Milica Dabović karijeru završava u banjalučkom Mladom Krajišniku?!

Mi­li­ca Da­bo­vić će pro­fe­si­onal­nu ka­ri­je­ru naj­vje­ro­va­tni­je za­vrši­ti u dre­su Mla­dog Kra­ji­šni­ka. Nje­na želja da zai­gra u Ba­nja­lu­ci ta­ko će bi­ti os­tva­re­na, a to je za “Na­ro­dne” pot­vrdio i Bra­ne Čo­vi­čko­vić, ge­ne­ral­ni me­nadžer “malenih”.

– U fa­zi smo raz­go­vo­ra i pre­go­vo­ra. Mi­li­ca i ja smo ve­li­ki pri­ja­te­lji, imam obe­ća­nje, da ne kažem za­kle­tvu, da će je­dnu se­zo­nu odi­gra­ti u Ba­nja­lu­ci. Sa­da je bez an­gažma­na, za­vrši­la je ka­ri­je­ru u re­pre­ze­nta­ci­ji, po­kre­će kamp u Ba­nja­lu­ci, što zna­či da je već kod nas. Na­ša je želja da odmah do­đe do an­gažma­na, u na­re­dnih ne­ko­li­ko da­na, a ima op­ci­ja i za na­re­dnu se­zo­nu – po­ru­čio je Čo­vi­čko­vić.

On je do­dao da je Da­bo­vi­će­va uze­la tajm-aut, da vi­di ka­ko da po­složi svo­je oba­ve­ze i da će po­što­va­ti nje­nu odlu­ku, ka­kva god ona bu­de.

– Oku­pi­la sam gru­pu lju­di van ko­šar­ke ko­ji mi da­no­no­ćno po­mažu da ovaj kamp op­sta­ne, oživi i tra­je go­di­na­ma i sre­ćna sam zbog to­ga. To mi je cilj. Ni­je mi cilj da pra­vim kam­po­ve zbog ime­na, da os­ta­vim dje­cu da ih ne­ko dru­gi tre­ni­ra, ne­go mi je cilj da živim sa nji­ma tih de­set da­na, zbog če­ga sam i ape­lo­va­la ro­di­te­lji­ma da ra­zmi­sle ko­me ša­lju dje­cu. Želim da im po­kažem i do­pri­ne­sem nji­ho­vom živo­tu, pri­je sve­ga pra­ve­ći lju­de od njih, pa tek on­da spor­tis­te, jer ni­ka­da se ne zna šta će od njih su­tra bi­ti – po­ru­či­la je Mi­li­ca.

Nje­nim even­tu­al­nim do­las­kom u Mla­di Kra­ji­šnik, po­ve­ća­va­ju se i am­bi­ci­je pre­mi­jer­li­ga­ša iz Ba­nja­lu­ke.

– Ako bi sa­da sti­gla, bez ob­zi­ra na mla­di tim ko­ji ima­mo, am­bi­ci­je su Kup RS, fi­na­le Ku­pa BiH, kao i pla­sman me­đu če­ti­ri naj­bo­lje eki­pe u Pre­mi­jer li­gi BiH. Sa Mi­li­com, sve je mo­gu­će – do­dao je Čo­vi­čko­vić.

Sa dru­ge stra­ne, Da­bo­vi­će­va je uvje­re­na da će ka­ri­je­ru za­vrši­ti u Ba­nja­lu­ci.

– Za­is­ta je­dva če­kam da obu­čem dres “ma­le­nih”. Mi­sli­la sam da će se to de­si­ti u Par­ti­za­nu, ka­ko sam go­vo­ri­la pri­je tri, če­ti­ri go­di­ne i to mi je bi­la želja. Ali, Par­ti­za­na vi­še ne­ma, te eki­pe ko­ja je tre­ba­lo da os­ta­ne na oku­pu. Na­ša po­zi­ti­vna atmo­sfe­ra i ener­gi­ja ko­je smo ima­le, pre­ni­je­la se u re­pre­zen­ta­ci­ju, a vi­dje­će­mo da li mo­gu to da pre­ne­sem i u Ba­nja­lu­ku. Ako to i ne bu­de u ovoj se­zo­ni, slje­de­će si­gur­no ho­će – po­ru­či­la je Da­bo­vi­će­va, ko­ja se u 34. go­di­ni opros­ti­la od dre­sa re­pre­zen­ta­ci­je Srbi­je, sa ko­jom je pos­ta­la šam­pi­on Evro­pe i osvo­ji­la bron­zu na Olim­pi­ja­di u Bra­zi­lu.

(narodne.net)

Plivački miting u Banjaluci okupio više od 300 takmičara

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić otvorio je danas u Banjaluci Međunarodni plivački miting “Banjaluka open 2017”, koji je okupio više od 300 takmičara iz osam zemalja svijeta. Radojičić je istakao da ova manifestacija već ima tradiciju, sa veoma značajnim ostvarenim rezultatima. “Grad Banjaluka podržava ovakva takmičenja, koja doprinose razvijanju i promociji sporta. Mladi se u sve

Kraj školske godine 23. juna

Nastava u drugom polugodištu u školskoj 2016/17. godini za 10.438 maturanata osnovnih škola u Republici Srpskoj završava se 9. juna. Potvrdili su to u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i dodali da se 10.301 maturant srednjih škola 18. maja oprostio od školskih klupa. – Nastava za sve ostale osnovce i srednjoškolce trajaće do 23.

Izložba „Eho“ u Kamenoj kući na tvrđavi Kastel: Tri cjeline koje spaja jedan vijek

U Kamenoj zgradi na tvrđavi Kastel otvorena je izložba „Eho“, umetničke grupe „DIM Tim“ iz Beograda, koju čine Milenko Vasić i Danijela Mršulja. Postavka obuhvata oko tridesetak radova. „Eho“, prema Vasićevim riječima, predstavlja priču koja nema koegzistentnu liniju, nego ima tri cjeline, koje spaja jubilej – sto godina od Oktobarske revolucije. – Poslije jednog vijeka

Goran Galešić ponovo u banjalučkom Borcu?

Goran Galešić (28) bi mogao da se vrati u banjalučki Borac. On je nedavno raskinuo saradnju sa slovenačkim Celjem i slobodan je igrač, a čelnici kluba iz Platonove su ga već kontaktirali. Galešić može da igra na krilnim pozicijama i u sredini, a ima ogromno iskustvo. Od odlaska iz Borca nastupao je za Goricu, Beršot,

Konkurs za posao: Šnajder u salonu vjenčanica

Studiju Hera Banjaluka, odnosno salonu vjenčanica potreban je pomoćni šnajder na radno vrijeme od četiri časa, uz mogućnost ostanka na osmočasovno radno vrijeme ili u stalni radni osnos. Navedene kvalifikacije su: -Znanje i volja za rad; -Pouzdanost, pristojnost, prijatni i nasmijani za rad sa klijentima; -Starosna dob nije presudna; -Privatni segment nije važan (da li

U Mahovljanima obilježeno 25 godina od formiranja RV i PVO

Na aerodromu u Mahovljanima danas je obilježeno 25 godina od formiranja Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane /RV i PVO/ Vojske Republike Srpske, iz čijih je jedinica 61 borac dao život za stvaranje i odbranu Srpske. Parastos kod spomen-obilježja služio je vojni sveštenik, a potom je više delegacija položilo vijence. Nekadašnji komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne

Trgovački lanac mojMarket podržao projekat „Zdravosfera”

U banjalučkom parku Petar Kočić danas je po drugi put realizovan projekat „Zdravosfera”, u organizaciji Komiteta za međunarodnu razmjenu studenata medicine (SaMSIC). Pod sloganom „Živi zdravo i uživaj pravo” studenti medicine promovisali su među svojim sugrađanima zdrave životne navike, pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i mentalno zdravlje. Domaći trgovački lanac mojMarket pružio je podršku ovom projektu