Ne­boj­ša Pa­vlo­vić: Li­je­po je po­no­vo igra­ti u “Bo­ri­ku”

Ne­boj­ša Pa­vlo­vić, je­dan od naj­bo­ljih ko­šar­ka­ša ba­nja­lučkog Bor­ca, vje­ru­je da je vri­je­me da Ba­nja­lu­ka po­no­vo ima bh. li­ga­ša i upra­vo je to je­dan od ra­zlo­ga za­što je obu­kao crve­no-pla­vi dres.


Bo­rac na­kon se­dam uta­kmi­ca u Prvoj li­gi RS ima se­dam po­bje­da, a Pa­vlo­vić je je­dan od igrača ko­ji ri­va­li­ma za­da­je naj­vi­še pro­ble­ma.

“Dao sam ma­ksi­mum, ali moj učinak je u dru­gom pla­nu. Naj­važni­je je da eki­pa po­bjeđuje. U počet­ku sam is­kus­tvom ma­lo ‘po­gu­rao’ sai­grače, jer su mom­ci bi­li u grču, ali sa­da sve do­la­zi na svo­je mjesto i do­bro igra­mo”, re­kao je Pa­vlo­vić za “Ne­za­vi­sne”.

Ba­nja­lučani pri­je počet­ka se­zo­ne ni­su mno­go go­vo­ri­li o am­bi­ci­ja­ma.

“Na počet­ku se­zo­ne ni­smo zna­li šta možemo da očeku­je­mo ni od na­še eki­pe ni od ri­va­la i bi­li smo umje­re­ni u pro­gno­za­ma. Pri­pre­me su bi­le du­ge, ali do­bro odrađene, i to to da­je re­zul­ta­te. Među dva-tri naj­bo­lja ti­ma smo u li­gi, uz HEO i Ra­dnik. Pri­je­dor Spar­tak me pri­ja­tno izne­na­dio, možda igrački ni­je naj­bo­lji, ali ima­ju tim­sku igru i atmo­sfe­ru i za­to su tu gdje je­su (ima bod ma­nje od Bor­ca). U su­bo­tu igra­mo der­bi s nji­ma i u slučaju po­bje­de do­da­tno bi­smo se odvo­ji­li na ta­be­li”, kaže Pa­vlo­vić.

Ipak, upo­zo­ra­va da je se­zo­na du­ga i da tre­ba bi­ti naj­bo­lji u plej-ofu.

“To što ne­ko za­vrši prvi u li­ga­škom di­je­lu ta­kmičenja, ni­šta ne znači. Sve može pas­ti u vo­du ka­da počne plej-of. Pred doigravanje se sve bri­še, to je fi­zički i men­tal­no dru­gačije ta­kmičenje i tre­ba ga ma­ksi­mal­no do­bro odi­gra­ti. Ali, bi­tno je da smo na pra­vom pu­tu, da nas po­vre­de za­obiđu. Učinak će za­vi­si­ti i od ri­va­la, ko će se od pro­ti­vni­ka po­jačati… Mno­go fa­kto­ra je u igri”, is­ta­kao je ko­šar­kaš Bor­ca.

Ti­tu­la je želja i cilj, a Pa­vlo­vić kaže i uz želju da vi­še bu­de sa po­ro­di­com, su­pru­gom i kćer­ki­com, je­dan od ra­zlo­ga za­što no­si crveno-plavi dres.

“Bio sam pri­je šest go­di­na član eki­pe ko­ja je ispa­la iz bh. li­ge i bor­ba za po­vra­tak u naj­vi­ši rang me vu­kla da se vratim u Bo­rac. Ta­kođe, čel­ni­ci klu­ba uli­je­va­ju po­vje­re­nje, ma­ksi­mal­no su po­svećeni Bor­cu i de­ša­va se mno­go to­ga li­je­pog u klubu i oko njega. Ba­nja­lu­ka ima pra­vu ko­šar­ka­šku pu­bli­ku. Na­vi­jači zna­ju ka­da tre­ba da nas podrže, ka­da da za­ga­la­me. Li­je­po je po­no­vo igra­ti u ‘Bo­ri­ku'”, is­ta­kao je tri­de­set­dvo­go­diš­nji Pa­vlo­vić, a na pi­ta­nje ka­ko se osjećao ka­da je ove se­zo­ne obu­kao dres Bor­ca, od­go­vo­rio je:

“Bio sam uzbuđen kao ka­da sam ga prvi put oblačio, iako ni­sam u go­di­na­ma ka­da bi tre­ba­lo da imam tre­mu. Ali, imao sam po­zi­ti­vnu.”

Ve­li­ku po­dršku on i sai­grači ima­ju od tre­ne­ra Mar­ka Šćekića, ne­ka­da us­pje­šnog igrača, ko­ji je ove se­zo­ne počeo ka­ri­je­ru kao prvi tre­ner.

“Šćekić je za­is­ta do­bar, ve­oma je obučen za ovaj po­sao i vi­di se da ima ve­li­ko igračko is­kus­tvo, da je igrao Evro­li­gu… Ka­da je tre­ba­lo da počnem da ra­dim s njim, ni­sam imao pre­dra­su­de s obi­rom na to da mu je ovo prva se­zo­na u ko­joj ra­di kao prvi tre­ner. Ni­ka­da ne­mam pre­dra­su­de i pos­ta­vnim se ta­ko da mi je tre­ner naj­bo­lji tre­ner na svi­je­tu. Sa­mo ta­ko se može doći do re­zul­ta­ta”, kaže Ne­boj­ša Pa­vlo­vić.

Osam go­di­na ni­je pro­pus­tio meč

Ne­boj­ša Pa­vlo­vić je, osim Bor­ca, igrao za šved­ski Ore­bro, por­tu­gal­sku Vi­to­ri­ju Ala­veš Gi­ma­ra­eš, špan­sku La Pal­mu, Ka­kanj i Ves­prem. Ima mnogo do­gađaja ko­ji su obi­lježili nje­go­vu ka­ri­je­ru, a on iz­dva­ja ne­ke od njih.

“Možda sam naj­po­no­sni­ji na činje­ni­cu da osam go­di­na ni­sam pro­pus­tio ni­je­dnu ta­kmičar­sku uta­kmi­cu. U pet država sam igrao, a od re­zul­ta­ta bih izdvojio fi­na­le por­tu­gal­ske li­ge i osvo­jen Kup Mađar­ske.”

(Nezavisne)

Raspisan tender za glavni projekat mosta u Docu

Grad Banja Luka raspisao je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za novi most u Docu, u okviru priprema za gradnju ovog objekta. Ovo je prvi korak u realizaciji ovog projekta, poslije nedavnog izbora idejnog rješenja budućeg, najvećeg gradskog mosta. Prema podacima Odjeljenja za saobraćaj i puteve, nabavkom se traži izrada idejnog projekta na potezu

Nedeljku Dukiću produžen zatvor zbog premlaćivanja novinara

Nedeljko Dukić (28) iz Kneževa, osumnjičeni za premlaćivanje Vladimira Kovačevića (37), novinara RTV BN i portala gerila.info, ostaje iza brave još najduže dva mjeseca, odnosno do 11. februara iduće godine. Kako je potvrđeno “Nezavisnim”, jučerašnjem rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, produžen mu je pritvor, a koji mu je određen još 28. septembra prošle godine. Za

Potpisan Memorandum o saradnji RUGIPP – Ekonomski fakultet

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Bosiljka Predragović i dekan Ekonomskog fakulteta banjalučkog Univerziteta Stanko Stanić potpisali su sporazum o saradnji koji predviđa izvođenje praktične nastave za potrebe studenata ovog fakulteta, te stručne prakse studenata svih ciklusa studija u RUGIPP-u. Predragovićeva je nakon potpisivanja sporazuma novinarima u Banjaluci rekla da RUGIPP ovim

RADOJIČIĆ: Kvalitet vazduha 9. decembra u Centru, Boriku i Paprikovcu bio u prvoj kategoriji

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da su mjerenja aero-zagađenja u gradu zvanična, odnosno vrši ih ovlaštena institucija sa licenciranom opremom i stručnim licima. Radojičić je danas, na aktuelnom času gradskog parlamenta, naglasio da uređaji za mjerenje ne pripadaju nijednoj političkoj partiji. “Mjerenja ne može da vrši neko ko je na pijaci kupio uređaj”,

Predstavom Peđe Bajovića otvoren 2. Banjaluka stand up festival

Predstavom „Rok trajanja“ stand up komičara Peđe Bajovića iz Zagreba u utorak 10. decembra u Vijećnici Banskog dvora otvoren je 2. Banjaluka sand up festival. Predstava“Rok trajanja” je zadnja iz njegove dosadašnje tematske trilogije. -Vrlo kratak opis bi bio – ja kukam, a ljudi se smiju! Počinjem o stanju stvari za čovjeka mojih godina, pa