Vijesti 14.03.2017.

Bu­du­ćnost za­po­sle­nih u To­pla­ni: Stari ra­dni­ci u no­vo pos­tro­je­nje

ČITANJE: 4 minute

Pos­to­je­ća “To­pla­na” kao pre­du­ze­će os­ta­je da ži­vi kao re­zer­vno pos­tro­jenje pri ve­oma nis­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma, a pi­ta­nje za­po­sle­nja nje­nih ra­dni­ka ne bi tre­ba­lo da bude do­ve­de­no u pi­ta­nje jer će oni naj­vje­ro­va­tni­je do­bi­ti za­du­že­nja u no­voj to­pla­ni, či­ja bi iz­gra­dnja mo­gla po­če­ti već u ma­ju.

– No­vo pos­tro­je­nje to­pla­ne tre­ba­će ra­dni­ke, ta­ko da će taj pro­blem bi­ti ri­je­šen. Ako se i po­ja­vi vi­šak, sta­ro­sna stru­ktu­ra za­po­sle­nih je ta­kva da je ve­ći­na ra­dni­ka bli­zu odlas­ka u pen­zi­ju, ta­ko da pre­tpos­tav­ljam da tu ne­će bi­ti pro­ble­ma, re­kao je za “Ne­za­vi­sne” gra­do­na­čel­nik Igor Ra­do­ji­čić.

Pi­ta­nje šta će bi­ti s ra­dni­ci­ma “To­pla­ne” na­kon iz­gra­dnje no­ve tre­ba­lo bi su­tra da se na­đe pred odbor­ni­ci­ma Skup­šti­ne gra­da, jer je na sje­dni­ci Ko­mi­si­je za bu­džet i fi­nan­si­je pro­šle se­dmi­ce je­dno­gla­sno usvo­je­na su­ges­ti­ja da se bo­lje obra­zlo­ži šta će bi­ti s “To­pla­nom” i nje­nim ra­dni­ci­ma i na ko­ji na­čin su na­prav­lje­ne pro­je­kci­je o ušte­di.

Ako Skup­šti­na gra­da su­tra usvo­ji Pri­je­dlog odlu­ke o ra­spi­si­va­nju ja­vnog po­zi­va za po­dno­še­nje pri­ja­va za izbor stra­te­škog par­tne­ra ra­di iz­gra­dnje i fi­nan­si­ra­nja no­vog pos­tro­je­nja to­pla­ne, on bi bio objav­ljen već idu­ći dan, a pre­ma Ra­do­ji­či­ćevim ri­je­či­ma, ra­do­vi na iz­gra­dnji no­ve to­pla­ne mo­gli bi kre­nu­ti već u ma­ju.

– Po­ziv će bi­ti otvo­ren 21 dan, a pla­ni­ra­no je, ako uspi­je­mo, da već u dru­goj po­lo­vi­ni apri­la stu­pi­mo u pre­go­vo­re s bu­du­ćim par­tne­rom, a u ma­ju u ra­do­ve, ako to bu­de mo­gu­će, re­kao je Ra­do­ji­čić.

Gra­do­na­čel­nik je ju­če raz­go­va­rao sa de­le­ga­ci­jom ki­nes­ke kom­pa­ni­je “Don­ga­fang elec­tric” o pla­ni­ra­nom pro­je­ktu iz­gra­dnje no­vog pos­tro­je­nja to­pla­ne te de­le­ga­ci­ju “Don­gan­fa”, s Hu Min­šen­gom na če­lu, in­for­mi­sao o to­me da će se su­tra pred Skup­šti­nom gra­da na­ći pri­je­dlog ove odlu­ke.

On je pod­sje­tio da se ja­vnim po­zi­vom tra­ži par­tner ko­ji bi kao vla­snik 51 od­sto bu­du­će za­je­dni­čke fir­me izra­dio te­hni­čko rje­še­nje i, ako je to mo­gu­će, već to­kom pred­sto­je­će gra­đe­vin­ske se­zo­ne iz­gra­dio no­vo pos­tro­je­nje sa drvnom sje­čkom kao pri­mar­nim ener­gen­tom.

Pred­sta­vni­ci “Don­gfan­ga”, kom­pa­ni­je ko­ja je iz­gra­di­la Ter­mo­elek­tra­nu u Sta­na­ri­ma, izra­zi­li su na­čel­ni in­te­res za učeš­će u ovom pro­je­ktu, is­ti­ču­ći da u svom po­slo­vnom por­tfo­li­ju, po­red os­ta­lih, ima­ju i iz­gra­dnju sli­čnih obje­ka­ta po­put onog u Ba­nja­lu­ci.

Sastanak s Izraelcima

Gradonačelnik Igor Radojičić sastao se juče sa delegacijom izraelskog grada Lehavima, na čelu s Alonom Bendetom, zamjenikom gradonačelnika.

Najavio je da će grad u predstojećem periodu nastojati da u oblasti javne infrastrukture sprovede više projekata oslonjenih na javnoprivatno partnerstvo, te naglasio da su u ovom pro-cesu dobrodošli inostrani investitori, uključujući i one iz Izraela.

Izraelska delegacija izrazila je spremnost na jačanje saradnje između Banjaluke i Lehavima, uključujući i medicinski sektor.

(nezavisne.com)