Uslovi korišćenja sajta i/ili aplikacije

Korišćenjem ovog web sajta i/ili aplikacije prihvatate ove Uslove korišćenja kao pravno obavezujući odnos između vas kao Korisnika i kompanije Grape d.o.o. Banja Luka, koja je vlasnik ovog web sajta i aplikacije.

Prilikom zasnivanja odnosa, prihvatanje ovih Uslova korišćenja smatra se zaključenjem ugovora na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dajete svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da ćete se prilikom korišćenja usluge pridržavati ovih Uslova korišćenja.

Pojedini izrazi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sljedeće značenje:

• „Usluga“ je činjenje dostupnim Korisniku Sadržaja koji se objavljuje na sajtu i/ili aplikaciji, u lične i nekomercijalne svrhe. Grape d.o.o. (“Kompanija”) pruža, a Korisnik koristi Uslugu, pristupajući Sadržaju;
• „Korisnik“ (u množini: „Korisnici“) je lice odnosno lica, fizička ili pravna, strana ili domaća, koja koriste Uslugu, bez obzira na vrstu uređaja sa kojeg pristupaju, vrijeme pristupa, trajanje korišćenja Usluge, i bez obzira na fizičku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju sajtu i/ili aplikaciji;
• „Sadržaj“ podrazumijeva tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i drugi materijal koji se objavljuje na sajtu i/ili aplikaciji kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku;
• “Sajt” je internet sajt “Banjaluka.net” koji se objavljuje na adresi www.banjaluka.net i koji je u vlasništvu kompanije Grape d.o.o;
• “Aplikacija” je “Banjaluka.net” aplikacija za uređaje dostupna na “Apple Store” i “Google Play Store” prodavnicama;
• „Komentari“ su komentari koje Korisnik objavljuje na sajtu i/ili aplikaciji;

Svi sadržaji objavljeni na sajtu i/ili aplikaciji su u isključivom vlasništvu Grape d.o.o. i/ili su u vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera Grape d.o.o, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog dijela Sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti kompanije Grape d.o.o.

Sadržaj sajta i/ili aplikacije, kao i svi dijelovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Grape d.o.o, odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenijela pravo korišćenja na kompaniju Grape d.o.o. Korišćenjem Sadržaja ne stičete vlasništvo na bilo kojem dijelu Sadržaja kojem pristupate.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logotipe/logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, kao i cjelokupan Sadržaj dostupan na sajtu i/ili aplikaciji je u isključivom vlasništvu kompanije Grape d.o.o. ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenijela pravo korišćenja na kompaniju Grape d.o.o.

Nepoštovanje Uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje Sadržaja uključujući ali ne ograničavajući se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važećim u Republici Srpskoj, te podliježe građanskoj i krivičnoj odgovornosti.

Na sve sporne odnose između ugovornih strana koji nastanu usljed korišćenja Usluge, primjenjivaće se pravo Republike Srpske, a u slučaju eventualnog spora ugovara se nadležnost suda u Banjoj Luci. Kompanija Grape d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave ,izmijeni ove Uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena Uslova korišćenja. Promjene Uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na sajtu.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj koji se nalazi na sajtu i/ili aplikaciji, ili bilo koji dio predmetnog Sadržaja, ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

Cjelokupan Sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmjenama. Kompanija Grape d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku, po svom izboru, izvrši izmjenu ili uklanjanje Sadržaja.

Određeni dio Sadržaja koji se prikazuje na sajtu i/ili aplikaciji obezbjeđuju treća lica (baneri, pop-up i sl.). Kompanija Grape d.o.o. nije odgovorna za sadržaje trećih lica ni u kom dijelu.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni ste i razumijete da se Sadržaj isporučuje Korisnicima takav kakav je, u obliku u kojem je učinjen dostupnim, sa svim eventualnim greškama i bez bilo kakvih izričitih ili prećutnih garancija u pogledu kvaliteta ili količine Sadržaja ili funkcionisanja sajta i/ili aplikacije. Kompanija Grape d.o.o. ne garantuje da će pružanje usluge preko sajta i/ili aplikacije biti bez grešaka ili prekida u radu i pouzdanje u funkcionisanje Usluge je u potpunosti rizik Korisnika.

Kompanija Grape d.o.o. ni u kom slučaju neće biti odgovorna za nefunkcionisanje Usluge, kao ni za smetnje, kašnjenja ili prekide u njenom funkcionisanju, koji su prouzrokovani uticajima van kontrole Kompanije, a koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti ili izbjeći, uključujući bez bilo kakvih ograničenja: obustave rada, štrajkove, nesreće, tehničke smetnje, neispravnosti programa ili sredstava komunikacija (softvera ili hardvera), nemire, ratove, odluke nadležnih organa i dr. Kompanija će u ovakvim slučajevima uložiti napore koji su u skladu sa poslovnom praksom, kako bi u što kraćem roku omogućila nesmetano funkcionisanje Usluge.

Razumijete i saglasni ste da kompanija Grape d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvu štetu (materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu, stvarnu ili buduću) ili bilo kakve gubitke ili izmaklu korist koji bi mogli da nastanu usljed: nefunkcionisanja usluge sajta i/ili aplikacije; nemogućnosti upotrebe sajta i/ili aplikacije; performansi sajta i/ili aplikacije; bilo kakvih grešaka ili propusta u radu sajta ili aplikacije; kao ni za bilo kakvo oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg korisnika koji bi nastali u vezi sa korišćenjem sajta i/ili aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu od bilo kakvog kršenja bezbjednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje uključujući ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, kvarove ili neispravnost uređaja.

Razumijete i prihvatate da kompanija Grape d.o.o. u pružanju svojih usluga koristi servise trećih lica (“Dobavljači”) koja nisu pod kontrolom kompanije Grape d.o.o. Kompanija ne daje bilo kakve garancije i neće biti odgovorna za postupke ili propuštanja bilo kojeg dobavljača kao ni za nefunkcionisanje servisa dobavljača. U slučaju smetnji u radu servisa dobavljača, Kompanija će uputiti Korisnike da se obrate direktno dobavljaču i uložiće razumne napore sa svoje strane da omogući pravilno i potpuno funkcionisanje Usluge.

Obaveze posjetilaca/korisnika sajta i/ili aplikacije

U cilju efikasnog, bezbjednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na web sajtu i/ili aplikaciji nije dozvoljeno:

a) objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećim propisima;
b) objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, prijetećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kojem licu;
c) objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su lažne ili kojima se povređuju prava drugih lica;
d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;
e) manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmjenjuje ili prenosi;
f) objavljivanje, razmjena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
h) objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim štetnim fajlovima ili programima;

Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj koji smatramo neprimjerenim ili koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posljedica njihovih aktivnosti.

Pravila komentarisanja

Komentari posjetilaca predstavljaju važan segment u okviru rada i funkcionisanja web sajta i aplikacije, tako da kompanija Grape d.o.o. podstiče i daje prednost komentarima sa konstruktivnim i kvalitetnim sadržajem.

Ne garantujemo na bilo koji način za tačnost, porijeklo, vjerodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav kompanije Grape d.o.o, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav Korisnika.

U cjelosti garantujete da je cjelokupan sadržaj komentara u vašem isključivom vlasništvu, tako da sadržaj komentara nesmetano može da bude objavljen na sajtu i/ili aplikaciji.

Saglasni ste da Kompaniji Grape d.o.o. ustupate neograničeno pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara Korisnika, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Isključivo ste odgovorni za sadržinu i autorska prava u okviru vašeg komentara, te kompanija Grape d.o.o. nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtjev za naknadu nastale štete protiv kompanije Grape d.o.o, bićete u obavezi da stupite u postupak, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju kompanija Grape d.o.o. pretrpi zbog sadržaja vašeg komentara.

Zadržavamo pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo naknadne moderacije komentara koji će biti objavljeni.

Nije dozvoljeno objavljivanje komentara koji sadrže informacije, podatke, mišljenja i ideje kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, vjeri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredjeljenosti, ili bilo kojeg drugog ličnog svojstva.

Zadržavamo pravo da ne objavimo ili da obrišemo komentare koji podstiču govor mržnje ili sadrže psovke i uvrede.

Zadržavamo pravo da ne objavimo ili pravo da obrišemo komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uređivačku politiku sajta i/ili aplikacije.