Vijesti 04.12.2015.

Ministarstvo pozvalo Sindikat da dostavi primjedbe na radni materijal novog Zakona o radu

ČITANJE: 5 minuta
Vlada
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvalo je danas predstanike Sindikata da im do utorka, 8. decembra, dostave konkretne i argumentovane primjedbe i prijedloge za poboljšanje odredbi predloženih u radnom materijalu novog zakona o radu.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u otvorenom pismu Savezu sindikata Srpske poručuje da formalno-pravno i na način propisan Ustavom i propisima Republike Srpske, trenutno važeći Zakon o radu, nije moguće mijenjati ili dopunjavati na bilo koji način.

Iz resornog ministarstva pozivaju da se imenuje struča radna grupa od tri člana koja će u ime Saveza sindikata Republike Srpske, zajedno sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca i stručnim službama ovog ministarstva, aktivno raditi na unapređenju teksta Radnog materijala novog Zakona o radu, a sve u cilju dobijanja konačnih zakonskih rješenja koja će da uvaže promijenjene ekonomske, društvene i pravne okolnosti u Republici Srpskoj.

U saopštenju Ministarstva podsjeća se da je važeći Zakon o radu Srpske stupio na snagu 16. novembra 2000. godine, te da je do sada mijenjan i dopunjavan pet puta, dok su posljednje izmjene urađene 2007. godine.

– U skladu sa odredbama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, koji ima pravnu snagu jednaku zakonu, ne postoji mogućnost za donošenje zakona kojim bi se mijenjale, ili dopunjavale odredbe zakona koji je objavljen u formi prečišćenog teksta, što je urađeno sa Zakonom o radu 2007. godine – navodi se u saopštenju.

Analizom je utvrđeno da bi se u slučaju donošenja izmjena i dopuna postojećeg zakona moralo pristupiti izmjenama više od polovine članova važećeg Zakona, što takođe po odredbama Poslovina Narodne skupštine Republike Srpske nije moguće.

– Iako su se društveni i ekonomski odnosi u Republici Srpskoj u značajnoj mjeri izmijenili u posljednjih 15 godina, odnosno osam godina od posljednje izmjene Zakona, Zakon o radu nije pratio te izmjene i promjene u okolnostima i društvenoj realnosti Republike Srpske – navodi se u saopštenju.

Iz resornog ministarstva pojašnjavaju da su u 15 godina primjene Zakona uočene određene nejasnoće, kontradiktornosti unutar samog teksta zakona i kolizije sa odredbama drugih zakona koji su doneseni nakon 2007. godine, zbog čega se u primjeni javljaju česti sporovi, kako između organizacija socijalnih partnera na makro nivou, tako i između radnika i poslodavaca na mikro nivou.

– Nakon stupanja Zakona na snagu, BiH je ratifikovala 11 konvencija Međunarodne organizacije rada sa kojima je neophodno izvršiti usklađivanje relevantne domaće legislative, te je zaključivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju preuzela obavezu usklađivanja svih svojih propisa sa pravnom stečevinom EU – navodi se u saopštenju.

Iz resornog ministarstva napominju da su svi navedeni ključni razlozi postojali i 2010. godine, kada je Sindikat, zajedno sa Vladom Republike Srpske i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske, prilikom potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora i Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj, zaključio i Sporazum prema kojem se Vlada Republike Srpske obavezala da će u saradnji i konsultacijama sa svojim socijalnim partnerima pripremiti tekst novog zakona o radu u roku od najviše 18 mjeseci od dana potpisivanja tog sporazuam.

– Sporazum je zaključen 5. maja 2010. godine, što znači da kasnimo više od tri godine – poručuju iz resornog ministarstva.

U ovom ministarstvu smatraju da na pitanje “zašto se kasni” najbolji odgovor može dati Sindikat, koji je “od tada, pa sve do danas, aktivno opstruisao svaki pokušaj vođenja socijalnog dijaloga na temu donošenja novog zakona o radu”.

U saopštenju se navodi da su neki od tih pokušaja projekat analize odredbi Zakona o radu u smislu uticaja propisa – RIA, zatim nebrojeni pozivi za učestvovanje u radnim grupama za izrade analiza važećeg Zakona o radu, te nebrojeni pozivi za učešće u tripartitnim i multipartitnim tijelima i radnim grupama za izradu radnog materijala novog zakona o radu, kao i odbijanje svih ponuđenih verzija Zakona o radu, bez davanja ikakvih konkretnih primjedbi, mišljenja ili sugestija.

– Svojim neargumentovanim odbijanjem da učestvujete u bilo kakvim konkretnim aktivnostima u vezi sa donošenjem novog Zakona o radu, ne štetite toliko Vladi Republike Srpske ili interesima poslodavaca, koliko štetite svom članstvu, a i ostalim radnicima Republike Srpske koje na taj način isključujete i izolujete iz procesa donošenja odluka koje mogu imati značajan uticaj na njihove radne odnose, odnosno njihov ekonomski i socijalni položaj u društvu, što smatramo da nije prihvatljivo i ispravno – poručili su iz resornog ministarstva.

Resorno ministarstvo ističe da je donošenje novog zakona o radu neophodno i neminovno, a da su sama rješenja predložena u dostavljenom Radnom materijalu podložna izmjenama i u potpunosti otvorena za sve argumentovane prijedloge i sugestije.

Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske odgovorio je otvorenim pismom Savezu sindikata Srpske, koji je juče javnost obavijestio da Generalno vijeće Saveza, kao njegov najviši organ, odbacuje ponuđenu Radnu verziju Zakona o radu, jer je ista tako urađena da se ne može konceptualno popraviti, te da ostaje pri ranije zauzetom stavu “Ne” novom Zakonu o radu, a Vladi Republike Srpske predložio da se rade izmjene i dopune postojećeg Zakona o radu, te da je Savez sindikata uvijek spreman na razgovore sa socijalnim partnerima.

(Agencije)