Biznis 19.02.2019.

MILAN BAŠTINAC O IZMJENI ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE: Stečena prava se ne mogu mijenjati

ČITANJE: 1 minuta

Ministarstvo energetike i rudarstva razmatra inicijativu za izmjenu propisa koji uređuju podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, koju je dostavio MH ERS MP a.d. Trebinje u cilju ograničenja daljeg rasta cijene električne energije po tom osnovu, izjavio je pomoćnik ministra energetike RS Milan Baštinac.

Ministarstvo vrši potrebne analize u cilju iznalaženja rješenja, imajući u vidu preuzete obaveze iz Ugovora o Energetskoj Zajednici i Direktive o obnovljivim izvorima energije. Pri tome, mora voditi računa da svako predloženo rješenje ne smije ugroziti stečena prava proizvođača električne energije koji su već zaključili ugovore o podsticaju ili rezervisali pravo na podsticaj. S tim u vezi razmatraju se mogućnosti izmjena Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji.

Pored toga, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske vrši provjeru nivoa garantovanih otkupnih cijena u cilju utvrđivanja cijena koje će važiti za buduće proizvođače električne energije.

Naime, u skladu sa Zakonom, visinu garantovane otkupne cijene utvrđuje Regulatorna komisija uz saglasnost Vlade, a najmanje jednom godišnje provjerava nivo garantovanih otkupnih cijena i premija i po potrebi ih koriguje.

U RS trenutno ima ukupno 75 proizvođača OIE koji ostvaruju pravo na podsticaj, od toga 28 malih hidroelektrana, 45 solarnih elektrana, jedna elektrana na biogas i jedna na čvrstu biomasu. Njihovo učešće u ukupnoj proizvodnji električne energije u RS na kraju 2018. godine iznosilo je 3,9 %.

Ukupno obračunata premija u sistemu obaveznog otkupa i za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe za proizvođače OIE u 2018. godini iznosila je 16.144.323 KM.