Magazin 21.10.2016.

Neobičan hobi: Banjalučanin sjeo na kauč i obišao svijet

ČITANJE: 4 minute

Sje­di­ti na ka­uču i obi­ći svi­jet. Mi­sli­te da je ne­mo­gu­će? Va­ra­te se. I te ka­ko je mo­gu­će, a to pot­vrđu­je i na­čin živo­ta Igo­ra Ra­do­van­ca, mla­di­ća iz Ba­nja­lu­ke. Ne­ko­me ho­bi, ne­ko­me živo­tni stil, ali kau­čsur­fing pos­ta­je sve češ­će spo­mi­njan i u na­šoj sre­di­ni.

– Va­ši do­ma­ći­ni su lju­di ši­rom svi­je­ta, ko­ji vas ugos­te u svom do­mu, bes­pla­tno. Is­to ta­ko, vi ste do­ma­ći­ni ko­ji gos­ti­ma iz ra­znih ze­ma­lja da­je­te ka­uč ili kre­vet da pre­spa­va­ju. Oda­tle i na­ziv – po­jaš­nja­va Ra­do­va­nac, a do­slo­van pre­vod ovo­ga poj­ma je “sur­fa­nje na ka­uču”.

Ni sam vi­še ne bro­ji ze­mlje ko­je je obi­šao, ali kaže, ni­ti bli­zu ono­ga što je za­crtao. Ka­ko i ne bi, ka­da na ovaj na­čin ima svi­jet na dla­nu.

– Odu­še­vi­li su me ho­lan­dska ležer­nost i opu­šte­nost, tur­sko gos­to­prim­stvo i ita­li­jan­ska hra­na – na­bra­ja Ra­do­va­nac i do­da­je da ni­je­dno pu­to­va­nje ne bi iz­dva­jao kao naj­draže, jer sa sva­ko­ga no­si di­vna is­kus­tva.

Mno­gi se pi­ta­ju da li je ova­kav na­čin pu­to­va­nja opa­san. Ipak ide­te u ne­po­zna­to, gdje će vam do­ma­ći­ni po­nu­di­ti ko­nak, ne­ri­jet­ko i po­di­je­li­ti trpe­zu sa va­ma, ali taj do­ma­ćin je oso­ba ko­ju ne po­zna­je­te!

– Sve je ba­zi­ra­no na prin­ci­pu po­vje­re­nja. Na­pra­vi­te pro­fil sa po­da­ci­ma i de­ta­lji­ma o se­bi, a na osno­vu to­ga, po­sje­ti­oci odlu­če da li da vam po­ša­lju zah­tjev da ih ugos­ti­te ili ne. Po za­vršet­ku za­je­dni­čke avan­tu­re, ima­te mo­gu­ćnost da os­ta­vi­te uti­sak na pro­fi­lu gos­ta ili do­ma­ći­na. Ta­ko dru­gi mo­gu odlu­či­va­ti da li žele da vas upo­zna­ju i ugos­te – opi­su­je ovaj sis­tem Ra­do­va­nac.

Ve­oma in­te­re­san­tno is­kus­tvo imao je u Laj­pci­gu.

– Mo­mak ko­ji je ugos­tio mog dru­ga­ra i me­ne bio je ta­ko gos­to­lju­biv, da bi mu i srpske po­ro­di­ce mo­gle po­za­vi­dje­ti na to­me. A, on­da je sa­mo re­kao da mo­ra oti­ći, jer ima oba­ve­za. Za­mi­sli­te, os­ta­vio nas je sa­me u svo­me sta­nu! Po­tpu­ne stran­ce. O tom po­vje­re­nju pri­čam – go­vo­ri Igor.

Iako mno­gi kau­čsur­fing po­sma­tra­ju kao na­čin da se pro­đe jef­ti­no i da i oni ko­ji ne­ma­ju mo­gu­ćnost, čes­to pu­tu­ju, Igor objaš­nja­va nje­gov pra­vi cilj.

– U ra­zvi­je­nim ze­mlja­ma, kau­čsu­fring je do­bro po­znat i možete na­ći pro­fi­le od bo­ga­tih po­slo­vnih lju­di ko­ji žele da se druže sa pu­tni­ci­ma i ču­ju nji­ho­ve pri­če, do stu­de­na­ta ko­ji us­tu­pa­ju svo­ju gar­so­nje­ru i po­ro­di­ca sa ma­lom dje­com. Kau­čsur­fing ni­ka­ko ne tre­ba po­ve­zi­va­ti sa bes­pla­tnim smje­šta­jem i ne­dos­tat­kom sred­sta­va, već kao mo­gu­ćnost da is­tin­ski upo­zna­te je­dan grad, ze­mlju i lju­de ko­ji tu žive. Ono što ovaj na­čin pu­to­va­nja pruža, ne­ma ni u je­dnom tu­ris­ti­čkom vo­di­ču na svi­je­tu. A, kao do­da­tna ko­ri­sna stvar, do­la­zi bes­pla­tan smje­štaj – za­vrša­va Igor svo­ju pri­ču.

(narodne.net)