Vijesti 02.12.2015.

Kako ostvariti pravo na poresku olakšicu?

ČITANJE: 1 minuta
porez
Poreski obveznici, koji plaćaju životno osiguranje, imaju pravo na umanjenje poreske osnovice po tom osnovu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, koji se primjenjuje od 1. septembra.

– Osim obrasca zahtjeva za izdavanje poreske kartice (obrazac 1001), poreski obveznik dužan je da Poreskoj upravi dostavi ugovor o životnom osiguranju i dokaz od društva za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o iznosu premije životnog osiguranja koja će se plaćati- rečeno je u Poreskoj upravi Republike Srpske.

Zakonom o porezu na dohodak propisano je da osnovicu poreza na dohodak predstavlja razlika između ukupnih prihoda ostvarenih u jednom poreskom periodu i ukupnih rashoda koji se priznaju u skladu sa ovim zakonom.

Ta poreska osnovica umanjuje se za iznos uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske.

– Umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak po osnovu plaćene premije životnog osiguranja poreski obveznik ostvaruje po poreskoj kartici od momenta dostavljanja isplatiocu, s tim da navedeno umanjenje ne može biti veće od 1.200 KM na godišnjem nivou- pojašnjavaju u Poreskoj upravi Republike Srpske.

Umanjenje poreske osnovice po osnovu uplaćene premije životnog osiguranja, ostvaruje se na osnovu poreske kartice poreskog obveznika, a izuzetno, poreski obveznici koji plaćaju porez na dohodak samo na osnovu godišnje prijave, umanjenje ostvaruju na godišnjem nivou.

(Agencije)