Vijesti 26.10.2018.

Ponovljen tender za obnovu vrtića na Starčevici

ČITANJE: 1 minuta

U nastojanju da se smanje liste čekanja i da što veći broj djece dobije priliku za adekvatno predškolsko obrazovanje, gradske vlasti ponovile su tender za rekonstrukciju još jednog poslovnog prostora za potrebe novog vrtića.

Ri­ječ je o po­slo­vnom pros­to­ru u vla­sniš­tvu gra­da u naselju Starčevica, u Uli­ci Prve kra­ji­ške bri­ga­de na­ro­dne od­bra­ne broj 1 ko­ji je do­ne­da­vno ko­ris­ti­la Gradska ra­zvoj­na agen­ci­ja.

Kako su naveli iz resornog Odjeljenja za komunalne poslove, re­kon­stru­kci­ja ovog prosto­ra na Star­če­vi­ci već je trebalo da počne, ali je prolongirana zbog neuspješnog ten­dera za izbor fir­me ko­ja bi bi­la za­du­že­na za taj po­sao.

-Tender je poništen iz formalnih razloga, jer je uočena greška u prijavi ponuđača. Juče smo ponovili postupak i očekujemo da do kraja godine uspješno i okončamo realizaciju ovog pro­je­kta – rekli su u resornom odjeljenju.

Procijenjena vrijednost radova je oko 160.000 KM, a prema planu novi prostor biće pri­la­go­đen po­tre­ba­ma bo­rav­ka oko 60 ma­li­ša­na.

Na radost roditelja i djece, nedavno su otvorena dva nova vrtića u Obilićevu i Rosuljama. I ovdje je riječ o gradskim poslovnim prostorima, koji su preuređeni za smještaj mališana.

Takođe, u toku su radovi na proširenju vrtića „Bubamara“ u Obilićevu, što će otvoriti prostor za prijem još 25 mališana u ovoj predškolskoj ustanovi. Ovo je donacija „Delta holdinga“, vrijedna 33.000 evra.