Vijesti 29.03.2017.

Od raz­mje­ne stu­de­na­ta do is­tra­ži­va­čkih pro­je­ka­ta

ČITANJE: 2 minute

Os­tva­ri­vanje pla­no­va i pro­gra­ma na svim obli­ci­ma stu­di­ja, raz­mje­na stu­de­na­ta, nas­ta­vni­ka, udžbe­ni­ka i in­for­ma­ci­ja sa­mo je dio ono­ga što će bi­ti obu­hva­će­no spo­ra­zu­mom o nau­čno-obra­zo­vnoj i po­slo­vno-te­hni­čkoj sa­radnji izme­đu Fa­kul­te­ta bez­bje­dno­snih na­uka Banjalu­ka i Kri­mi­na­lis­ti­čko-po­li­cij­ske aka­de­mi­je Beo­grad.

Pre­dna­crt ovog spo­ra­zu­ma, ko­ji su na ju­če­rašnjem sas­tan­ku u Banjalu­ci osmi­sli­li pred­sta­vni­ci ove dvi­je us­ta­no­ve, bi­će po­tpi­san ka­da or­ga­ni uni­ver­zi­te­ta, sho­dno pro­ce­du­ri, da­ju svo­ju sa­gla­snost.

Vrši­lac du­žnos­ti de­ka­na Fa­kul­te­ta bez­bje­dno­snih na­uka Uni­ver­zi­te­ta u Banjalu­ci Pre­drag Će­ra­nić ka­zao je da će ova us­ta­no­va sli­čan spo­ra­zum sklo­pi­ti i sa Fa­kul­te­tom be­zbe­dnos­ti Uni­ver­zi­te­ta u Beo­gra­du.

– Sa Kri­mi­na­lis­ti­čko-po­li­cij­skom aka­de­mi­jom i Fa­kul­te­tom be­zbe­dnos­ti u Beo­gra­du u na­re­dnom pe­ri­odu će­mo njego­va­ti naj­bolju sa­radnju, po­ru­čio je Će­ra­nić.

V.d. de­ka­na Kri­mi­na­lis­ti­čko-po­li­cij­ske aka­de­mi­je Beo­grad Go­ran Bo­ško­vić is­ta­kao je da je ovo nas­ta­vak sa­radnje, ko­ju su ima­li još sa Vi­so­kom ško­lom unu­trašnjih po­slo­va.

– Ovo je sa­mo pri­li­ka gde ši­ri­mo ho­ri­zon­te na­še sa­radnje. Na ovaj na­čin tra­si­ra­mo put za bu­du­ću sa­radnju ko­ja će se, osim one na stru­čnom ni­vou, ši­ri­ti i na ni­voe kre­iranja za­je­dni­čkih nau­čno-is­tra­ži­va­čkih pro­je­ka­ta. U tom kon­tek­stu, za­je­dno smo i uče­sni­ci na je­dnom nau­čno-is­tra­ži­va­čkom pro­je­ktu ko­ji je evrop­skog ka­ra­kte­ra, re­kao je Bo­ško­vić.

(glassrpske.com)