Biznis 17.03.2023.

Dragan Injac: Pozitivna reakcija tržišta na faktoring usluge

ČITANJE: 3 minute

Društvo za faktoring BIG Faktor a.d. Banja Luka je prvo samostalno faktoring Društvo u Republici Srpskoj koje je dobilo dozvolu za rad od Komisije za hartije od vrijednosti RS i osnovano je u skladu sa Zakonom o faktoringu RS.

Društvo je počelo sa radom sredinom prošle godine i prema riječima direktora uspješno je završilo poslovnu 2022. godinu.

O dosadašnjem radu kao i planovima za budućnost razgovarali smo sa direktorom Društva, Draganom Injac.

Kakvo je protekla prva poslovna godina i kakva je reakcija (interesovanje) tržišta?

INJAC: Društvo za faktoring BIG Faktor a.d. Banja Luka je počelo sa radom sredinom prošle godine i na početku rada bilo je zaokupljeno poslovima dobijanja dozvole za rad, registracije kod Uprave za indirektno oporezivanje, organizacijonim aktivnostima i poslovima na uspostavljanju adekvatnih radnih procesa.  Prvenstveno zahvaljujući pozitivnoj reakciji klijenata koji su nam ukazali povjerenje i prepoznali našu uslugu, poslovnu godinu završili smo u skladu sa postavljenim planom uz pozitivan poslovni rezultat.

Podsjetimo se šta je to faktoring i šta konkretno nudite klijentima?

INJAC: Faktoring je kupoprodaja kratkoročnih nedospjelih potraživanja od privrednih subjekata gdje ustupilac ili vlasnik potraživanja djelimično ili u cijelosti prodaje svoje potraživanje faktoring društvu. Faktoring društvo nakon dospjeća potraživanja vrši naplatu tog potraživanja i za svoju uslugu naplaćuje ugovorenu naknadu. Na ovaj način ustupilac potraživanja unovčava svoje potraživanje i dolazi do potrebnih likvidnih sredstava.

Društvo takođe pruža i uslugu obrnutog faktoringa gdje ugovaramo preuzimanje obaveze plaćanja kratkoročnih obaveza klijenata i na ovaj način klijentima obezbjeđujemo potrebna obrtna sredstva.

Faktoring društvo kao pomoćnu djelatnost može da obavlja i kupoprodaju dospjelih potraživanja privrednih subjekata.

Kakva su iskustva klijenata i da li su klijenti prepoznali mogućnosti koje nudi faktoring?

INJAC: Primjetili smo pozitivnu reakciju tržišta na faktoring usluge jer mnogi privrednici imaju otežan ili ograničen pristup finansiranju poslovanja, a dodatno finansiranje mogu obezbjediti kroz redovni ili obrnuti faktoring. Posebno je važno istaći da je jedna od najvažnijih prednosti faktoringa brzina realizacije posla. Sve zahtjeve nastojimo realizovati u roku od 72 sata, što u trenutnim uslovima neizvjesnosti i promjenjivosti cijena roba i usluga predstavlja posebnu pogodnost za klijente.

Preduzeća su pokazala i značajan interes za obrnuti faktoring kod kojeg faktoring društvo preuzima obavezuju plaćanja njegovih obaveza prema dobavljačima i tako korisnik ove usluge dobija dodatni obrtni kapital. U slučajevima obrnutog faktoringa gdje su klijenti koristili mogućnost avansnog plaćanja u većini slučajeva su dobili rabate od svojih dobavljača koji su bili veći od cijene usluge faktoringa, što ovu uslugu čini posebno interesantnom.

Kakvi su vam planovi za ovu i naredne godine, šta vaši klijenti mogu da očekuju?

INJAC: Društvo za 2023. godinu ima planiran značajan rast obima poslovanja što znači da smo obezbjedili adekvatne izvore sredstava što je osnovni preduslov za naš rad. Kao vrlo važnu aktivnost smatramo edukaciju i informisanje privrednika o ovoj usluzi, jer se često faktoring poistovjećuje sa naplatom spornih potraživanja. Faktoring poslovi nisu naplata problematičnih potraživanja već oblik finansiranja obrtnog kapitala privrednih subjekata kroz otkup naplativog i nedospjelog duga ili kroz preuzimanje ili plaćanje njihovih obaveza. U svim razvijenim zemljama pa i zemljama u okruženju, faktoring usluge su značajno zastupljene u procesu finansiranja obrtnog kapitala tako da očekujemo slične trendove i na našem tržištu, a mi smo tu da uslugu kvalitetno predstavimo i u kratkom roku je realizujemo.

(A.M.)