Sport 06.06.2017.

Bor­ba za ATP i WTA bo­do­ve u Ba­nja­lu­ci i Ki­se­lja­ku

ČITANJE: 3 minute

Gla­vni tur­ni­ri ITF tur­ni­ra u Ba­nja­lu­ci i Ki­se­lja­ku za te­ni­ser­ke, odno­sno te­ni­se­re, po­či­nju danas.

Te­ni­se­ri će se za ti­tu­lu bo­ri­ti u Ki­se­lja­ku, gdje će prvi no­si­lac bi­ti Ar­gen­ti­nac Hu­an Pa­blo Paz. Dru­gi no­si­lac je Ame­ri­ka­nac Ju­an King, a tre­ći To­mi­slav Brkić iz BiH. Upra­vo je Brkić u ne­dje­ljnom fi­na­lu fju­čer­sa u Brčkom po­bi­je­dio Kin­ga. Od bh. te­ni­se­ra nas­tu­pi­će i Ner­man Fa­tić i Dar­ko Bo­ja­no­vić, ko­ji je do­bio vaj­ld kar­tu.

“Ovo je naj­kva­li­te­tni­ji tur­nir dosa­d. Dos­ta tur­ni­ra u re­gi­onu je ot­ka­za­no zbog po­ve­ća­nja mi­ni­mal­nog na­gra­dnog fon­da, ta­ko da je kon­ku­ren­ci­ja ve­ća. Do­la­zi vi­še kva­li­te­tnih igra­ča, ja­če su i kva­li­fi­ka­ci­je”, re­kao je Ro­bert Bi­le­tić, di­re­ktor tu­rni­ra u Ki­se­lja­ku, gdje se osmi put igra fju­čers.

Is­ta­kao je da ni­je bi­lo pro­ble­ma s fi­nan­si­ja­ma, jer je Me­đu­na­ro­dna te­nis­ka fe­de­ra­ci­ja pri­je dvi­je go­di­ne na­ja­vi­la da će mi­ni­mal­ni na­gra­dni fon­do­vi od ove go­di­ne izno­si­ti 15.000 do­la­ra i da su klub i spon­zo­ri bi­li spre­mni za to.

Te­ni­ser­ke su u Ba­nja­lu­ci, gdje je prvi no­si­lac Anas­ta­si­ja Vdo­ven­ko iz Mol­da­vi­je, 424. igra­či­ca s WTA rang-lis­te.

“Tur­nir je ja­či ne­go ra­ni­je. Sve igra­či­ce su u 100 bo­do­va, kon­ku­ren­ci­ja je ja­ka i in­te­re­san­tna. Na­dam se da će i me­če­vi bi­ti in­te­re­san­tni”, re­kao je Sa­ša Sto­vra­go­vić, di­re­ktor tur­ni­ra, i o po­ve­ća­nju na­gra­dnog fon­da do­dao:

“Fi­nan­si­ja­ka kon­strku­ci­ja je za­tvo­re­na za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći pri­ja­te­lja i na­dam se da će­mo održa­ti kon­ti­nu­itet tur­ni­ra. Iako se tur­ni­ri u okru­že­nju za­tva­ra­ju, ja sam op­ti­mis­ta, jer bi ga­še­nje tur­ni­ra zna­či­lo ne­us­pjeh i za klub i za grad i za drža­vu.”

Vuk Ni­ko­lić, su­per­vi­zor tur­ni­ra u Ba­nja­lu­ci, is­ta­kao je da je or­ga­ni­za­ci­ja bes­pre­kor­na i da će za­hva­lju­ju­ći po­ve­ća­nju na­gra­dnog fon­da prvi put igra­či­ce na kra­ju tur­ni­ra biti u plu­su. Po­lu­fi­na­la sin­gla i fi­na­la du­bla na oba tur­ni­ra su u su­bo­tu, a dan ka­sni­je fi­na­la sin­gla.

(nezavisne.com)