Vijesti 11.07.2016.

Banjaluka: Povećan broj provjera iz matičnih knjiga

ČITANJE: 4 minute

Za Matičnu službu najvećeg grada Republike Srpske, ovaj dio godine obilježen je dinamičnim aktivnostima pri obavljanju svih vrsta matičnih poslova. Sezone godišnjih odmora građani, u pravilu, koriste da bi sredili svoju dokumentaciju, pribavili lične karte ili pasoše i sl.
– Da bi bili ispoštovani zakonski rokovi, te da bi se udovoljilo zahtjevima građana, već od sredine maja ove, kao i prethodnih godina, u Matičnoj službi Grada preduzeto je niz organizacionih i drugih mjera, među kojima je i obavljanje poslova provjera u vezi sa izdavanjem pasoša ili ličnih karata, i u dane vikenda – kazao je načelnik Odjeljenja za opšte poslove, Slavko Tanasić.

On je naglasio da je od početka godine tj. do 1. jula ove godine prema Odjeljenju upućeno 72.914 zahtjeva za provjere iz matičnih knjiga, a da je prošle godine ukupno obavljeno 132.752 takve provjere.

– Samo u maju i u junu primljeno je 31.725 zahtjeva, što je povećanje za 50 odsto u odnosu na prva četiri mjeseca ove godine, a taj broj je već premašio i broj zahtjeva za provjere upućen prema Odjeljenju u istom periodu prošle godine – istakao je Tanasić.

Da bi se, što više, približili izvršavanju ove vrste posla – u zakonskom roku od tri dana od dostavljanja zahtjeva za provjeru podataka iz matičnih knjiga nadležnog Odjeljenja, matičari Grada Banja Luka svaki vikend, isključivo, obavljaju samo ovu vrstu poslova.

– Na ovaj način, u uslovima bez prisustva stranaka, postiže se maksimalna moguća efikasknost. Trudimo se da sve zahtjeve, kojih na dnevnom nivou pristigne oko hiljadu, riješimo u roku što približnijem zakonskom – zaključio je načelnik Odjeljenja za opštu upravu.

Svi građani koji podnose zahtjeve za izdavanje lične karte ili pasoša, treba da znaju da lična karta ili pasoš mogu biti izdati samo ako su svi lični podaci, koji se odnose na jedno lice, podudarni i kompletni u evidencijama kod nadležnih organa (dakle, i u evidencijama nadležnog MUP-a i u matičnim evidencijama).
Iz dosadašnje prakse matičara, uočeno je da se određeni broj građana ne služi svojim podacima (kao što su lično ime, imena roditelja, datumi rođenja…), upisanim u matične knjige, što su, po Zakonu, dužni, pa se javlja neusaglašenost podataka u evidencijama MUP-a (baze do sada izdatih ličnih karata, putnih isprava i evidencija JMB) sa podacima iz matičnih knjiga.

I dalje je prisutan problem što izvjestan broj građana nema saznanja o sljedećim činjenicama:

– da li je, i gdje, evidentirana činjenica njihovog državljanstva;

– nema saznanja da u njihovim upisima u matičnim knjigama rođenih nema evidentiranog JMB, iz razloga što nadležni organ, koji je JMB odredio, nikada isti nije dostavio  matičnoj službi u mjesto rođenja tog lica;

– u slučajevima kada su činjenice rođenja za neko lice upisane u jednom, a državljanstva u matičnoj službi neke druge opštine (mjesta), u pravilu, u evidencijama državljanstva nema upisanog matičnog broja, a za žene čak ni prezimena koje koriste nakon zaključenja braka.

Zbog svega naprijed navedenog, iz nadležnog Odjeljenja za opštu upravu savjetuju i upoznaju građane o sljedećem:

– da se za informacije o naprijed navedenom, te eventualno o potrebi, načinu i vrstu postupaka koje trebaju provesti, obrate, isključivo, nadležnim organima u mjestima gdje su upisani u knjige rođenih, ili knjige državljana;

– ispravke ili dopune podataka u Matičnim knjigama se vrše u upravnim postupcima pred nadležnim organima u mjestima rođenja, odnosno upisa u knjige državljana.

– JMBG u matične evidencije upisuje se na osnovu potvrde organa koji je odredio JMB građaninu (potvrdu je neophodno dostaviti matičaru koji vodi matičnu knjigu rođenih i državljana).

–  Podaci u evidenciji državljana usklađuje se sa podacima iz matične knjige rođenih (to, u pravilu,  znači da rodni list sa evidentiranim JMBG i, eventualno, vjenčani list, treba dostaviti u mjesto upisa u knjige državljana).

Potrebno je još istaći da je najveći dio, ali ne i svi podaci iz matičnih evidencija iz Republike Srpske, unesen u Centralnu bazu matičnih podataka RS, što znači da se informacija o naprijed navedenim činjenicama za građane rođene ili upisane u KD na teritoriji RS, može provjeriti kod matičara u mjestu njihovog prebivališta u Republici Srpskoj.

Trenutno, opštine sa teritorije Federacije BiH nisu povezane sa Centralnom bazom matičnih podataka RS. Trenutno ne postoje ni pravne, ni tehničke mogućnosti povezivanja tih baza, a time ni mogućnost da matičari sa teritorije RS izvrše uvid u matične evidencije koje pripadaju Federaciji BiH, i obrnuto.