Vijesti 24.03.2017.

Udruženja za pomoć licima s autizmom po­držala di­re­kto­ri­cu CSR-a

ČITANJE: 1 minuta

Ve­ra Sla­do­je­vić nam je do­las­kom na mjes­to di­re­kto­rice Cen­tra za so­cija­­lni rad sta­vi­la do zna­nja da će uvi­jek na­ći vre­me­na da nas sa­slu­ša, jer je shva­ti­la da ra­di­mo s naj­te­žim ka­te­go­ri­ja­ma ko­ri­sni­ka, da svo­jim ra­dom do­pri­no­si­mo za­je­dni­ci i osje­ća­li smo da se naš rad uva­ža­va.

Na­vo­di se ovo u do­pi­su ko­ji su ju­če po­sla­li iz udru­že­nja za po­moć li­ci­ma s auti­zmom “Dje­ca svje­tlos­ti” i “Daj­te nam šan­su – Zvjez­di­ce”, cen­ta­ra za po­dršku po­ro­di­ca­ma dje­ce i oso­ba s po­te­ško­ća­ma.

Is­ti­ču da su sa CSR-om i ra­ni­je ima­li do­bru sa­ra­dnju, ko­ja je do­las­kom Sla­do­je­vi­će­ve pos­ta­la još bo­lja jer je uvi­jek ima­la slu­ha za nji­ho­ve pro­ble­me.

– Za­te­če­ni smo me­dij­skom haj­kom na di­re­kto­ri­cu Cen­tra, ali ži­vi­mo u pra­vnoj drža­vi, či­je će in­sti­tu­ci­je si­gur­no ut­vrdi­ti is­ti­nu, na­vo­di se u do­pi­su.

(nezavisne.com)