Vijesti 14.10.2016.

Inspektorat presudio: Mataruga ostaje rektor banjalučkog Univerziteta

ČITANJE: 2 minute

Inspektorat Republike Srpske je utvrdio danas u vezi sa žalbom Univerziteta u Banjaluci izjavljenoj na Rješenje republičkog prosvjetnog inspektora u postupku inspekcijskog nadzora čiji predmet je bilo pravo učešća predstavnika Visoke škole unutrašnjih poslova u radu Senata i izboru rektora Univerziteta da je žalba djelimično osnovana.

“U skladu sa članom 220. Zakona o opštem upravnom postupku, razmatrajući žalbu meritorno, a što je pravo i obaveza prvostepenog organa, ovaj organ je nakon razmatranja činjenica navedenih u žalbi konstatovao da je ista osnovana u dijelu navoda o donošenju Odluke o izboru rektora. Naime, na 59. sjednici Senata održanoj 4.5.2016. godine utvrđeno je da je izbornoj sjednici prisustvovalo 29 članova od ukupno 29 koji su tajnim glasanjem u drugom krugu sa 17 glasova za rektora Univerziteta izabrali prof. dr Milana Matarugu, a 12 glasova je dobio prof. dr Novak Kondić”, saopšteno je iz Inspektorata.

Statutom Univerziteta u Banjoj Luci, članom 36. je propisano da Senat odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova, a članom 39. da se pitanja vezana za rad Senata uređuju Poslovnikom o radu kojeg donosi Senat. Uvidom u Poslovnik o radu utvrđeno je da je u članu 18. propisano da se odluke donose većinom glasova od ukupnog broja članova Senata.

“S obzirom da je za izbor prof. dr Milana Mataruge za rektora glasalo 17 članova, te da i bez glasa predstavnika Visoke škole unutrašnjih poslova isti ima većinu glasova kako je to definisano Statutom Univerziteta i Poslovnikom o radu Senata, te da se u tom pogledu ne mijenja ukupan rezultat glasanja o izboru rektora, ovaj organ prihvata da ne postoje suštinske nepravilnosti u pogledu same Odluke o izboru rektora”, zaključili su iz Inspektorata RS.

Ovaj organ, takođe, ostaje pri utvrđenim činjenicama da postoje određene nedorečenosti i nejasnoće u vezi sa sastavom Senata Univerziteta, te da je u tom smislu odredbe Statuta, drugih opštih akata i ugovora kojima se međusobno regulišu prava i obaveze Univerziteta i Visoke škole unutrašnjih poslova, neophodno uskladiti i jasno propisati na koji način i u kojem obimu predstavnik Visoke škole može učestvovati u radu Senata.

(ATV)