Magazin 28.05.2019.

Ne­boj­ša Ma­ksi­mo­vić večeras u Ban­skom dvo­ru

ČITANJE: 2 minute

Kon­cert pi­ja­nis­te Ne­boj­še Ma­ksi­mo­vića biće održan večeras s počet­kom u 20 časo­va u Kon­cer­tnoj dvo­ra­ni Kul­tur­nog cen­tra Ban­ski dvor.

Na pro­gra­mu kon­cer­ta ovog pro­slav­lje­nog umje­tni­ka naći će se dje­la Ro­ber­ta Šu­ma­na, te Lis­to­ve kom­po­zi­ci­je.

Ma­ksi­mo­vić je sa dvi­je go­di­ne počeo da svi­ra kla­vir, a sa četi­ri je pri­mljen u mu­zičku ško­lu “Sla­ven­ski” u kla­su prof. Gor­da­ne Jo­va­no­vić. Za­vršio je Fa­kul­tet mu­zičke umje­tnos­ti u Beo­gra­du, a po­tom je i ma­gis­tri­rao.

Ma­gis­tri­rao je i na Aka­de­mi­ji “San­ta Ce­ci­lia” u Ri­mu kod prof. Serđa Per­ti­ka­ro­li­ja 2006. go­di­ne sa naj­vi­šim ocj­e­na­ma kao sti­pen­dis­ta Vla­de Re­pu­bli­ke Ita­li­je. Za­vršio je maj­stor­ske kur­se­ve kod emi­nen­tnih pi­ja­nis­ta i pe­da­go­ga La­za­ra Ber­ma­na, Đova­nija Um­ber­ta Ba­te­la, Serđa Per­ti­ka­ro­li­ja i Ni­ne Ma­ka­ro­ve.

Do­ktor­ske stu­di­je za­vršio je na Fa­kul­te­tu mu­zičke umje­tnos­ti u Beo­gra­du.

Ja­vno nas­tu­pa od čet­vrte go­di­ne na kon­cer­ti­ma, kao i na ra­di­ju i te­le­vi­zi­ji, za ko­je je načinio vi­še traj­nih sni­ma­ka. Održao je vi­še sto­ti­na so­lis­tičkih re­si­ta­la i nas­tu­pao kao so­lis­ta sa or­kes­tri­ma u svim značaj­nim sa­la­ma u Srbi­ji, Crnoj Go­ri, Re­pu­bli­ci Srpskoj, Ita­li­ji i Grčkoj, kao i na fes­ti­va­li­ma kao što su “Be­mus”, “A tem­po”, “Di­mi­tri­on” u So­lu­nu, “Ope­ra Bar­ga” i “Wil­li­am Wal­ton” u Ita­li­ji i mno­gim dru­gim. Ulaz na kon­cert je bes­pla­tan, a po­zi­vni­ce se mo­gu pre­uze­ti na bi­le­tar­ni­ci Ban­skog dvo­ra.

(Nezavisne)