Politika 05.04.2016.

NSRS: Nedovoljna kadrovska i stručna popunjenost sistema Civilne zaštite

ČITANJE: 3 minute
skupstina
Predsjednik Odbora Narodne skupštine za bezbjednost Milanko Mihajilica rekao je da su najveće slabosti, kada se posmatra trenutno stanje sistema civilne zaštite u Republici Srpskoj, nedovoljna kadrovska i stručna popunjenost, te problemi u finansiranju na nivou lokalnih zajednica i Republike Srpske.

Mihajilica je među slabosti ubrojao i lošu opremljenost, nedovoljnu popunjenost i obučenost snaga civilne zaštite, posebno specijalizovanih jedinica na nivou lokalnih samouprava, te nepostojanje mješovitih specijalizovanih jedinica za zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama na nivou Republike Srpske.

“Nedovoljno je uređen sistem ranog upozoravanja ili obavještavanja, mobilizacije i efikasnog brzog angažovanja snaga civilne zaštite, nepostojanje centra za obuku i intervencije u oblasti civilne zaštite, neriješeno pitanje inspekcijskog i stručnog nadzora na organizovanju, finansiranju, opremanju, obučavanju i angažovanju struktura civilne zaštite”, rekao je Mihajilica predstavljajući Izvještaj Odbora o okruglom stolu “Zaštita i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama – mjesto i uloga civilne zaštite”.

On je podsjetio da je Vlada Republike Srpske 21. jula 2014. godine donijela zaključak o formiranju Interresorne radne grupe sa zadatkom da detaljno analizira organizaciju i funkcionisanje sistema civilne zaštite, kao i ulogu
robnih rezervi, vatrogasnih jedinica, Vatrogasnog saveza, sportskih organizacija i drugih organa i organizacija u sistemu zaštite i spasavanja, te predloži aspekte reforme u ovoj oblasti.

Mihajilica je naveo da se u zaključcima Odbora za bezbjednost navodi da Narodna skupština smatra da trenutno stanje organizacije, finansiranja, opremljenosti, stručnosti, obučenostii angažovanja snaga civilne zaštite i iskustva iz elementarnih nepogoda u Srpskoj ukazuju na propuste i slabosti sistema zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama.

Prema njegovim riječima, Narodna skupština traži od Vlade da nakon provedene analize stanja u oblasti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama, uočenih propusta i slabosti u primjeni važećeg zakona, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog izmjena i dopuna ovog i drugih zakona kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti republičkih organa i institucija, organa lokalne samouprave, privrednih društava i pravnih lica, udruženja građana, organizacija, medija i građana.

Zaključci se odnose i na to da Narodna skupština predlaže da se Republička uprava Civilne zaštite organizuje kao samostalna, stručna upravna organizacija, sa jasno definisanim obavezama i nadležnostima, direktno orgovorna Vladi Republike Srpske.

Među zaključcima se traži i izrada projekat sistema veza zaštite i spasavanja, centara za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje i uspostavljanje sistema operativnog broja 112.

“Narodna skupština Republike Srpske smatra da je neophodno brzo i efikasno rješavati zahtjeve upućene Oružanim snagama BiH za angažovanje ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava, pojednostavljenjem složenih i sporih procedura za odobravanje saglasnosti za upotrebu”, dodao je Mihajilica.

On je podsjetio da je okrugli sto održan 27. aprila 2015. godine u Banjaluci.

(Agencije)