Vijesti 07.07.2022.

Ambasada SAD-a, OHR, OSCE i EU pisali VSTV-u: Čini se da nosioce pravosudnih funkcija imenujete proizvoljno i netransparentno!

ČITANJE: 4 minute

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH proces imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija provodi netransparentno i često proizvoljno. Prilikom imenovanja sudija i tužilaca ne poštuju se rang liste, a nema ni konkretnih obrazloženja za pojedinačne odluke o imenovanjima.

Ovo je, prevedemo li sa diplomatskog na svakodnevni jezik, suština pisma koje su posljednjeg dana juna članovima VSTV-a poslali ambasadori SAD-a, EU, OSCE-a i visoki predstavnik Christian Schmidt.

“Uvaženi članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,
U maju 2019. godine, naše organizacije su upozorile Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH(VSTV BiH) u vezi neefikasnih postupaka imenovanja, koje provodi VSTV BiH, usljed čega je više rukovodećih pozicija u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (BiH) ostalo upražnjeno. Zatim su 2021. godine izašli nalazi monitoring programa Misije OSCE u BiH, kojisu ukazali na nedosljedne i nedjelotvorne prakse prilikom imenovanja sudija i tužilaca. Premda se proces imenovanja od tada odvija brže, zabrinuti smo iz razloga što mnoga imenovanja ne prate redoslijed rang liste kandidata, koja bi trebala biti proizvod objektivnog procesa izbora zasnovanog na stručnosti kandidata. Iako su predviđeni određeni izuzeci kako bi se u obzir uzela nacionalna i spolna zastupljenost, takvi izuzeci bi se trebali koristiti rijetko i samo ako se bira između kandidata sa približno istim ostvarenim rezultatima, u skladu sa propisima.
Umjesto toga, primijetili smo povećano, a ponekad i, čini se, proizvoljno posezanje za izuzecima na osnovu nacionalne pripadnosti kandidata. Jednako nas brinu odluke koje daju težinu kriterijima kao što je dužina relevantnog radnog iskustva, što nije u skladu sa ranglistama. Propisano je da se iskustvo mora uzeti u obzir prilikom rangiranja kandidata, a ne prilikom imenovanja sa rang liste. Pored toga, primijetili smo odsustvo jasnih standarda prilikom razmatranja kako prethodni disciplinski ili krivični postupci utiču na odluku oimenovanju”, piše u pismu koje potpisuju ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy, šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler, šefica Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec, te visoki predstavnik Christian Schmidt.

 

Sve navedeno, piše dalje u pismu, dodatno je pogoršano nedostatkom konkretnih obrazloženja za pojedinačne odluke o imenovanju, čime se VSTV izlaže optužbama za proizvoljnost i netransparentnost prilikom imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Ambasadori upozoravaju da povjerenje javnosti u pravosuđe nikada nije bilo na nižem nivou, a VSTV se često smatra djelomično odgovornim za ovu krizu povjerenja. Stoga navode da Vijeće hitno treba preduzeti korake na afirmaciji vladavine prava, pravičnosti i transparentnosti.

“Nadalje, podsjećamo da je u Izvještaju Evropske komisije o BiH za 2021. godinu preporučeno da VSTV BiH osigura da sva imenovanja u pravosuđu budu zasnovana na stručnosti i da se provode transparentno, te da sve odluke o imenovanju budu temeljito obrazložene i potkrijepljene. Slično tome, zaključci EU/TAIEX-a, nakon Misije koja je 2019. godine izvršila stručnu analizu odluka VSTV-a, pozvali su na brzu promjenu načina na koji VSTV obrazlaže odluke o imenovanjima. Data je i preporuka da se svim kandidatima daju detaljna obrazloženja odluka VSTV-a u interesu transparentnosti i objektivnosti. Ovim pozivima nije udovoljeno,kao ni pozivu da se Kriteriji podobnosti iz EU/TAIEX misije za 2019. godinu uvrste u skup pravila o imenovanjima. Sam VSTV se obavezao da će unaprijediti sistem imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija u svom Reformskom programu, koji je usvojen 2021. godine. Ovaj problem je dobro dokumentovan čak i u strateškim planovima VSTV-a, ali nažalost bezikakvog pomaka u njegovom rješavanju. Pravosude BiH je suočeno sa stalnim napadima, usljed čega je narušeno povjerenje u njegove institucije. VSTV, kroz svoju kontrolu procesa imenovanja, ima izuzetno uticajnu ulogu u osiguranju besprijekorne reputacije pravosudnih institucija. Vijeće mora poštovati načela stručnosti, profesionalizma, dužne pažnje i jednakog postupanja u svakom pojedinačnompostupku imenovanja. Pravičnost postupka je ključna za osiguranje povjerenja javnosti upravosuđe. Nedostaci u postupku imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija dovode u pitanje pravičnost cjelokupnog pravosudnog sistema”, navedeno je u pismu.

Stoga ambasadori apeluju na VSTV da “bez odlaganja provede preostale preporuke medunarodne zajednice, istaknute u ovom dopisu”.

“Naprijed navedeno je još i važnije u svjetlu predstojećeg postupka imenovanja na nekolikovisokih pozicija, uključujući i poziciju glavnog tužioca Tužilaštva BiH. Zbog navedenih zabrinutosti, naše organizacije će povećati praćenje postupaka imenovanja općenito. Upoznati smo sa inicijativom Predsjedništva VSTV-a da se revidiraju pravila i kriteriji za imenovanje. U duhu dobre saradnje između naših organizacija sa VSTV-om, očekujemo da ćemo biti blagovremeno obaviješteni o relevantnim dešavanjima. Naše organizacije stoje na raspolaganju Vijeću da pomognu u ovom suštinski važnom poduhvatu”, napisali su ambasadori.

(E.M)