Politika 07.02.2018.

Lolić: SDS ni­je pružao pri­li­ku mla­di­ma

ČITANJE: 2 minute

Na­ro­dna stran­ka pred­stav­lja op­ci­ju sre­dnjeg pu­ta između dva po­di­je­lje­na blo­ka u RS, a spre­mni smo i sa je­dnima i sa dru­gi­ma da tražimo rje­še­nja i pra­vi­mo pla­no­ve, ka­zao je De­jan Lo­lić, je­dan od suo­sni­vača ove stran­ke i pred­sje­dnik grad­ske or­ga­ni­za­ci­je ove stran­ke.

“Sve što bu­de kva­li­te­tno i u in­te­re­su građana, da li to bio pri­je­dlog opo­zi­ci­je ili vla­da­juće stran­ke, mi ćemo podržati”, ka­zao je Lo­lić za “Ne­za­vi­sne”.

Iako je pet go­di­na bio član SDS-a, ka­ko kaže, iz ove stran­ke je is­tu­pio jer je bio ne­za­do­vo­ljan po­li­ti­kom ko­ju SDS vo­di.

“U SDS-u su sta­ri lju­di, sta­ri ka­dro­vi, ko­ji ima­ju ne­ku pro­šlost, ne žele evo­lu­ci­ju stran­ke, na­pre­do­va­nje i bo­lje su­tra ci­je­loj Re­pu­bli­ci Srpskoj”, ka­zao je Lo­lić i do­dao da SDS ni­je pružao pri­li­ku mla­dim lju­di­ma da se do­kažu.

Ka­ko kaže, Na­ro­dna stran­ka će učes­tvo­va­ti na op­štim izbo­ri­ma ove go­di­ne, ali još ne zna­ju u kom svoj­stvu će to bi­ti.

“Još ne zna­mo u ko­jem vi­du ćemo učes­tvo­va­ti, da li ćemo  ima­ti svo­je kan­di­da­te ili ćemo podržati ne­ko­ga”, ka­zao je Lo­lić i do­dao je da ima još vre­me­na do te odlu­ke.

Kra­jem okto­bra pro­šle go­di­ne Na­ro­dnu stran­ku osno­vao je Ognjen Ta­dić, ko­ji je na­pus­tio SDS. Nje­mu su se još pri­ključili po­je­di­ni ne­za­do­vo­ljni čla­no­vi SDS-a, ko­ji su is­tu­pi­li iz te par­ti­je.

(Nezavisne)