Biznis 18.10.2018.

ODLAZAK UZIMA MAHA Sve više oglasa za posao, sve manje radnika

ČITANJE: 4 minute

Broj ra­dnih mjes­ta u BiH sva­ko­dne­vno se po­ve­ća­va, a trgov­ci, ko­no­ba­ri i gra­đe­vin­ci naj­tra­že­ni­ji su ka­dar, jer ra­dni­ci ovog pro­fi­la ma­hom pa­ku­ju ko­fe­re i odla­ze u inos­tran­stvo.

Is­tra­ži­vanje kom­pa­ni­je “Ko­le­ktiv” je po­ka­za­lo da je u prvom po­lu­go­di­štu ove go­di­ne sa­mo na por­ta­lu “Po­sao.ba” objavljeno 24 od­sto vi­še ogla­sa ne­go u is­tom pe­ri­odu la­ni, ali je is­to­vre­me­no pri­mje­tan pad bro­ja kan­di­da­ta za slo­bo­dna ra­dna mjes­ta.

U tom pe­ri­odu na ovom por­ta­lu objavljena su 4.742 ogla­sa za 11.258 ra­dnih mjes­ta.

– Po­slo­dav­ci su u ovom pe­ri­odu pri­mi­li 157.687 pri­ja­va za po­sao pu­tem ovog por­ta­la, a u pro­sje­ku se na je­dnu po­zi­ci­ju pri­javljiva­lo 14 oso­ba, što pred­stavlja pad u odno­su na pro­šlu go­di­nu, ka­da je za je­dno ra­dno mjes­to kon­ku­ri­sa­lo 20 kan­di­da­ta – na­ve­li su u “Ko­le­kti­vu”.

Naj­tra­že­ni­ja za­ni­manja, po­ka­zu­ju is­tra­ži­vanja, bi­la su trgo­vac, ko­no­bar, gra­đe­vin­ski ra­dnik, ra­dnik u proi­zvodnji, ko­mer­ci­ja­lis­ta, vo­zač i pro­gra­mer.

Da se broj slo­bo­dnih ra­dnih mjes­ta po­ve­ća­va i da po­slo­dav­ci sve te­že do­la­ze do kva­li­fi­ko­va­nih ra­dni­ka pot­vrđu­ju i u Agen­ci­ji za po­sre­do­vanje pri za­pošljavanju “Spe­ktar”.

– Vidljiv je bla­gi rast pri­vre­de na po­dru­čju banjalu­čke re­gi­je, a ve­li­ka po­tražnja vla­da za ra­dni­ci­ma u proi­zvo­dnim po­go­ni­ma u Ko­tor Va­ro­šu, Če­lin­cu, Gra­di­šci i u Banjalu­ci. Me­đu­tim, mno­go je vi­še slo­bo­dnih ra­dnih mjes­ta ko­ja os­ta­ju iza ra­dni­ka ko­ji ma­so­vno odla­ze u inos­tran­stvo – re­kao je za “Glas Srpske” di­re­ktor ove agen­ci­je Mi­ro­slav Vu­kaj­lo­vić.

On je do­dao da je ma­so­van odla­zak stru­čnih ra­dni­ka sa ovih pros­to­ra ve­li­ki pro­blem za ko­ji se u sko­ri­joj bu­du­ćnos­ti ne na­zi­re rje­šenje.

– Pri­su­tan je trend po­ve­ća­ne po­tražnje za ra­dni­ci­ma, ali i uku­pno smanjenje bro­ja onih ko­ji tra­že po­sao. Mi­slim da će mno­ga ra­dna mjes­ta i os­ta­ti slo­bo­dna – is­ta­kao je Vu­kaj­lo­vić.

Pred­sje­dnik Uni­je udru­ženja po­slo­da­va­ca RS Dra­gu­tin Škre­bić is­ti­če za “Glas Srpske” da je nes­klad izme­đu obra­zo­vanja i po­tre­ba pri­vre­de u Srpskoj ogro­man.

– Vo­za­ča ne­ma ni za li­je­ka, a ne­dos­ta­je i trgo­va­ca, ko­no­ba­ra, obu­ća­ra, pa i dru­gih za­na­tli­ja. Bes­pla­tno ško­lo­vanje ka­dro­va ko­ji ni­ko­me ne tre­ba­ju sa­mo sro­za­va i škol­stvo i pri­vre­du. Mi smo spre­mni da za sva­ko smanjenje po­re­za na do­pri­no­se po­ve­ća­mo pla­te, ali se ne smi­je­mo do­vo­di­ti u si­tu­aci­ju da ima­mo pre­ci­jenjene po­slo­ve i nes­klad izme­đu pri­ho­da i ras­ho­da, jer će to uni­šti­ti i ovo ma­lo pre­du­ze­ća ko­ja do­bro po­slu­ju – is­ta­kao je Škre­bić.

Ogla­si iz inos­tran­stva

Broj ogla­sa za po­sao u inos­tran­stvu u prvom po­lu­go­di­štu izno­sio je de­vet od­sto od uku­pnog bro­ja i pred­stavlja po­ve­ćanje od 38 od­sto u odno­su na is­ti pe­ri­od la­ni.

– Naj­ve­ći broj po­nu­da za rad u inos­tran­stvu sti­gao je iz Hrvat­ske, Njema­čke i Slo­ve­ni­je – is­ta­kli su u “Ko­le­kti­vu” i do­da­li da je za po­sao u inos­tran­stvu sti­glo 4.650 pri­ja­va, što je dvos­tru­ko vi­še u odno­su na is­ti pe­ri­od la­ni.

(Glas Srpske)