Vijesti 10.05.2017.

Za mos­to­ve u na­re­dne dvi­je go­di­ne 180.000 KM

ČITANJE: 1 minuta

Grad u na­re­dne dvi­je go­di­ne pla­ni­ra da po­tro­ši 180.000 KM za održa­vanje mos­to­va.

Ra­spi­san je i ten­der za izbor izvo­đa­ča ra­do­va ko­ji je otvo­ren do 19. ma­ja. U sklopu re­do­vnog održa­vanja bi­će za­mi­jenjene ošte­će­ne drve­ne po­dlo­ge, popravljene ogra­de i ura­đe­na an­ti­ko­ro­zi­vna za­šti­ta kon­stru­kci­ja.

Na po­dru­čju gra­da u fun­kci­ji su 23 mos­ta, dva na­dvožnjaka i pet pa­sa­re­la u ur­ba­nom po­dru­čju i 54 mos­ta na pri­grad­skom po­dru­čju.

(glassrpske.com)