Vijesti 28.06.2016.

Naš prostor: Osvrt na Građansku inicijativu za Borik

ČITANJE: 7 minuta

Danas, kad je borba završena, kad su dječije igralište i javna zelena površna sačuvani, želimo da podsjetimo na korake koje smo prošli sa Građanskom inicijativom za Borik, ali i da podijelimo nekoliko informacija o narednim koracima.

Građanska inicijativa za Borik je nastala kao reakcija na zanemarivanje primjedbi građana Borika koje su dostavili u toku javnog uvida i javne rasprave o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Borik. Ovim Nacrtom je planirano da se umjesto dječijeg igrališta i javne zelene površine uz Bulevar vojvode Živojina Mišića gradi pravoslavni hram sa pratećim objektom od preko 1 000 m². Kada je bilo jasno da gradske vlasti neće uzeti u obzir mnogobrojne primjedbe građana i odustati od predviđenih izmjena regulacionog plana, a da građani ne žele odustati od namjere da sačuvaju ovu površinu, zajedno sa građanima Borika smo pokrenuli Građansku inicijativu sa ciljem da se stavi van snage Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Borik.

Želimo da se zahvalimo svim građanima koji su bili članovi Inicijativnog odbora i aktvini učesnici Građanske incijative za Borik, građanima koji su svojim potpisima podržali GI za Borik, te građanima koji su prikupljali potpise. Zahvaljujemo se i novinarima, jer nam je medijska podrška bila od velike važnosti.

sankaliste starcevica

Pojedini novinari su u nekoliko navrata plasirali informaciju da je Građanska inicijativa za Borik protiv crkve, a GI za Borik je sve vrijeme insistirala na tome da smo isključivo za očuvanje dječijeg igrališta i javne zelene površine, bez obzira koja građevina je u pitanju.

Prema Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi RS, građani radi ostvarivanja građanske inicijative obrazuju inicijativni odbor od najmanje tri člana koji imaju biračko pravo. U GI za Borik su to bili Sanda Vukojević i Niko Anušić, kako prestavnici građana Borika, te Miodrag Dakić, kao predstavnik Centra za životnu sredinu. Međutim, osim članova inicijativnog odbora, GI za Borik čine  Magdalina Kasun, Zrinka Džumić i Dunja Pejić kao građani Borika, te Aleksandra Štrbac, Tanja Boromisa i Branislav Ristić kao predstavnici udruženja Zdravo da ste i Jelena Brkić ispred Centra za životnu sredinu.

nas prostor

Građanska inicijativa za Borik je osnovana 13.10.2015. godine, ali to nije bio početak borbe za dječije igralište. Sve je započelo javnim uvidom na Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Borik koji je trajao od 21.7. do 21.8.2015. godine. U toku javnog uvida, Centar za životnu sredinu je 20. juna, putem Inicijative Naš prostor u prostorijama MZ Borik organizovao javnu prezentaciju predviđenih izmjena regulacionog plana, nakon što su predstavnici Odjeljenja za prostorno uređenje odbili naš prijedlog da organizuju javnu prezentaciju, sa ciljem da građanima Borika pojasne planirane izmjene. U cilju što boljeg informisanja građana Borika, lijepili smo plakate na sve ulaze u neposrednoj blizini dječijeg igrališta i javne zelene površine, što se pokazalo kao odličan izbor. Za vrijeme javne prezentacije sala Mjesne zajednice Borik je bila puna građana koji nisu bili zadovoljni izborom lokacije i činjenicom da je planirana gradnja na dječijem igralištu, ili kako čika Niko voli da kaže: „Htjeli su da nam uzmu našu Jahorinu.“

nas prostor2

Jedan od važnijih datuma u borbi za javnu zelenu površinu i dječije igralište je 17.9.2015. godine, kada je održana javna raprava u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor. Na javnoj raspravi su bili prisutni predstavnici Gradske uprave Grada Banjaluka, Srpske pravoslavne crkve, firme Institut za građevinarstvo „IG“ koja je izradila nacrt izmjena regulacionog plana, predstavnici udruženja i veliki broj građana. Vijećnica je bila puna, što je prvi takav slučaj kada su javne rasprave o regulacionim planovima u pitanju. Smatramo da je tome uvelike doprinijela činjenica što smo putem Inicijative Naš prostor tražili da se javna rasprava održi poslije 16 časova. Građani su iznosili svoje stavove i zabrinutost, a predstavnici IG su odgovarali. Obzirom da nam je učešće javnosti u  procesu donošenja prostorno-planske dokumentacije veoma važno, sporna je činjenica da ni jedan komentar građana koji su se protivili izboru lokacije nije prihvaćen.

Da bi koordinacija aktivnosti GI za Borik bila kvalitetna, održavani su redovni sedmični sastanci, a najveći dio aktivnosti je proveden na voloterskoj bazi i u slobodno vrijeme članova GI za Borik.

Jedna od prvih zvaničnih aktivnosti GI za Borik je bilo prikupljanje potpisa podrške građanskoj inicijativi. Ovo je bila prva građanska inicijativa koja je organizovana u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi RS, a obraćala se nekoj od institucija Grada Banjaluka. U toku sedam dana, koliko je maksimalno zakonom predviđeno, prikupljeno je ukupno 5 110 potpisa građana Borika, ali i ostalih dijelova grada. Želimo napomenuti da, iako je Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi usvojen još 2010. godine, banjalučke gradske vlasti još uvijek nisu uskladile gradske propise sa Zakonom, što nam je pričinjavalo dodatne poteškoće. Na primjer, imali smo probleme sa lokacijama za štandove za prikupljanje potpisa, oslobađanjem od plaćanje naknade za štandove, kako i sa predajom same građanske inicijative Skupštini Grada Banjaluka. Nadamo se da će naša građanska inicijativa podstaknuti gradske vlasti da konačno usklade propise da neke naredne inicijative ne bi imale iste poteškoće.

Nakon prikupljanja potpisa, GI za Borik je 24.11.2015. godine došla na dnevni red Skupštine grada Banjaluka, koja je morala donijeti odluku građanskoj inicijativi za stavljanje van snage Odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Borik. Nakon skandalozne diskusije  odbornika, koji nisu komentarisali argumente GI za Borik, prisutni odbornici nisu dali potrebnu podršku GI za Borik. Devet odbornika je glasalo ZA, deset je bilo PROTIV, tri UZDRŽANA, dok devet odbornika nije prisustvovalo glasanju.

poruka

Iako smo bili razočarani odlukom Skupštine, to nas nije obeshrabrilo, već samo dodatno motivisalo, jer smo znali da se GI za Borik vodi ispravnim stavovima o potrebama građana i savremenom pristupu planiranju prostora u gradskim sredinama. Prvi korak poslije odbijanja GI na Skupštini je bila žalba Ombudsmanu za djecu RS, a zatim je uslijedila i žalba Vrhovnom sudu RS, koja predstavlja jedinu pravnu mogućnost propitivanja odluke Skupštine. Imali smo ponovo poteškoće kod predaje Žalbe, jer Vrhovni sud RS takođe nije uskladio svoje odluke sa Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi RS. Vrhovni sud je 28.1.2016. godine donio presudu u našu korist. Međutim, sud nije uzeo u obzir naše argumente o zanemarivanju činjenica prilikom odlučivanja u Skupštini grada Banjaluke, već je naložio ponovno odlučivanje u Skupštini Grada zbog grešaka u proceduri, jer o GI za Borik svoje mišljenje nisu dale relevantne skupštinske komisije.

Sjednica na kojoj se ponovo odlučivalo o GI za Borik je održana 31.5.2016. godine, a Građanska inicijativa za Borik je ovaj put dobila jednoglasnu podršku od 18 prisutnih odbornika. Ovo je za sve nas bio proces kroz koji smo zajedno učili kako biti aktivan građanin i koristiti prava koja nam Ustavom i Zakonima pripadaju.

djeca

Da bismo građanima Borika predstavili korake koji su prethodili pobjedi, značaj pobjede i mogućnosti budućeg uređenja igrališta u Boriku, 16.6.2016. godine smo  sa njima održali sastanak. Građanska inicijativa za Borik je ispunila cilj za koji joj je podršku i legitimitet dalo 5 110 građana svojim potpisima, tj. sačuvala je dječije igralište i javnu zelenu površinu. U budućnosti će građani i predstavnici udruženja koji su učestvovali u GI za Borik nastaviti sa aktivnostima na uređenju dječijeg igrališta i javne zelene površine. Takođe, zajedno ćemo prema Gradskoj upravi Grada Banjaluka pokrenuti inicijativu da se u budžetu za 2017. godinu planiraju sredstva za uređenje ovog prostora.

Dragi građani, ovo je naša pobjeda! Pobjeda nas 5 110 koji smo potpisali peticiju, pobjeda nas 60 koji ste prikupljali peticiju, ovo je pobjeda svih građana Banjaluke koji će u budućnosti pokretati slične inicijative da bi se borili za svoje pravo na kvalitetan život u gradu. Dokazali smo da je moguće!

Inicijativa Naš prostor će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima uključivanja građana u proces pravljenja prijedloga za uređenje dječijeg igrališta i javne zelene površine. Cilj nam je da se poboljša kvalitet mobilijara i da se igralište opremi novim spravama za djecu. Takođe, u narednom periodu planiramo napisati priručnik za građanske inicijative, kojim ćemo detaljno pojasniti svaki korak koji buduće građanske inicijative trebaju preduzeti da bi imale što manje poteškoća u ostvarivanju svog cilja.