Vijesti 30.10.2016.

Bivša zgrada Građevinske škole prelazi u ruke grada

ČITANJE: 3 minute

Biv­ša zgra­da Gra­đe­vin­ske ško­le u Uli­ci bra­će Pod­gor­ni­ka kod No­ve auto­bus­ke sta­ni­ce, uku­pne po­vrši­ne 1.360 metara kvadratnih, još če­ka pos­tu­pak knji­že­nja imo­vi­ne na grad, pot­vrdi­li su iz Grad­ske upra­ve, a za­sad se ne zna šta će bi­ti na toj lo­ka­ci­ji. Osim što se na­la­zi na atra­kti­vnoj lo­ka­ci­ji, obje­kat i­ma eko­nom­sko dvo­ri­šte po­vrši­ne 1.964 metra kvadratna.

Pod­sje­ti­mo, Gra­đe­vin­ska ško­la pri­vre­me­no je pre­mje­šte­na u obje­kat na po­me­nu­toj adre­si 2003. go­di­ne, ka­da se mo­ra­la ise­li­ti iz zgra­de Ka­to­li­čke gi­mna­zi­je. Iz obje­kta u Uli­ci bra­će Pod­gor­ni­ka se po­tom ise­li­la u no­ve­mbru 2012. go­di­ne, jer zgra­da ni­je ispu­nja­va­la osno­vne uslo­ve za odvi­ja­nje nas­ta­ve. Pri­vre­me­nu sa­daš­nju adre­su uče­ni­ci i upra­va Gra­đe­vin­ske ško­le pro­na­šli su u biv­šoj zgra­di In­ves­ti­ci­ono-ra­zvoj­ne ban­ke (IRB-a), ko­ji joj je us­tu­pljen na pri­vre­me­no ko­ri­šte­nje od stra­ne Vla­de RS.

“Pro­blem smje­šta­ja Gra­đe­vin­ske ško­le star je du­gi niz go­di­na, vi­še pu­ta pre­se­lja­va­na je na ra­zli­či­te adre­se, što je stva­ra­lo ogro­mne pro­ble­me uče­ni­ci­ma i pro­fe­so­ri­ma. Po­slje­dnje če­ti­ri go­di­ne ško­la je smje­šta­na u pri­vre­me­ni obje­kat u Uli­ci Mla­de­na Sto­ja­no­vi­ća, u biv­šoj zgra­di IRB-a”, ka­zao je Lju­ban Ba­jić, di­re­ktor Gra­đe­vin­ske ško­le.

I dok grad če­ka pre­uzi­ma­nje biv­šeg obje­kta Gra­đe­vin­ske ško­le, dok se taj pro­ces zva­ni­čno ne za­vrši, ova do­tra­ja­la zgra­da je pre­pu­štena do­da­tnom pro­pa­da­nju.

“Još ni­je za­vršen pos­tu­pak knji­že­nja imo­vi­ne na grad. U to­ku je pos­tu­pak ko­ji vo­di Re­pu­bli­čka upra­va za ge­odet­ske i imo­vin­sko-pra­vne po­slo­ve (RU­GIP)”, ka­zao je Mi­len­ko Ša­jić, ko­or­di­na­tor za sa­ra­dnju sa sred­stvi­ma in­for­mi­sa­nja u Grad­sko­ji upra­vi.

Gra­đa­ni ima­ju ra­zli­či­te pri­je­dlo­ge šta bi se mo­glo smjes­ti­ti ili otvo­ri­ti u tom obje­ktu, a ka­ko ka­žu, do­bra po­ve­za­nost te lo­ka­ci­je sa cen­trom gra­da do­bra je pre­po­ru­ka da se na to­me mjes­tu na­pra­vi mo­žda i no­vi obje­kat u ko­jem bi mo­gla po­no­vo bi­ti smje­šte­na ne­ka obra­zo­vna us­ta­no­va.

(Nezavisne)