I Ba­nja­lu­ka odbi­ja “Sea Air”

Aero­drom Ba­nja­lu­ka pre­ki­nuo je raz­go­vo­re o le­to­vi­ma iz Ba­nja­lu­ke s kompa­ni­jom “Sea Air”, ne­zva­ni­čno sa­zna­ju “Ne­za­vi­sne”.

“Ne­za­vi­sne” su prve pi­sa­le da je zbog ne­pro­fe­si­onal­nos­ti i lo­ših uslu­ga ova kompa­ni­ja otje­ra­na sa svih aero­dro­ma s ko­jih je ra­ni­je po­ku­ša­la le­tje­ti.

Ne­đo Trni­nić, mi­nis­tar sao­bra­ća­ja i ve­za RS, pak, ni­je že­lio pot­vrdi­ti na­ša saznanja, ali je re­kao da sa­ra­dnja s tom kom­pa­ni­jom ne do­la­zi u ob­zir ako su medij­ski na­vo­di ta­čni.

“Nor­mal­na po­slje­di­ca bi bi­la da se pre­ki­da­ju svi raz­go­vo­ri, ne sa­mo ako je ono što je pi­sa­no ta­čno, ne­go da je ima­lo i išta od to­ga ta­čno. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da uđe­mo u tu pri­ču, a da pos­to­ji išta da je os­ta­lo ne­ja­sno ili ne­pro­vje­re­no. Dok ne bu­de­mo ubi­je­đe­ni i si­gur­ni u kva­li­tet tog ope­ra­te­ra ne­će­mo da­ti pris­ta­nak da le­te iz Banja­lu­ke”, re­kao je on.

Ka­ko nam je na­gla­sio, “Sea Air” i da­lje nas­to­ji uspos­ta­vi­ti kon­takt i sa Ministarstvom i s Aero­dro­mom, te da se po­ku­ša­va­ju pred­sta­vi­ti kao ozbi­ljan partner ko­ji ima na­mje­ru pred­sta­vi­ti ozbi­ljan po­slo­vni mo­del.

“Oni stal­no ša­lju ini­ci­ja­ti­ve, ali ka­žem, mi ne­će­mo u to la­ko po­vje­ro­va­ti. Ne dao bog da se ispos­ta­vi ta­čno ono što je pi­sa­no, a mi kre­ne­mo u sa­ra­dnju s nji­ma. Može­te mi­sli­ti ka­kva bi on­da bi­la rea­kci­ja ja­vnos­ti, bi­li smo upo­zo­re­ni, a mi se o to oglu­ši­li”, ka­že Trni­nić.

Umjes­to to­ga, ka­ko je na­ja­vio, u to­ku su pre­go­vo­ri s ne­ko­li­ko ozbi­ljnih ope­ra­te­ra, a do­dao je da će raz­go­va­ra­ti i s “Air Srbi­jom” o re­de­fi­ni­sa­nju do­sa­daš­nje saradnje.

“Ima­li smo ne­for­mal­nih raz­go­vo­ra sa di­re­kto­rom ‘Air Srbi­je’ o li­ni­ji Ba­nja­lu­ka – Beo­grad i ja­sno smo mu re­kli da je sa­daš­nje sta­nje neo­drži­vo i da ne­što mo­ra­mo mi­je­nja­ti. On je to pri­mio k zna­nju i iznio odre­đe­ne ide­je, ali je još ra­no da o to­me izla­zi­mo u ja­vnost”, na­gla­sio je on.

Sa­daš­nja li­ni­ja ka Beo­gra­du u ovoj for­mi, ka­ko je is­ta­kao, ne mo­že se održa­ti, te je izra­zio na­du da će na­kon in­ves­ti­ci­ja ko­je će bi­ti spro­ve­de­ne na aero­dro­mu ove go­di­ne pri­vu­ći in­te­res ozbi­ljnih par­tne­ra.

Nan­do Kos, di­re­ktor “Sea Aira”, ju­če se ni­je jav­ljao na te­le­fon, a pod­sje­ća­mo da su “Ne­za­vi­sne” ot­kri­le da je “Sea Air” otje­ran s aero­dro­ma u Osi­je­ku, Mos­ta­ru, njema­čkom Pa­der­bor­nu i ita­li­jan­skoj Kor­to­ni zbog ot­ka­zi­va­nja le­to­va i kaš­nje­nja, dok ih je Maj­kl O'Bra­jan, vla­snik kom­pa­ni­je “Ma­leth Aero”, tu­žio zbog ne­pla­ća­nja avi­ona ko­je su od nje­ga iznaj­mlji­va­li. Ta­ko­đe, ot­kri­li smo da je “Sea Air” prvo regis­tro­van u Hrvat­skoj, pa na­kon pro­pa­le in­ves­ti­ci­je u Slo­ve­ni­ji, oda­kle su oti­šli na­kon sva­đe s po­slo­vnim par­tne­ri­ma, i na kra­ju u Nje­ma­čkoj, u je­dnoj zgra­di u Min­he­nu, u ko­joj je re­gis­tro­va­no vi­še od 250 ra­zli­či­tih fir­mi.

Mi­ro­slav Ja­njić, di­re­ktor ba­nja­lu­čkog aero­dro­ma, ju­če nam se ni­je jav­ljao na telefon.

Pre­ma ra­ni­jim na­ja­va­ma iz Mi­nis­tar­stva, prva run­da raz­go­vo­ra tre­ba­lo je da bude održa­na na ba­nja­lu­čkom aero­dro­mu u prvoj se­dmi­ci ja­nu­ara, ka­ko bi se do kra­ja mje­se­ca pos­ti­gao do­go­vor, s ob­zi­rom na to da je “Sea Air” na­ja­vio le­to­ve od po­čet­ka mar­ta ka če­ti­ri evrop­ske des­ti­na­ci­je.

(nezavisne.com)

SRBIJA DALA SAGLASNOST: Ljekarima iz BiH omogućeno da pomognu kolegama u Novom Pazaru

Republika Srbija dala je saglasnost za dolazak ljekarima iz Bosne i Hercegovine koji su ponudili pomoć Novom Pazaru zbog teške situacije u ovom gradu zbog epidemije korona virusa. Ambasada BiH u Beogradu je obaviještena da će medicinskim timovima iz BiH, sastavljenim od ljekara koji su se dobrovoljno prijavili, biti omogućeno da pruže pomoć kolegama u

VODEĆE SRPSKE MANIFESTACIJE: Izvjesno je da se festivali neće desiti u avgustu u najavljenom formatu

Vodeće srpske manifestacije među kojima su EXIT, Beerfest, Nishville, Lovefest i druge, obratili su se javnosti u novom, zajedničkom pismu, u kojem poručuju da je zbog pogoršanja epidemiološke situacije izvesno da se domaći festivali neće desiti u avgustu u planiranom formatu: “Podsećamo javnost da su srpske manifestacije zakazane za avgust ove godine na preporuku nadležnih

DEMANTI: “Milenko Đaković ostaje privržen politici DNS-a”

Povodom teksta objavljenog na portalu banjaluka.net pod naslovom “Nezvanično: Milenko Đaković možda ide u Demos?”, a prenesenog na portalu prijedor24h.net, Informativna služba Gradskog odbora DNS-a u Prijedoru i Milenko Đaković oglasili su se demantijem. Njihovo reagovanje prenosimo u cijelosti: “Gradonačelnik Prijedora i predsjednik Regionalnog odbora DNS-a Prijedor Milenko Đaković i u budućnosti ostaje privržen politici

TALIĆ NA POPULARNOM KUPALIŠTU: Uskoro sanacija “Zlajine plaže”

Popularno banjalučko kupalište „Zlajina plaža“ uskoro bi trebala biti sanirano. Nastavak je to inicijative koju je pokrenuo prošle godine predsjednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić zajedno sa mještanima MZ Kočićev vijenac. On je danas obišao popularno banjalučko kupalište sa načelnikom Odjeljenja za komunalne poslove grada Banja Luka, Petrom Bilčarem kako bi se dogovorila dalja