Ne­boj­ša Pa­vlo­vić: Li­je­po je po­no­vo igra­ti u “Bo­ri­ku”

Ne­boj­ša Pa­vlo­vić, je­dan od naj­bo­ljih ko­šar­ka­ša ba­nja­lučkog Bor­ca, vje­ru­je da je vri­je­me da Ba­nja­lu­ka po­no­vo ima bh. li­ga­ša i upra­vo je to je­dan od ra­zlo­ga za­što je obu­kao crve­no-pla­vi dres.


Bo­rac na­kon se­dam uta­kmi­ca u Prvoj li­gi RS ima se­dam po­bje­da, a Pa­vlo­vić je je­dan od igrača ko­ji ri­va­li­ma za­da­je naj­vi­še pro­ble­ma.

“Dao sam ma­ksi­mum, ali moj učinak je u dru­gom pla­nu. Naj­važni­je je da eki­pa po­bjeđuje. U počet­ku sam is­kus­tvom ma­lo ‘po­gu­rao’ sai­grače, jer su mom­ci bi­li u grču, ali sa­da sve do­la­zi na svo­je mjesto i do­bro igra­mo”, re­kao je Pa­vlo­vić za “Ne­za­vi­sne”.

Ba­nja­lučani pri­je počet­ka se­zo­ne ni­su mno­go go­vo­ri­li o am­bi­ci­ja­ma.

“Na počet­ku se­zo­ne ni­smo zna­li šta možemo da očeku­je­mo ni od na­še eki­pe ni od ri­va­la i bi­li smo umje­re­ni u pro­gno­za­ma. Pri­pre­me su bi­le du­ge, ali do­bro odrađene, i to to da­je re­zul­ta­te. Među dva-tri naj­bo­lja ti­ma smo u li­gi, uz HEO i Ra­dnik. Pri­je­dor Spar­tak me pri­ja­tno izne­na­dio, možda igrački ni­je naj­bo­lji, ali ima­ju tim­sku igru i atmo­sfe­ru i za­to su tu gdje je­su (ima bod ma­nje od Bor­ca). U su­bo­tu igra­mo der­bi s nji­ma i u slučaju po­bje­de do­da­tno bi­smo se odvo­ji­li na ta­be­li”, kaže Pa­vlo­vić.

Ipak, upo­zo­ra­va da je se­zo­na du­ga i da tre­ba bi­ti naj­bo­lji u plej-ofu.

“To što ne­ko za­vrši prvi u li­ga­škom di­je­lu ta­kmičenja, ni­šta ne znači. Sve može pas­ti u vo­du ka­da počne plej-of. Pred doigravanje se sve bri­še, to je fi­zički i men­tal­no dru­gačije ta­kmičenje i tre­ba ga ma­ksi­mal­no do­bro odi­gra­ti. Ali, bi­tno je da smo na pra­vom pu­tu, da nas po­vre­de za­obiđu. Učinak će za­vi­si­ti i od ri­va­la, ko će se od pro­ti­vni­ka po­jačati… Mno­go fa­kto­ra je u igri”, is­ta­kao je ko­šar­kaš Bor­ca.

Ti­tu­la je želja i cilj, a Pa­vlo­vić kaže i uz želju da vi­še bu­de sa po­ro­di­com, su­pru­gom i kćer­ki­com, je­dan od ra­zlo­ga za­što no­si crveno-plavi dres.

“Bio sam pri­je šest go­di­na član eki­pe ko­ja je ispa­la iz bh. li­ge i bor­ba za po­vra­tak u naj­vi­ši rang me vu­kla da se vratim u Bo­rac. Ta­kođe, čel­ni­ci klu­ba uli­je­va­ju po­vje­re­nje, ma­ksi­mal­no su po­svećeni Bor­cu i de­ša­va se mno­go to­ga li­je­pog u klubu i oko njega. Ba­nja­lu­ka ima pra­vu ko­šar­ka­šku pu­bli­ku. Na­vi­jači zna­ju ka­da tre­ba da nas podrže, ka­da da za­ga­la­me. Li­je­po je po­no­vo igra­ti u ‘Bo­ri­ku'”, is­ta­kao je tri­de­set­dvo­go­diš­nji Pa­vlo­vić, a na pi­ta­nje ka­ko se osjećao ka­da je ove se­zo­ne obu­kao dres Bor­ca, od­go­vo­rio je:

“Bio sam uzbuđen kao ka­da sam ga prvi put oblačio, iako ni­sam u go­di­na­ma ka­da bi tre­ba­lo da imam tre­mu. Ali, imao sam po­zi­ti­vnu.”

Ve­li­ku po­dršku on i sai­grači ima­ju od tre­ne­ra Mar­ka Šćekića, ne­ka­da us­pje­šnog igrača, ko­ji je ove se­zo­ne počeo ka­ri­je­ru kao prvi tre­ner.

“Šćekić je za­is­ta do­bar, ve­oma je obučen za ovaj po­sao i vi­di se da ima ve­li­ko igračko is­kus­tvo, da je igrao Evro­li­gu… Ka­da je tre­ba­lo da počnem da ra­dim s njim, ni­sam imao pre­dra­su­de s obi­rom na to da mu je ovo prva se­zo­na u ko­joj ra­di kao prvi tre­ner. Ni­ka­da ne­mam pre­dra­su­de i pos­ta­vnim se ta­ko da mi je tre­ner naj­bo­lji tre­ner na svi­je­tu. Sa­mo ta­ko se može doći do re­zul­ta­ta”, kaže Ne­boj­ša Pa­vlo­vić.

Osam go­di­na ni­je pro­pus­tio meč

Ne­boj­ša Pa­vlo­vić je, osim Bor­ca, igrao za šved­ski Ore­bro, por­tu­gal­sku Vi­to­ri­ju Ala­veš Gi­ma­ra­eš, špan­sku La Pal­mu, Ka­kanj i Ves­prem. Ima mnogo do­gađaja ko­ji su obi­lježili nje­go­vu ka­ri­je­ru, a on iz­dva­ja ne­ke od njih.

“Možda sam naj­po­no­sni­ji na činje­ni­cu da osam go­di­na ni­sam pro­pus­tio ni­je­dnu ta­kmičar­sku uta­kmi­cu. U pet država sam igrao, a od re­zul­ta­ta bih izdvojio fi­na­le por­tu­gal­ske li­ge i osvo­jen Kup Mađar­ske.”

(Nezavisne)

Jedno lice poginulo u saobraćajnoj nesreći u Laktašima

D.P. poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u mjestu Jaružani, u opštini Laktaši. Iz Policijske uprave Banjaluka je saopšteno da je stradali život izgubio kada je sletio sa kolovaza automobilom fiat punto. Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka sinoć su oko 22,15 časova izvršili uviđaj na licu mjesta saobraćajne nesreće. (A.M/banjaluka.net)

AUTO-ŠKOLE NA UDARU KRIZE: Vrtoglavo pada broj građana koji polažu vozački ispit

Porast broja novooboljelih od COVID-19 zabrinjava i vlasnike auto-škola, koji su na sve većem udaru krize zato što broj građana koji polažu vozački ispit vrtoglavo pada. Pandemija koja je prouzrokovana virusom korona uticala na smanjen broj kandidata, a kako bi se pomoglo budućim vozačima, auto-škole svojim klijentima nude i plaćanje obuke na rate, ali ni

NAUČNICI OTKRILI: Ovo je najčešći način prenošenja zaraze koronavirusom

Naučnici su upozorili Svjetsku zdravstvenu organizaciju da u smjernicama za borbu protiv koronavirusa nije dovoljno uzeti u obzir opasnost od sitnih čestica koje lebde u vazduhu. Sad je i SZO uočila tu opasnost. 239 naučnika s raznih područja su u stručnom časopisu Clinical Infectious Diseases objavili su upozorenje: zdravstvene ustanove i Svjetska zdravstvena organizacija trebalo

“PJENA PARTI NA UKRINI” Ministarstvo osudilo upotrebu hemijskih sredstava u prirodnim vodotocima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske najoštrije osuđuje upotrebu hemijskih sredstava u prirodnim vodotocima, a što je zabilježeno proteklog vikenda na rijeci Ukrini od strane neodgovornih pojedinaca. Ministarstvo je zatražilo od Inspektorata Republike Srpske da se istraži i ispita ovaj slučaj, koji je privukao i pažnju medija, a u kojem je na osnovu do