Milica Dabović karijeru završava u banjalučkom Mladom Krajišniku?!

Mi­li­ca Da­bo­vić će pro­fe­si­onal­nu ka­ri­je­ru naj­vje­ro­va­tni­je za­vrši­ti u dre­su Mla­dog Kra­ji­šni­ka. Nje­na želja da zai­gra u Ba­nja­lu­ci ta­ko će bi­ti os­tva­re­na, a to je za “Na­ro­dne” pot­vrdio i Bra­ne Čo­vi­čko­vić, ge­ne­ral­ni me­nadžer “malenih”.

– U fa­zi smo raz­go­vo­ra i pre­go­vo­ra. Mi­li­ca i ja smo ve­li­ki pri­ja­te­lji, imam obe­ća­nje, da ne kažem za­kle­tvu, da će je­dnu se­zo­nu odi­gra­ti u Ba­nja­lu­ci. Sa­da je bez an­gažma­na, za­vrši­la je ka­ri­je­ru u re­pre­ze­nta­ci­ji, po­kre­će kamp u Ba­nja­lu­ci, što zna­či da je već kod nas. Na­ša je želja da odmah do­đe do an­gažma­na, u na­re­dnih ne­ko­li­ko da­na, a ima op­ci­ja i za na­re­dnu se­zo­nu – po­ru­čio je Čo­vi­čko­vić.

On je do­dao da je Da­bo­vi­će­va uze­la tajm-aut, da vi­di ka­ko da po­složi svo­je oba­ve­ze i da će po­što­va­ti nje­nu odlu­ku, ka­kva god ona bu­de.

– Oku­pi­la sam gru­pu lju­di van ko­šar­ke ko­ji mi da­no­no­ćno po­mažu da ovaj kamp op­sta­ne, oživi i tra­je go­di­na­ma i sre­ćna sam zbog to­ga. To mi je cilj. Ni­je mi cilj da pra­vim kam­po­ve zbog ime­na, da os­ta­vim dje­cu da ih ne­ko dru­gi tre­ni­ra, ne­go mi je cilj da živim sa nji­ma tih de­set da­na, zbog če­ga sam i ape­lo­va­la ro­di­te­lji­ma da ra­zmi­sle ko­me ša­lju dje­cu. Želim da im po­kažem i do­pri­ne­sem nji­ho­vom živo­tu, pri­je sve­ga pra­ve­ći lju­de od njih, pa tek on­da spor­tis­te, jer ni­ka­da se ne zna šta će od njih su­tra bi­ti – po­ru­či­la je Mi­li­ca.

Nje­nim even­tu­al­nim do­las­kom u Mla­di Kra­ji­šnik, po­ve­ća­va­ju se i am­bi­ci­je pre­mi­jer­li­ga­ša iz Ba­nja­lu­ke.

– Ako bi sa­da sti­gla, bez ob­zi­ra na mla­di tim ko­ji ima­mo, am­bi­ci­je su Kup RS, fi­na­le Ku­pa BiH, kao i pla­sman me­đu če­ti­ri naj­bo­lje eki­pe u Pre­mi­jer li­gi BiH. Sa Mi­li­com, sve je mo­gu­će – do­dao je Čo­vi­čko­vić.

Sa dru­ge stra­ne, Da­bo­vi­će­va je uvje­re­na da će ka­ri­je­ru za­vrši­ti u Ba­nja­lu­ci.

– Za­is­ta je­dva če­kam da obu­čem dres “ma­le­nih”. Mi­sli­la sam da će se to de­si­ti u Par­ti­za­nu, ka­ko sam go­vo­ri­la pri­je tri, če­ti­ri go­di­ne i to mi je bi­la želja. Ali, Par­ti­za­na vi­še ne­ma, te eki­pe ko­ja je tre­ba­lo da os­ta­ne na oku­pu. Na­ša po­zi­ti­vna atmo­sfe­ra i ener­gi­ja ko­je smo ima­le, pre­ni­je­la se u re­pre­zen­ta­ci­ju, a vi­dje­će­mo da li mo­gu to da pre­ne­sem i u Ba­nja­lu­ku. Ako to i ne bu­de u ovoj se­zo­ni, slje­de­će si­gur­no ho­će – po­ru­či­la je Da­bo­vi­će­va, ko­ja se u 34. go­di­ni opros­ti­la od dre­sa re­pre­zen­ta­ci­je Srbi­je, sa ko­jom je pos­ta­la šam­pi­on Evro­pe i osvo­ji­la bron­zu na Olim­pi­ja­di u Bra­zi­lu.

(narodne.net)

Do dokumenata kao u usporenom filmu

Građani Republike Srpske koji odluče da prije posla produže važenje ličnih dokumenata ili registruju vozilo vjerovatno će zakasniti na posao i još dobiti opomenu od šefa.

Druge predškolske igre 26. aprila

U srijedu, 26. aprila, na Gradskom stadionu biće održane II predškolske igre. Početak igara zakazan je u 9.30 časova, a u takmičenju će učestvovati 21 vrtić (oko 700 djece) sa područja grada Banje Luke.

Evrokupom počeli proslavu jubileja

Takmičenje u Evrokupu, održano proteklog vikenda na rijeci Vrbas, prva je u nizu manifestacija koje će biti održane ove godine u sklopu obilježavanja 70 godina uspješnog rada Kajak-kanu kluba Vrbas iz Banjaluke.

(VIDEO) Poezija na krovu biblioteke

U srijedu 26. aprila Narodna i univerzitetska biblioteka RS obilježava Dan biblioteke, kao i Dan knjige i autorskih prava, uz neka veoma zanimljiva dešavanja.