Vijesti 04.02.2021.

BOŽANA ŠLJIVAR: Kada bi Odjeljenje za finansije provjeravalo sve, druga ne bi trebala ni da postoje

ČITANJE: 3 minute

U vezi sa izjavom Dragana Banjca, odbornika SP-a u Skupštini Grada Banja Luka i bivšeg načelnika Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, iz Kabineta gradonačelnika dostavljeno je sljedeće saopštenje:

Za planiranje i realizaciju budžetskih sredstava kod odjeljenja i odsjeka, odgovorni su njihovi načelnici i šefovi, a u skladu sa Zakonom o trezoru i drugim propisima.

Pravilnikom o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima Grada Banja Luka, propisano je da ulaznu knjigovodstvenu dokumentaciju (račune, građevinske situacije i sl.), svojim potpisom potvrđuju i ovjeravaju rukovodioci nadležnih organizacionih jedinica, kao dokaz da je proveden nadzor nad izvršenim radovima/uslugama i isporučenoj robi, te da se na osnovu toga može izvršiti plaćanje.

Samo tako verifikovane fakture i situacije stižu u Odjeljenje za finansije.

Organizacione jedinice koje prate ugovore po bilo kom osnovu, odgovorne su za interne kontrolne postupke, kojima se potvrđuje izvršenje obaveza od strane dobavljača, u ugovorenom obimu, kvalitetu i rokovima, a Odjeljenje za finansije nije u obavezi da zna da li su kontrolni postupci stvarno provedeni.

U nadležnosti Odjeljenja za finansije je da, prije nego izvrši plaćanje, provede kontrolu u smislu da li je račun originalan, da li sadrži sve bitne elemente, te računsku provjeru (obračun pdv-a, retencije, avansa i sl.), i naravno, kontroliše da li je faktura/račun/situacija ovjerena i potpisana od strane rukovodioca nadležnog odjeljenja, te da li na budžetskoj stavci ima planiranih i raspoloživih sredstava. Stvarno stanje u vezi sa nastalom obavezom u smislu izvršenih usluga, radova i/ili isporučene robe nije poznato Odjeljenju za finansije. Ovo je uobičajen način organizovanja funkcije plaćanja u bilo kom sistemu i u skladu je sa propisima.

Rečeno jednostavno, u nadležnosti Odjeljenja za finansije, odnosno, načelnika, nije da provjerava na koji način i kako je neki ugovor izvršen, šta je bila osnova za donošenje nekog rješenja/odluke, već da izvrši isplatu, ako su ispunjeni svi formalno propisani uslovi.

Božana Šljivar ističe da je sa kolegom Banjcem imala korektnu saradnju i da ne razumije njegove izjave.

– Tačno je da je Odjeljenje za finansije i načelnik ima uvid u svaki račun, rješenje ili nalog za plaćanje, ali ne na način kako to interpretira kolega Banjac. Kada bi Odjeljenje za finansije, i načelnik koji njime upravlja, provjeravao svaki račun/situaciju i slično, na način da prebrojava isporučenu robu, analizira građevinske dnevnike i njihovu tačnost i potpunost, nadgleda na terenu izvršenje radova i usluga, onda druga odjeljenja ne bi trebala ni da postoje. Dakle, u Odjeljenje za finansije trebalo bi da stižu fakture i nalozi za plaćanje koji ispunjavaju uslove za plaćanje i koji su prošli svaku vrstu predhodne kontrole u organizacionim jedinicama. Moguće da je u pitanju nerazumijevanje svih detalja ovog složenog procesa – navela je Božana Šljivar.

(SB)