Biznis 29.03.2017.

No­ve vje­šti­ne šan­sa za po­sao

ČITANJE: 5 minuta

Šan­su za osa­mos­taljivanje i pro­na­la­zak željenog po­sla oso­be sa in­va­li­di­te­tom, kao i so­ci­jal­no ugro­že­ni, vi­de u pre­kva­li­fi­ka­ci­ja­ma i do­da­tnom obu­ča­vanju, a u udru­ženjima ko­ja zas­tu­pa­ju ove ka­te­go­ri­je na­vo­de da bi ova­kvih obu­ka tre­ba­lo da bu­de vi­še.

Hu­ma­ni­tar­na or­ga­ni­za­ci­ja ADRA po­kre­nu­la je ne­da­vno bes­pla­tnu obu­ku kro­jenja i ši­venja na­mi­jenjenu že­na­ma in­va­li­di­ma, so­ci­jal­no ugro­že­nim li­ci­ma, te svim ne­za­po­sle­ni­ma ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni da sa­vla­da­ju ove vje­šti­ne.

U ovoj or­ga­ni­za­ci­ji is­ti­ču da je cilj da po­la­zni­ci­ma pru­že mo­gu­ćnost da na­pre­du­ju i ste­knu no­va znanja ka­ko bi u bu­du­ćnos­ti mo­gli sa­mos­tal­no da ra­de.

Kurs, ko­ji se održa­va u pros­to­ri­ja­ma “Ša­re­nog or­ma­ra”, tre­nu­tno po­ha­đa­ju dvi­je že­ne sa in­va­li­di­te­tom, dvi­je so­ci­jal­no ugro­že­ne i je­dna že­na iz Si­gur­ne ku­će.

– Pre­da­va­či na obu­ci su in­ženjeri tek­sti­la sa du­go­go­dišnjim is­kus­tvom, a odje­ća ko­ju su po­la­zni­ce di­zaj­ni­ra­le i sa­ši­le na­la­zi se u po­nu­di u pro­da­vni­ci – re­kli su u ADRA.

Ovo ni­je prvi put da ova or­ga­ni­za­ci­ja spro­vo­di ova­kve akci­je.

– U ja­nu­aru smo ta­ko­đe or­ga­ni­zo­va­li sli­čnu akci­ju. Nas­to­ja­će­mo da kroz pro­je­kat omo­gu­ći­mo za­po­slenje oni­ma ko­ja bu­du po­ka­za­li naj­bolje re­zul­ta­te i ko­ji po­ka­žu in­te­re­so­vanje za dalji rad, a ko­ji će u bu­du­ćnos­ti ra­di­ti na re­di­zaj­nu sta­re odje­će – re­kli su u ovoj or­ga­ni­za­ci­ji.

U udru­ženju že­na sa in­va­li­di­te­tom “Ni­ka”, ko­je zas­tu­pa je­dna­ka pra­va i mo­gu­ćnos­ti za ovu ka­te­go­ri­ju sta­no­vniš­tva, ka­žu da bi ova­kvih obu­ka tre­ba­lo bi­ti vi­še.

– Sva­ka­ko poz­dravljam ovu akci­ju, ali, na­ža­lost, ri­jet­ko ko ih or­ga­ni­zu­je. Tre­ba­lo bi bi­ti vi­še or­ga­ni­za­ci­ja ko­je nu­de ra­zli­či­te obu­ke, na­ro­či­to pre­kva­li­fi­ka­ci­ju, i kur­se­ve ko­je bi mo­gli po­ha­đa­ti ljudi sa ra­zli­či­tim in­va­li­di­te­tom – ka­za­la je pred­sje­dni­ca ovog udru­ženja Tanja Man­dić-Đo­kić.

Do­da­je da se ova ka­te­go­ri­ja sta­no­vniš­tva su­oča­va sa ni­zom pre­dra­su­da u druš­tvu.

– Me­đu že­na­ma sa in­va­li­di­te­tom ima ra­znih obra­zo­vnih pro­fi­la, ali ve­ći­na njih ima is­ti pro­blem – ne­mo­gu­ćnost za­po­slenja. Na­še udru­ženje ne pri­ma za sa­da ni­ka­kvu po­moć, ali to je do­ne­kle i ra­zumljivo jer smo osno­va­ni pro­šle go­di­ne – ka­za­la je Man­dić-Đo­kić.

U udru­ženju ko­je po­ma­že so­ci­jal­no ugro­že­na li­ca “Cen­tar čo­vjek” ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le za ovu akci­ju.

– Poz­dravljam sve obu­ke za so­ci­jal­no ugro­že­na li­ca jer ima dos­ta ne­za­po­sle­nih ko­ji­ma bi do­da­tna zvanja po­mo­gla u pro­na­las­ku po­sla. Na­še udru­ženje ima 168 re­gis­tro­va­nih čla­no­va ko­je po­ma­že­mo. Na­ža­lost, za sa­da ni­smo u mo­gu­ćnos­ti da or­ga­ni­zu­je­mo bi­lo ka­kvu obu­ku za njih – na­ve­la je pred­sje­dni­ca udru­ženja Ma­ri­ca Ste­fa­nu­ti.

“Hljeb od tek­sti­la”

Obu­ka za kro­ja­če je nas­ta­vak pro­je­kta “Hljeb od tek­sti­la”, ko­ji se već dvi­je go­di­ne re­ali­zu­je na po­dru­čju Banjalu­ke i Sa­ra­je­va, u sa­radnji sa udru­ženjem gra­đa­na “Mo­za­ik pri­ja­teljstva”. U ovoj akci­ji pri­kupljali su po­lo­vnu odje­ću, a dio će re­di­zaj­ni­ra­ti po­la­zni­ce kur­sa.

(Glas)