Magazin 25.10.2022.

(Ne)prihvatanje seksualne orijentacije: Na festivalu “Zaplet” odigrana predstava “Naš sin”

ČITANJE: 7 minuta

Pri­hva­ta­nje, tra­ga­nje za ra­zu­mi­je­va­njem, od­ba­ci­va­nje, tu­ga, bi­jes, ži­vot is­pre­si­je­can is­kva­re­nim i iš­ča­še­nim od­no­si­ma, pre­ću­ta­nim osje­ća­nji­ma i vr­tlo­gom po­zna­tih i ne­po­zna­tih emo­ci­ja, sta­ju u jed­nu pri­ču ko­ju je is­pri­ča­la pred­sta­va “Naš sin”.

Ko­mad “Naš sin”, u re­ži­ji Pa­tri­ka La­zi­ća od­i­gran je u sinoć u Grad­skom po­zo­ri­štu “Ja­za­vac”, či­me je na­sta­vljen tak­mi­čar­ski pro­gram 14. Me­đu­na­rod­nog fe­sti­va­la glum­ca “Za­plet”, či­ji je slo­gan ove go­di­ne “U kru­gu po­ro­di­ce”.

Smje­šte­na u je­dan stan, u ko­jem raz­ve­de­ni ro­di­te­lji če­ka­ju do­la­zak svog si­na o ko­jem i s ko­jim raz­go­va­ra­ju ka­da do­đe, pred­sta­va je pri­ka­za­la te­me ve­za­ne za od­ra­sta­nje u po­ro­di­ci pre­vi­še bri­žnog ro­di­te­lja (maj­ke) i na­sil­nog ro­di­te­lja (oca) i nji­ho­vo (ne)pri­hva­ta­nje si­na ko­ji je ho­mo­sek­su­a­lac.

“Vo­lim te ta­kvog ka­kav je­si” jed­na je od re­če­ni­ca ko­je to­kom pred­sta­ve iz­go­vo­ri otac, a ko­ja mo­žda pri­ka­zu­je i či­tav za­plet po­ro­dič­ne pri­če u ko­joj ga oni, ko­li­ko god na svo­je iš­ča­še­ne na­či­ne htje­li da pri­hva­te, u stva­ri ne pri­hva­ta­ju že­le­ći da ga pro­mi­je­ne. U vr­tlo­gu emo­ci­ja ko­je iza­zo­ve nji­hov raz­go­vor ras­pe­tlja­va­ju se sta­re tra­u­me, vra­ća­ju se ri­je­či iz sta­rih raz­go­vo­ra, si­no­vlje­va sje­ća­nja na dje­tinj­stvo, na od­la­ske i po­vrat­ke na­sil­nom ocu, na su­ze, ga­la­mu i na tre­nu­tak sopstvenih spo­zna­ja i sa­mo­pri­hva­ta­nja.

– Ovo je ver­zi­ja ko­ju smo pre­mi­jer­no igra­li, jer smo je pr­vi put izveli na sce­ni. Ina­če je igra­mo u Be­o­gra­du, u “Har­te­fakt ku­ći”, ko­ja je za­pra­vo po­ro­dič­ni stan. U tom istom sta­nu su i pu­bli­ka i iz­vo­đa­či. Ta­da je či­tav ri­tu­al pri­su­tan ka­da ne­ko­me ula­zi­te u lič­ni pro­stor i in­ti­mu. Čak smo i u dnev­nu so­bu do­šli, jer me­ni se ne­ka­ko či­ni­lo da ka­da se go­vo­ri o ovoj te­mi, svi ima­ju po­tre­bu da vi­re ne sa­mo u kre­vet, ne­go i u dnev­nu so­bu i či­tav taj aspekt ži­vo­ta – re­kao je re­ži­ser Pa­trik La­zić na okruglom stolu održanom nakon predstave.

Ka­ko je ob­ja­snio, ide­ja je na­sta­la iz nje­go­ve po­tre­be da na­pi­še ne­ke stva­ri ko­je su osta­le ne­iz­go­vo­re­ne unu­tar nje­go­ve po­ro­di­ce.

– Na­rav­no, u tom pi­sa­nju uvek se de­si ne­ki mo­me­nat fik­ci­je, auto­bi­o­graf­sko se do­gra­di i po­sta­je auto­fik­ci­ja. Na­sta­lo je iz ne­ke lič­ne po­tre­be i ret­ko je da ima­te pri­li­ku da ra­di­te stvar ko­ja je pot­pu­no va­ša. Ov­de je po pr­vi put bi­lo pot­pu­no autor­stvo. Ide­ja je kre­nu­la od to­ga da lič­no i in­tim­no pre­đu u scen­ski je­zik – do­da­je La­zić.

U pred­sta­vi igra­ju Dra­ga­na Va­ra­gić, Amar Ćo­ro­vić i Alek­san­dar Đin­đić.

– Moj naj­ve­ći fo­kus bio je na to­me da vi­di­mo šta je to u na­šim od­no­si­ma, po­ro­di­ci i u dru­štvu, šta je to što kri­je­mo jed­ni od dru­gih, za­što se pre­tva­ra­mo jed­ni me­đu dru­gi­ma. To mi je naj­u­zbu­dlji­vi­ja te­ma – ka­zao je glu­mac Amar Ćo­ro­vić, ko­ji u pred­sta­vi glu­mi si­na.

Glu­mi­ca Dra­ga­na Va­ra­gić, ko­ja je pro­gla­še­na glu­mi­com ve­če­ri po gla­so­vi­ma pu­bli­ke, re­kla je da su je o ne­is­pri­ča­nim pri­ča­ma ko­je se pro­vla­če kroz ovu pred­sta­vu, naj­vi­še za­ni­ma­le maj­či­ne ne­is­pri­ča­ne pri­če, ko­je ni­su o njoj ne­go o dru­gi­ma te o nje­nom po­ku­ša­ju da za­šti­ti i oca (svog biv­šeg mu­ža) i si­na, što na kra­ju baš i ni­je uspje­la.

– I za­ni­ma­lo me da li je maj­ka ta ko­ja ne pri­hva­ta, ali i pri­hva­ta. Ona se na­la­zi u ne­kom pre­lom­nom tre­nut­ku svog ži­vo­ta ka­da je sa­zna­la da je bo­le­sna i ona po­ku­ša­va da ura­di sve što mo­že da bi obez­be­di­la da, ako se ne­što de­si, njen sin ima sreć­ni­ji ži­vot. I tu je ona za­stra­ni­la. Ja sam se tru­di­la da je bra­nim, jer ona je oso­ba ko­ju mo­že­mo da pre­po­zna­mo iz okru­že­nja i ne mo­že­mo da je op­tu­ži­mo. Ona se­be op­tu­žu­je, vi­še ne­go dru­ge. Ta­ko da nje­ne ne­is­pri­ča­ne pri­če su tu­đe, ona ih je kri­la – ob­ja­sni­la je glu­mi­ca Dra­ga­na Va­ra­gić.

Tak­mi­čar­ski dio fe­sti­va­la biće nastavljen večeras, kada je, od 20 časova, na programu pred­sta­va “Ti­hi udah” Mest­nog gle­da­li­šča Lju­blja­na. U pratećem programu od 22 časa biće realizovan raz­go­vor sa glum­cem Mi­lo­šem Ti­mo­ti­je­vi­ćem.

Pred­sta­ve ocje­nju­je ži­ri u či­jem sa­sta­vu su Mla­den Đu­kić (re­ži­ser i ani­ma­tor), Snje­ža­na Mi­šić (glu­mi­ca) i Mar­ko Du­kić (mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik), a fe­sti­val će bi­ti za­tvo­ren u pe­tak, prenosi Glas Srpske.

(SB)

Oznake: festival Zaplet