Vijesti 30.05.2017.

Po­li­ci­ja uhap­si­la dvo­ji­cu Ba­nja­lu­ča­na, krali gorivo na groblju

ČITANJE: 2 minute

Po­li­ci­ja je uhap­si­la Zo­ra­na Ze­ca (57) i Zo­ra­na Bo­go­je­vi­ća (33) iz Ba­nja­lu­ke, za ko­je se su­mnja da su ukra­li ve­ću ko­li­či­nu go­ri­va iz ra­dnih ma­ši­na na ba­nja­lu­čkom No­vom gro­blju, u Uli­ci Ra­de Ra­di­ća, u na­se­lju Vrba­nja.

Zec je, ka­ko ne­zva­ni­čno sa­zna­je­mo, ra­dnik gro­blja, a nje­ga i nje­go­vog ime­nja­ka po­li­ci­ja su­mnji­či i da su po­ku­ša­li ukras­ti go­ri­vo i iz ra­dnih ma­ši­na u Bu­le­va­ru voj­vo­de Ste­pe Ste­pa­no­vi­ća.

Uha­pše­ni su na­kon što su pri­pa­dni­ci Po­li­cij­ske sta­ni­ce Obi­li­će­vo, u po­ne­dje­ljak oko je­dan sat na­kon po­no­ći, za­us­ta­vi­li FI­AT u ko­jem su bi­li.

“Osu­mnji­če­ni su da su ne­po­sre­dno pri­je pri­ja­ve po­ku­ša­li da ukra­du go­ri­vo, ko­je su si­pa­li u plas­ti­čne ka­nis­te­re, i to u Bu­le­va­ru voj­vo­de Ste­pe Ste­pa­no­vi­ća”, sao­šte­no je iz po­li­ci­je.

Pre­tre­se­ni su ku­ća i po­mo­ćni obje­kat ko­je ko­ris­ti Zo­ran Zec, te su pro­na­đe­ni i odu­ze­ti fo­to­apa­rat, ka­me­re, te ra­zne vrste ala­ta, a u vo­zi­lu su na­đe­ni i ka­nis­te­ri s ukra­de­nim go­ri­vom, kao i gu­me­nim cri­je­vi­ma, te dru­gi pre­dme­ti po­go­dni za kra­đu go­ri­va.

Zec je, ina­če, u no­ći kra­đe bio de­žur­ni ra­dnik na gro­blju.

Ne­de­ljko Mi­la­ko­vić, di­re­kor Grad­skog gro­blja Ba­nja­lu­ka, ni­je že­lio da da­je nika­kve in­for­ma­ci­je, jer ni on, ka­ko ka­že, ne zna de­ta­lje.

“Sve što vam mo­gu re­ći jes­te da smo na­pi­sa­li do­pis Po­li­cij­skoj sta­ni­ci Obi­li­će­vo da nam dos­ta­ve svoj za­pi­snik o ha­pše­nju ime­no­va­nog, a na­kon to­ga će bi­ti uze­ta izja­va od na­šeg ra­dni­ka i po­tom će bi­ti spro­ve­den pos­tu­pak unu­tar fir­me”, re­kao je Mi­la­ko­vić.

(Nezavisne)