Vijesti 09.12.2016.

Bez ugovora nema struje

ČITANJE: 5 minuta

ZP “Elek­tro­kra­ji­na” a.d. Ba­nja­lu­ka po­zi­va sve kup­ce elek­tri­čne ener­gi­je ko­ji sa tim pre­du­ze­ćem ni­su sklo­pi­li ugo­vor o snab­di­je­va­nju, da to što pri­je uči­ne i time iz­bje­gnu mo­gu­ćnost is­klju­če­nja sa dis­tri­bu­ti­vne mreže.

 

U ovom pre­du­ze­ću pod­sje­ća­ju da je za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra o snab­di­je­va­nju obave­za svih kraj­njih ku­pa­ca elek­tri­čne ener­gi­je pro­pi­sa­na

Za­ko­nom o elek­tri­čnoj ener­gi­ji i Op­štim uslo­vi­ma za ispo­ru­ku i snab­di­je­va­nje elek­tri­čnom ener­gi­jom.

Ugo­vo­rom se re­gu­li­šu uslo­vi ku­po­pro­da­je elek­tri­čne ener­gi­je u skla­du sa po­tre­bama kup­aca i ra­spo­loživim ko­li­či­na­ma iz elek­tro­ener­get­skog bi­lan­sa. Pra­va kup­ca ko­ja se re­gu­li­šu ugo­vo­rom, prven­stve­no se odno­se na obez­bje­đe­nje ugo­vo­re­ne ko­li­či­ne, sna­ge i kva­li­te­ta pre­uze­te elek­tri­čne ener­gi­je.

Skla­pa­nje ugo­vo­ra je bes­pla­tno i ne ogra­ni­ča­va kup­ca u pra­vu even­tu­al­ne odlu­ke o pro­mje­ni sna­bdje­va­ča elek­tri­čne ener­gi­je u bu­du­ćem pe­ri­odu.

Naj­ve­će elek­tro­dis­tri­bu­ti­vno pre­du­ze­će u Re­pu­bli­ci Srpskoj je pro­te­klih go­di­na ja­vno, pre­ko sred­sta­va in­for­mi­sa­nja, po­zi­va­lo kup­ce na po­tpi­si­va­nje ugo­vo­ra o snab­di­je­va­nju, ali od­ziv do kra­ja pro­šle go­di­ne ni­je bio na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou.

Iz tog ra­zlo­ga, u “Elek­tro­kra­ji­ni” su odlu­či­li da kre­nu sa di­rek­tnim oba­vje­šte­nji­ma ku­pa­ca o oba­ve­zi po­tpi­si­va­nja ugo­vo­ra u ro­ku od osam da­na, pod pri­je­tnjom is­klju­če­nja obje­kta sa mreže.

Ka­ko na­vo­de, akci­ja di­rek­tnog uru­če­nja oba­vi­jes­ti na ku­ćne adre­se ku­pa­ca spro­vo­di se na po­dru­čji­ma naj­ve­ćih ra­dnih je­di­ni­ca – Ba­nja­lu­ka i Pri­je­dor kod ko­jih se bi­lježio naj­ma­nji od­ziv.

Por­tpa­rol “Elek­tro­kra­ji­ne” Pre­drag Klin­cov kaže da su no­ve mje­re re­zul­ti­ra­le da­le­ko ve­ćim od­zi­vom ku­pa­ca.

– Izražava­mo za­do­volj­stvo što se ve­ći­na ku­pa­ca u na­zna­če­nom ro­ku oda­zva­la po­zi­vu za za­klju­če­nje ugo­vo­ra o snab­di­je­va­nju, či­me je broj po­tpi­sa­nih ugo­vo­ra pre­ma­šio 80 od­sto. Nažalost, bi­lo je i ku­pa­ca ko­ji su odbi­li po­tpi­sa­ti ugo­vor zbog če­ga smo bi­li pri­nu­đe­ni da akti­vi­ra­mo član 97. Op­štih uslo­va za ispo­ru­ku i snab­di­je­va­nje elek­tri­čnom ener­gi­jom i is­klju­či­mo ih sa mreže – na­gla­sio je Klin­cov.

On na­po­mi­nje da su svi is­klju­če­ni kup­ci ubrzo po­dni­je­li zah­tjev za po­no­vno pri­klju­če­nje na mrežu, što je “Elek­tro­kra­ji­na” i ura­di­la, ali tek na­kon što su ti kup­ci po­tpi­sa­li ugo­vor i pla­ti­li na­kna­du za po­no­vno pri­klju­če­nje.

Klin­cov je još je­dnom ape­lo­vao na sve kup­ce ko­ji još ni­su ispu­ni­li svo­ju za­kon­sku oba­ve­zu, da to što pri­je ura­de i ti­me iz­bje­gnu ne­po­tre­bne san­kci­je.

Ugo­vo­re o snab­di­je­va­nju, kup­ci mo­gu za­klju­či­ti u svo­jim ma­ti­čnim elek­tro­dis­tri­bu­ci­ja­ma i u sje­di­štu “Elek­tro­kra­ji­ne” u Ba­nja­lu­ci. Za sve do­da­tne in­for­ma­ci­je mo­gu kon­ta­kti­ra­ti uslužni cen­tar pre­du­ze­ća na broj: 051/247-100.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

1. Postojeći krajnji kupci

-Lična karta krajnjeg kupca na uvid

2. Ustupanje Ugovora o snabdijevanju (zakupci, podstanari i sl.)

-Nakon izmirenja dopspjelih obaveza potrebno je priložiti ovjerenu Izjavu o solidarnom podmirenju budućih novčanih obaveza. (prema datom obrascu za ustupanje ugovora )

-Na Ugovor se upisuje napomena “Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme zbog ustupanja Ugovora” (sa navedenim rokom trajanja).

3. Lice u posjedu objekta (nasljednik, pravni sljedbenik)

-Lice u posjedu objekta je dužno priložiti dokaze o osnovanosti korištenja objekta (odgovarajući Izvodi iz matičnih knjiga, dokaz o vođenju sudskog spora i sl.).

-Na Ugovor se upisuje napomena “Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme do utvrđivanja nasljednika/pravnog sljedbenika ,odnosno prava vlasništva na nekretnini.

4. Zajednica etažnih vlasnika (kućni savjeti)

-Pečat ZEV i lična karta podnosioca na uvid

(Narodne.net/mojabanjaluka)