Vijesti 30.09.2020.

Odobreni prvi krediti koji se realizuju posredstvom Garantnog fonda

ČITANJE: 2 minute

Odobravanjem prvih kredita koji se realizuju posredstvom Garantnog fonda Republike Srpske u kojima je Republika Srpska garant do 70% iznosa glavnice kod komercijalnih banaka i mikrokreditnih organizacija, u potpunosti je zaživio Garantni program Republike Srpske koji ima za cilj olakšan pristup finansijskim sredstvima poslovnim subjektima i preduzetnicima pogođenim negativnim posljedicama pandemije.

Kao dio paketa fiskalnih i drugih mjera koje su preduzete s ciljem stabilizacije poslovanja privrednih subjekata i očuvanja radnih mjesta, Vlada Republike Srpske je na 2 jula 2020 godine usvojila odluku o Garantnom programu. Garancijama, izdatim u skladu sa ovom odlukom, obezbjeđuju se novi krediti finansijskih organizacija odobreni za namjenu finansiranja likvidnosti i obrtnih sredstava i investicionih troškova. Riječ je o portfolio garancijama koje u ime i za račun Republike Srpske izdaje Garantni fond posredstvom finansijskih institucija sa kojima je sklopljen ugovor putem izdavanjanja garancija – link. U ovom programu učestvuje 11 banaka i mikrokreditnih organizacija koje su ispunile uslove iz javnog poziva.

Tim uslovima se između ostalog podrazumijevaju niže kamatne stope u odnosu na kamatne stupe standardnih kredita koje banke i mikrokreditne organizacije nude klijentima bez garancije garantnog programa, uz grejs period od tri do 12 mjeseci, sa rokom otplate do četiri godine. Banke samostalno određuju kamatne stope i vrše procjenu ispunjenosti uslova klijenata za dobijanje kredita garantovanih iz Garantnog programa. Ove garancije odobravaju se bez naplate troškova tj. premije za garanciju koju u okviru Garantnog programa obezbjeđuje Republika
Srpska.

Osim podrške privredi u pogledu povoljnijih kredita i garancije Republike Srpske za vraćanje u slučaju docnje, set mjera Vlade za brži oporavk privrede i ublažavanje štetnih posljedica pandemije, obuhvatao je i izmjene Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono razvojne banke Republike Srpske. Ovom odlukom koja je stupila na snagu 31. marta 2020. godine, smanjena je izlazna kamatna stopa za kredite privredi na 0,5% procentnih poena. Odlukom Vlade su uvedene privremene mjere koje se odnose na odlaganje plaćanja za korisnike fizička lica kojima su sredstva plasirana putem finansijskih posrednika ili direktno iz fondova kojima upravlja ta institucija, omogućen je moratorijumna otplatu glavnice i kamate, te korištenje grejs perioda od tri do šest mjeseci za sva pravna i fizička lica.

Set mjera je obuhvatio i finansijski sektor, a Agencija za bankarstvo Republike Srpske je usvojila odluku o privremenim mjerama koje se odnose n a banke i mikrokreditne organizacije kojom je uvedena mogućnost stavljanja moratorujuma na otplatu glavnice i kamate kredita za klijente direktno ili indirektno pogođene negativnim efektima pandemije, a na period od najduže šest mjeseci.

(E.M/banjaluka.net)

Oznake: Garantni fond