Biznis 22.11.2021.

“Alumina” prihodovala 2,1 milijardu KM (VIDEO)

ČITANJE: 6 minuta

Pozitivan poslovni rezultat, redovno izmirenje obaveza prema radnicima i državi, proširenje palete proizvoda i osvajanje novih tržišta, osnovna su obilježja rada kompanije „Alumina“ u proteklih skoro devet godina.

Početkom aprila 2013. godine pokrenut je  stečaj u Fabrici glinice „Birač“ nakon gotovo beznadežne situacije u kojoj se kolektiv našao pod upravljanjem litvanske investicione Ukio banke.

Privredno društvo „Alumina“  nastavilo je da fabriku održava u životu. Stečajni postupak još nije okončan, ali je „Alumina“ danas svijetao primjer privrede Republike Srpske. Ostvareni rezultati potvrda su jasne vizije i želje da iz dana u dan raste kompanija, Zvornik i Republika Srpska, zahvaljujući prije svega ljudima koji domaćinski vode „Aluminu“ i zaposlenima koji rade u ovom kolektivu.

Finansijski direktor zvorničke kompanije „Alumina“  Vladimir Krstić smatra da je u proteklih 8,5 godina glavna karakteristika kompanije rad na stabilnosti svih procesa, razvoja novih proizvoda i disperziji rizika u ostvarenju prihoda od prodaje,  odnosno pristupu tržišta i sklanjanje fokusa sa berze gotovih berzanskih proizvoda kako bi fabrika mogla da formira nezavisnu prodajnu cijenu, a samim tim da obezbijedi stabilnost u vlastitom bilansu uspjeha.

Podsjećajući da je prije 8,5 godina, početkom aprila 2013. godine,  uveden stečaj u matično preduzeće Fabriku glinice „Birač“, Krstić je rekao da  je „Alumina“ u tom periodu uspjela da se izbori sa svim izazovima, poslovnim i vanposlovnim, koji su na neki način teret i ograničenje u poslovanju više objektivni nego subjektivni.

„Kompanija je u tom periodu uspjela da ostvаri prihode od prodaje u kumulativnom iznosu oko 2,1 milijardu KM, što je raritet da preduzeće, čija je matična kompanija u stečaju, ne samo da normalno posluje, nego da se uspješno razvija“, konstatovao je Krstić.

Krstić je naglasio da je kompanija „Alumina“ u proteklih 8,5 godina uplatila oko 114 miliona KM na ime poreza i doprinosa, oko 79 miliona KM „Elektroprivredi“ Republike Srpske, oko 35 miliona KM „Željeznicama“ Republike Srpske i oko 260 miliona KM bruto zarada, odnosno naknada za rad zaposlenih radnika.

On je naglasio da komapnija „Alumina“ uspješno  razvija paletu gotovih proizvoda, da povećava maržu, likvidnost i solventnost, da smanjuje dospjele i nedospjele obaveze, smanjuje izloženost prema bankama, redovno izmiruje obeveze prema zaposlenim sa svim obavezama, porezima i doprinosima na zarde i naknade za rad.

„Pri svemu tome, kompanija ima konstantno optimalne zalihe i adekvatna potraživanja sa aspekta uprvaljanja i planiranja bilansa uspjeha i poslovanja u tekućoj godini, tako da ima stabilnost  koja doprinosi kredibilitetu komapnije kod svih komitenata u situaciji kada nerješivi pravni status povećava rizik da je sigurnost upitna, odnosno kada se povećava kompleksnost u poslovanju sa ‘Aluminom’ zbog neriješenog pravnog statusa“, rekao je Krstić.

Prema njegovim riječima, poslovanje kompanije je takvo da je sve ove godine do sada nezavisna revizija dala čisto mišljenje, da je ove godine ušla u proces revizije, da inspekcije,  koje su bile po svim osnovama, nisu imale primjedbe na zakonitost i cjelishodnost rada u „Alumini“, te da su sve te obaveze koje „Alumina“ generiše iz poslovanja došle u status da se izmiruju na vijeme i u rokovima dospjeća.

Govoreći o investicionim ulaganjima, Krstić je rekao da je u prethodnih 8,5 godina kompanija investirala blizu 90 miliona KM zaključno sa 2021. godinom.

„Investiranje je bilo  neophodno kako bi kompanija u situaciji niske cijene metaluršake glinice na berzi imala stabilnost, izvjesnosti i postojanje održive marže,  kako bi mogla da ispalćuje obaveze koje generišu poslovanje, plus obaveze koje su bile na datum stečaja ‘Birča’ akumulirane u  ‘Alumini’ i povezanim poreduzećima gdje je nužnost regulisanja i namirivanja tih obaveza bila odogovnost same ‘Alumine'“, pojasnio je Krstić.

Finansijski direktor je rekao da bez tih investicija i bez fokusiranja na  disperziju gotovih proizvoda koji nisu berzanski i koji daju više tehnologije, znanja i veće marže, „Alumina“ ne bi mogla da sve ove izazvove, koje je prošla, uspješno savlada i prebrodi, čime bi bila upitna njena održivost da je ostala na proizvodnom programu koji je bio zatečen u 2013. godini, u momentu otvaranja stečaja nad matičnim preduzećem Fabrikom glinice „Birač“.

Krstić je naglasio da je u 2021. godini „Alumina“ došla apsolutno u situaciju da nema dospjele obaveze prema dobavljačima, da se one regulišu na sedmičnom nivou, da su nedospjele obaveze nematerijalne, da je izloženost prema bankama nikad manja, da su obaveze za zarade i naknade za rad isplaćivane mjesec za mjesec, odnosno da se sve obaveze izmiruju redovno nakon svakog tekućeg mjeseca i na  vrijeme.

„Osim nabrojanog, kompanija daje stimulacije koje su individualne i opšte i isplaćuje regrese u prvoj polovini godine“, rekao je Krstić.

On smatra da će dinamika likvidnosti i solventnosti, koja se očekuje u narednom periodu, biti na odgovarajućem i boljem nivou u smilsu da će „Alumina“ imati dodatnog novca bez zaduživanja za nove investicije koje su u budućnosti neophodne kako bi se održao korak sa  konkurenciijom, jer niko ne stoji, niko ne čeka, svi ulažu u produktivnost, svi ulažu u nove proizvode kako bi poziciju na tržištu i konkurentnosti držale na maksimalnom nivou.

Krstić je naglasio da se sve to odnosi i na kompaniju „Aluminu“ ukoliko hoće dugoročno da bude stabilna, da se razvija i da bude prepoznatljiva po kvalitetu i po svim ostalim karakteristikama u poslovanju u ovoj branši, odnosno mora da ulaže u nove gotove proizvode i nadogradnju tekućih gotovih proizvoda koje je tehnološki osvojila.

„Osnovni troškovi za sirovine, njihovo učešće u ukupnim  prihodima od prodaje i dalje pada, marža prosečna raste, neto dobit raste, „EBITDA“ raste,  amortizacija raste shodno ulaganjima u osnovna sredstva i njihovom aktiviranju, ali prinos na investiciju je tri do četiri puta veći u procentima rasta u odnosu na trošak aktiviranja same investicije  što daje osnovu za sigurne bilanse, stabilnost, likvidnost, solventnost i povjerenje kod banaka  u smilsu buduće realizacije izloženosti kredita sa ciljem daljeg investiranja i poboljšavanja tržišne pozicije ‘Alumine’ na dugi rok“, rekao je Krstić.

Krstić smatra da bi 2022. trebalo da bude godina pozitivnih okolnosti na berzi i van berze za „Aluminu“ i uopšte za ovu industriju, jer su cijene takve da kompanija može da generiše nesmetano dobit u poslovanju koja ima tendenciju rasta.

„Dugoročno planiranje je jako teško, jer je suviše parametara na globalnom nivou neizvjesno, kao što su imputi, sirovine, pa ne mogu da se predvide godinu dana unaprijed, tako da ovo govorim sa aspekta održavanja stabilnosti ulaznih cijena“, rekao je Krstić.

Prema Krstićevim riječima, ukoliko se ta dinamika poremeti može da utiče negativno i na prihode „Alumine“ od prodaje, ali je, međutim, dosadašnja praksa pokazala da gotovi proizvodi, koji su u lepezi kompanije, na tržištu rastu ili paralelno ili čak brže od  rasta cijena sirovina koje se u industriji koriste u pravljenju tih gotovih proizvoda.

Ističući da u dosadašnjoj praksi „Alumina“ sa tim nije imala problema, Krstić smatra da će 2022. godina biti najbolja do sada, ukoliko ne bude nekih poremećaja koji nisu plod trenda ciklusa ili sezone.

„Mislim da će kompanija imati mogućnost dalje da značajno ulaže u razvoj svoje opreme gotovih proizvoda i, naravno, u razvoj kadrova koji moraju da prate novi nivo i novi stepen razvoja kompanije, odnosno da prete konkurentrnst koja se od  ‘Alumine’ očekuje i u narednom periodu“, naglasio je Krstić.

(A.M.)

Oznake: Alumina