Biznis 17.09.2021.

Eko toplane uštedjele Gradu Banjaluka više od 40 miliona KM

ČITANJE: 4 minute

Osnivanjem Eko toplana, Grad Banjaluka je u posljednje četiri godine uštedio više od 40 miliona konvertibilnih maraka, jer su staroj toplani, prije osnivanja Eko toplana, svake godine obezbjeđivane subvencije, pozajmice i garancije u iznosu od 10 do 15 miliona KM kako bi se obezbijedio energent i funkcionisanje sistema daljinskog grijanja, s obzirom na to da bez te pomoći grijanje u Gradu Banjaluka nije bilo moguće.

Zahvaljujući formiranju novog preduzeća, Eko toplane Banjaluka, nije više bilo potrebe da grad subvencioniše gradsku toplanu niti je preduzeće Eko toplane Banjaluka dobilo bilo kakve subvencije od Grada Banjaluka ili bilo koje druge javne institucije.

Povodom insinuacija koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti, a u vezi s poslovanjem Eko toplana, kao i zahtjeva gradonačelnika Banjaluke u vezi sa dostavljanjem pojedine dokumentacije odnosno reviziju poslovanja, a u cilju transparentnosti rada i zaštite narušene reputacije Društva, Upravni odbor Društva, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom, uputio je 15.9.2021. godine Skupštini Društva odnosno osnivačima, preduzeću IEE Technology i Gradu Banjaluka, prijedlog za izbor nezavisne renomirane međunarodne revizorske kuće koja bi izvršila traženu reviziju poslovanja.

Osim navedenog, Grad Banjaluka je uredno i blagovremeno obaviješten od strane Upravnog odbora Eko toplana o zakonskoj proceduri i obavezama po Ugovoru o osnivanju Društva u vezi sa revizijom i dostavljanjem informacija. Zakon o privrednim društvima i Ugovor o osnivanju su vrlo jasni i svaki oblik revizije vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva. Eko toplane Banjaluka ne mogu usvojiti zahtjeve osnivača ukoliko isti nisu u skladu s pozitivnim propisima i zaključenim ugovorima.

Podsjećamo da su u protekle četiri godine, od osnivanja Eko toplana, svake godine, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i pravilima struke vršene revizije poslovanja Društva od strane renomiranih međunarodnih revizorskih kuća. Izvještaji nezavisnih revizora u vezi sa revizijom finansijskih izvještaja za svaku od prethodnih godina, pokazali su da su Eko toplane Banjaluka uredno poslovale. Prema mišljenjima revizora, priloženi finansijski izvještaji prikazali su istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Eko toplana na kraju svake poslovne godine, kao i rezultate njihovog poslovanja i novčane tokove za svaku završenu poslovnu godinu, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Sve obavljene revizije bile su u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima, a revizori su izrazili uvjerenja da su revizorski dokazi, koji su prikupljeni, dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje navedenih mišljenja. Svi revizorski izvještaji redovno su svake godine dostavljani i Gradu Banjaluka, kao jednom od osnivača Eko toplana.

Izvještaji o poslovanju, finansijski izvještaji, kao i izvještaji nezavisnih revizora za svaku poslovnu godinu, redovno su usvajani od strane Skupštine Društva. Osim toga, Skupština Grada Banjaluka, je za svaku poslovnu godinu usvojila informaciju o poslovanju, kao i informaciju o planu poslovanja, što je još jedan od dokaza ostvarenja pozitivnih poslovnih rezultata i transparentnosti poslovanja. Izvještaji o poslovanju, kao i planovi poslovanja Eko toplana, javno su dostupni na web stranici Grada Banjaluka.

Koristimo priliku da ukažemo na činjenicu da se poslovanje Eko toplana odvija i pod obaveznim godišnjim nadzorom Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD, koja je kroz podršku od početka uključena u projekat Eko toplana.

Takođe, povodom istupa u javnosti gradonačelnika Banjaluke na konferenciji za štampu održanoj 12.9.2021. godine, na kojoj je u vezu dovedeno osnivanje firme Eko toplane sa firmom „Perfect eau Sarl“ iz Švajcarske, želimo da informišemo javnost da Eko toplane sa pomenutom firmom nemaju zaključen nikakav ugovor niti bilo kakve poslovne transakcije. Takođe, Eko toplane nemaju poslovne transakcije sa firmama Euros osiguranje, A&K Konsalting, Smart Solution, Finos, FinCredit, kao ni sa licima Srđan Amidžić i Siniša Kurteš, osim u dijelu gdje Euros osiguranje i Srđan Amidžić primaju i plaćaju isporučenu toplotnu energiju kao korisnici usluga, što će najavljena revizija i pokazati.

Siniša Kurteš je bio član Upravnog odbora Eko toplana od kraja 2019. do marta 2021. godine, ali za ovaj angažman nije imao nikakvu naknadu od strane Eko toplana. Od marta 2021. godine, na zahtjev gradonačelnika Banjaluke, sa ciljem uvida u transparentnost poslovanja u Upravni odbor, kao član imenovana je Dragana Kljajić.

Apel političarima

Apelujemo na sve političke aktere da ne koriste Eko toplane za prikupljanje političkih poena, jer se na taj način direktno narušava reputacija uspješnog privrednog društva, ali i funkcionisanje sistema daljinskog grijanja, za šta se nadamo da nije ni u čijem interesu. Stoga, smatramo da bi zakon, struka i ostvareni rezultati trebali da budu na prvom mjestu.

Oznake: Eko-toplane