Vijesti 03.12.2015.

Humanitarni rad pod punim nadzorom države

ČITANJE: 3 minute
bih
Vlasti Bosne i Hercegovine, u kontekstu zacrtanih reformi, ali i priključenja međunarodnoj koaliciji u borbi protiv terorizma, odlučne su da uvedu kontrolu svih novčanih tokova u zemlji, pa tako i u radu i djelovanju ogromnog broja humanitarnih organizacija u BiH.

S tim u vezi, za današnju sjednicu Vijeća ministara BiH delegiran je i Nacrt zakona o humanitarnim organizacijama BiH, predlagača Ministarstva pravde, što je dokument koji bi konačno, nakon mnogo godina, trebalo da uredi ovu oblast i uvede dosta snažniju kontrolu humanitarnog rada u BiH.

Tim prije jer je proteklih godina osnovan veliki broj humanitarnih organizacije, od kojih su pojedine u međuvremenu osumnjičene za pranje novca, a neke, poput “Al Furkana”, koja je stavljena na crnu listu američkih vlasti, čak su dovođene u vezu s terorizmom.

Prema riječima Marine Bakić, portparola Ministarstva pravde BiH, novim zakonom humanitarne organizacije bit će odvojene od ostalih udruženja na način da ih treba prepoznati po humanitarnom radu, što dosad nije bio slučaj.

– Kontrolu njihovog rada ubuduće treba da obavljaju nadležne institucije entiteta i distrikta Brčko, u čijoj nadležnosti je i kontrola finansijskog poslovanja tih pravnih subjekata, a što treba da bude precizirano i u aktuelnom zakonu o udruženjima i fondacijama, koji se trenutno dorađuje. Cilj je sprečavanje nezakonitog djelovanja i eventualnih zloupotreba svih udruženja, pa i humanitarnih organizacija- ističe Bakićeva.

Nesumnjivo, posebna pažnja bit će posvećena upravo radu stranih humanitarnih organizacija, s obzirom na iskustvo s “Al Furkanom”, čiji je rad u BiH zamrznut 2002. te je od tada njihovo djelovanje nastavljeno u saradnji s “Global Relief Foundation”, organizacijom osumnjičenom da je usmjeravala sredstva za aktivnosti regrutovanja i obučavanja terorista.

Novim nacrtom zakona određeno je da je strana humanitarna organizacija “nevladina organizacija sa sjedištem u drugoj državi, osnovana po propisima te države, a koja obavlja humanitarnu djelatnost na teritoriji BiH”.

Precizirano je da takva organizacija, preko Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH, podnosi zahtjev za obavljanje humanitarne djelatnosti prije dolaska, a najkasnije u roku od 10 dana od dana dolaska u BiH.

– Strana humanitarna organizacija, u vršenju humanitarne djelatnosti, dužna je pridržavati se zakona i drugih propisa, a posebno onih koji se odnose na poslovanje stranih pravnih i fizičkih osoba, finansijsko poslovanje, zapošljavanje radnika, izmirenje zakonskih obveza i drugo- navedeno je, između ostalog, u zakonu.

Zabrana rada humanitarne organizacije, kako je navedeno u zakonu, predviđena je u slučajevima kada ne obavlja djelatnost za koju je osnovana te ako djeluje suprotno odredbama statuta i ovog zakona.

Postupak za zabranu rada pokreće nadležno tijelo za vršenje nadzora nad zakonitošću rada humanitarne organizacije, a o zabrani rada i brisanju iz Registra udruženja i fondacija Ministarstvo pravde BiH donosi rješenje.

Kako saznajemo, u međuvremenu je pripremljeni zakon dorađivan, ali detalji nisu dostupni, pa će biti neophodno sačekati usvajanje nacrta u Vijeću ministara i njegovo izglasavanje u Parlamentu BiH.

(Nezavisne novine)