Politika 02.03.2016.

Dom naroda o ukidanju “bijelog hljeba”

ČITANJE: 1 minuta
dom naroda
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom državnog parlamenta, a kojim je predviđeno ukidanje takozvane naknade “bijeli hljeb”.

Komisija za finansije i budžet Doma naroda podržala je predloženi zakon na koji nije bilo uloženih amandmana. Izmjena predviđa da se briše član koji propisuje da “izabrani funkcioneri i nosioci funkcija, nakon prestanka javne funkcije, imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa dok ne steknu radnopravni status kod drugog subjekta ili ne ispune uslove za penziju, a najduže godinu dana počevši od dana prestanka funkcije”.

Ta naknada obuhvata osnovnu neto platu s dodatkom za minuli rad i poreze i doprinose u skladu s propisima koji regulišu ovu oblast. Delegati bi, između ostalog, trebali razmatrati Akcioni plan za provođenje Reformske agende na nivou Savjeta ministara BiH.

Akcioni plan sadrži paket mjera koji će provesti institucije BiH u 2015. i 2016. godini same ili u saradnji s entitetima u BiH. Akcionim planom planirano je više od 50 mjera koje će biti provedene u oblastima javnih finansija, oporezivanja i fiskalne održivosti, poslovne klime i konkurentnosti, vladavine prava i dobrog upravljanja te reformе javne uprave.

Predviđeno je razmatranje Prijedloga zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH, koji je predložilo Savejat ministara BiH, a na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama: Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH; Zakona o upravi; Zakona o udruženjima i fondacijama BiH te principi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

(NN)