Magazin 14.11.2016.

Marinko Umičević: Očekujem pozivnicu od Melanije i Donalda

ČITANJE: 4 minute

Sa Do­nal­dom i Me­la­ni­jom Tramp i za nas ko­ji živi­mo na ovim pros­to­ri­ma, stižu bo­lja vre­me­na. Umjes­to ognja i ma­ča, ko­ji je ne­ri­jet­ko sti­zao iz SAD, na­da­mo se ma­sli­no­voj gran­či­ci mi­ra.

Mi­slim da su vre­me­na ka­da je ame­ri­čka admi­nis­tra­ci­ja bi­la na stra­ni ne­pri­ja­te­lja srpskog na­ro­da, os­ta­la za na­ma, kaže Ma­rin­ko Umi­če­vić, te­hni­čki di­re­ktor  Fa­bri­ke obu­ća “Be­ma” iz Ba­nja­lu­ke, ko­ji je u žižu svjet­ske ja­vnos­ti do­spio ka­da je, bu­du­ćoj prvoj da­mi SAD, po­klo­nio dva pa­ra ci­pe­la.

– Ka­da sam se ne­da­vno čuo sa Me­la­ni­jom, obe­ća­la je da će u Bi­je­lu ku­ću uše­ta­ti u “Be­mi­nim” ci­pe­la­ma. Mi­slim da ni ona ta­da ni­je skroz vje­ro­va­la da će pos­ta­ti prva da­ma Ame­ri­ke, iako je bi­lo vi­dlji­vo da su se gra­đa­ni za­si­ti­li po­ro­di­čnih pred­sje­dni­ka. Tramp se pri­bližio obi­čnom čo­vje­ku i to je na­rod pre­po­znao. SAD pos­ta­ju još snažni­ja lo­ko­mo­ti­va čo­vje­čan­stva – kaže Umi­če­vić.

On se na­da da će do­bi­ti po­zi­vni­cu za ina­ugu­ra­ci­ju no­vo­iza­bra­nog ame­ri­čkog pred­sje­dni­ka.

– Oče­ku­jem po­ziv, ali i ako ga ne do­bi­jem, ne­ću bi­ti tužan, jer je to ipak svjet­ski do­ga­đaj broj je­dan. Znam da pos­to­ji pro­to­kol u ve­zi sa bro­jem zva­ni­ca. Bi­će još pri­li­ka, pred njim su sa­mo če­ti­ri Mo­li­tve­na do­ru­čka u ovom man­da­tu. Uko­li­ko bu­dem na spis­ku zva­ni­ca za Tram­po­vu ina­ugu­ra­ci­ju, sa mnom će i pred­sje­dnik  Re­pu­bli­ke Srpske Mi­lo­rad Do­dik.

Ako ga već, zbog re­fe­ren­du­ma i čvrstih sta­vo­va na ko­je ov­daš­nje di­plo­ma­te ni­su na­vi­kli, iz­bje­ga­va am­ba­sa­dor­ka SAD u BiH, vje­ru­jem da će se uka­za­ti pri­li­ka da “pres­ko­či” ove

nižera­zre­dne či­no­vni­ke i sre­tne se sa Me­la­ni­jom i Do­nal­dom, u ovom tre­nut­ku naj­po­zna­ti­jim svjet­skim pa­rom – ot­kri­va Umi­če­vić.

Uko­li­ko kre­ne na put, kaže, ne bi po­nio ci­pe­le za no­vog ame­ri­čkog pred­sje­dni­ka.

– Moj fo­kus je sve vri­je­me bio na Me­la­ni­ji, kao ženi sa ovih pros­to­ra. Uvje­ren sam da ona ima ogro­man uti­caj na Do­nal­da i da mu je, na­kon sve­ga, ša­pnu­la ne­ko­li­ko po­zi­ti­vnih re­če­ni­ca o na­šem po­dne­blju i na­ro­du. Na­ma bo­lja re­kla­ma ne tre­ba – sma­tra Umi­če­vić.

On je na­gla­sio da, po­vo­dom po­bje­de Tram­pa na pred­sje­dni­čkim izbo­ri­ma u SAD,

pla­ni­ra da or­ga­ni­zu­je ban­ket za me­dij­ske ku­će ko­je su podržale pri­ču oko “Be­mi­nih” ci­pe­la, ko­je su su na­šle u or­ma­ri­ću Me­la­ni­je Tramp.

(Narodne.net)