Vijesti 12.05.2016.

Go­diš­njak ba­nja­lu­čkih ma­tu­ra­na­ta od sutra na ki­os­ci­ma “Mi­nu­ti­ce”

ČITANJE: 2 minute
godisnjak
Go­diš­njak ge­ne­ra­ci­je 2015/2016, spe­ci­jal­no iz­da­nje “Ne­za­vi­snih no­vi­na”, u ko­jem se na­la­ze za­ni­mlji­ve pri­če o ma­tu­ran­ti­ma, di­vne fo­to­gra­fi­je škol­skih dru­ga­ra i spis­ko­vi svih uče­ni­ka po odje­lje­nji­ma, od da­nas se na­la­zi u pro­da­ji u ki­os­ci­ma “Mi­nu­ti­ce”.

Ovo iz­da­nje je kao spo­me­nar i vri­je­dna uspo­me­na, ko­ja će os­ta­ti na­šim dra­gim ma­tu­ran­ti­ma kao pod­sje­tnik na naj­lje­pše đa­čko do­ba.

Je­dno­g da­na, koračajući da­lje ži­vo­tnim sta­zama, si­gur­no će Go­diš­njak po­ka­zi­va­ti dje­ci, no­vim pri­ja­te­lji­ma, ra­dnim ko­le­ga­ma i po­zna­ni­ci­ma i na­smi­ja­no pri­ča­ti o škol­skim da­ni­ma, pro­fe­so­ri­ma, ane­gdo­tama, ša­la­ma i na­uče­nim le­kci­ja­ma.

“Ne­za­vi­sne no­vi­ne” že­le ma­tu­ran­ti­ma da op­ti­mi­zam i ra­dost ko­je ima­ju na ovim fo­to­gra­fi­ja­ma u Go­diš­nja­ku za­drže do kra­ja ži­vo­ta, da os­ta­nu do­bri lju­di i da ši­re na naj­bo­lji na­čin ži­vo­tne vi­di­ke.

Ško­la­ma že­li­mo da im i bu­du­će ge­ne­ra­ci­je ma­tu­ra­na­ta bu­du kao i ova, vri­je­dna po­no­sa i na­uče­na pra­vim vri­je­dnos­ti­ma.

U Go­diš­nja­ku se na­la­zi i is­to­ri­jat sva­ke sre­dnje ško­le u Ba­nja­lu­ci, ta­ko da i bu­du­ći uče­ni­ci mo­gu sa­zna­ti za­ni­mlji­ve po­dat­ke o obra­zo­vnoj us­ta­no­vi ko­ju že­le upi­sa­ti.