Vijesti 20.10.2021.

Šta piše u odluci Ustavnog suda BiH kojom je osporen Zakon o šumama Republike Srpske

ČITANJE: 3 minute

U Službenom glasniku Bosne i Hercegovine objavljena je odluka Ustavnog suda BiH kojom su poništene odredbe Zakona o šumama Republike Srpske, tačnije kojim je osporeno da je pravo raspolaganja šumama i šumskim zemljištem u svojini Republike Srpske.

Podsjećamo da su Mihnet Okić, Džemaludin Šabanović, Muris Čirkić, Samir Baćevac, Alija Tabaković, Faruk Đozić i Ahmet Čirkić, sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske podnijeli su 26. februara 2021. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o šumama Republike Srpske.

U tom svom zahtjevu, oni su spornim smatrali to što prema članu 2. Zakona o šumama Srpske, šume i šumsko zemljište su prirodna dobra od opštegeg interesa i uživaju posebnu brigu i zaštitu Republike Srpske. Podnosioci zahtjeva su istakli da pored niza odluka Ustavnog suda (br. U 1/11, U 8/19 i U 9/19) prema kojima je državna imovina svojina države BiH, Narodna skupština RS je članom 3. osporenog zakona propisala da su šume i šumsko zemljište na teritoriji RS u svojini Republike Srpske i drugih pravnih i fizičkih lica. Istaknuto je da šume i šumsko zemljište u svojini pravnih i fizičkih lica čine manji dio tog javnog dobra.

Pomenuti podnosioci zahtjeva smatraju da je član 3. Zakona o šumama RS suprotan navedenim odredbama Ustava BiH, jer je njime Republika Srpska “neustavno dodijelila pravo svojine na šumama i šumskom zemljištu entitetu RS.”

– Prema mišljenju podnosilaca zahtjeva, neustavno dodijeljeno pravo svojine na šumama i šumskom zemljištu bilo je osnov za daljnje definiranje raspolaganja i upravljanja šumama i šumskim zemljištem, kako je to urađeno u ostalim odredbama osporenog zakona. Podnosioci zahtjeva smatraju da su u suprotnosti s Ustavom BiH navedene odredbe osporenog zakona u kojima je regulirano pravo raspolaganja šumama i šumskim zemljištem “u svojini Republike” (riječi “u svojini Republike” u zahtjevu su označene boldiranim tekstom). Zbog toga je cjelokupan zakon protivustavan te ga stoga u cjelini osporavaju – stoji u odluci Ustavnog suda BiH koja je objavljena u službenom glasniku BiH.

Odgovor Narodne skupštine RS

Narodna skupština je u odgovoru na zahtjev prije svega osporila ovlaštenje podnosiocima zahtjeva za pokretanje postupka, u smislu člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine jer Vijeće naroda RS ne predstavlja jedan poseban dom Narodne skupštine, a što proizlazi iz člana 69. stav 2. Ustava RS. Stoga je jasno, kako je navela NSRS, da Vijeće naroda koje posjeduje restriktivnu nadležnost predstavlja jedno posebno tijelo za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg od konstitutivnih naroda, a ne drugi dom Narodne skupštine RS.

Prema mišljenju Narodne skupštine, navedeni zahtjev nije osnovan, te ga stoga Ustavni sud treba odbiti, kao i zahtjev za donošenje privremene mjere. Narodna skupština je posebno neprihvatljivim istakla tumačenje podnosilaca zahtjeva samog pojma “državna imovina”

Narodna skupština je navela da su u potpunosti neosnovani navodi podnosilaca zahtjeva da Narodna skupština nema ustavni osnov za pravno regulisanje pitanja upravljanja i gazdovanja šumama i šumskim zemljištem kao dijelom državne imovine jer se radi o materiji koja je već regulisana Zakonom o šumama na državnom nivou (zakon Republike BiH koji je 1993. godine donesen kao uredba i koji je potvrđen uredbom sa zakonskom snagom 1994. godine).

Naime, nadležnosti za regulisanje pojedinih pitanja, pa i pitanja upravljanja i gazdovanja šumama, propisane su Ustavom BiH, iz kojeg proizlazi da se radi o pitanju u isključivoj nadležnosti entiteta. Shodno navedenom, prema mišljenju Narodne skupštine, nisu osnovani ni navodi da se osporenim Zakonom o šumama krše odredbe člana 1/2. Ustava BiH kojim su utvrđena demokratska načela, tako da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.

Imajući u vidu navedeno, Narodna skupština smatra da osporenim zakonom nisu povrijeđene odredbe čl. I/1, I/2, III/3.b) i IV/4.e) Ustava BiH, zbog čega je predložila da Ustavni sud odbije zahtjev.

(B.M)