Svijet 18.05.2024.

POSTIGNUT DOGOVOR: Vildersova partija i još tri stranke for­mi­raće novu vladu Holandije

ČITANJE: 2 minute

Ho­land­ske de­sni­čar­ske par­ti­je po­sti­gle su spo­ra­zum o for­mi­ra­nju vla­de šest me­se­ci na­kon op­štih iz­bo­ra u ze­mlji, ali taj do­go­vor još tre­ba da po­tvr­de par­la­men­tar­ne frak­ci­je ovih stra­na­ka, sa­op­štio je li­der Par­ti­je slo­bo­de (PVV) Gert Vil­ders.

Na­red­nu ho­land­sku vla­du či­ni­će Vil­der­sov kraj­nje de­sni­čar­ski PVV, ko­ji je osvo­jio naj­vi­še gla­so­va na iz­bo­ri­ma, Na­rod­na par­ti­ja za slo­bo­du i de­mo­kra­ti­ju (VVD) od­la­ze­ćeg pre­mi­je­ra Mar­ka Ru­tea, No­vi dru­štve­ni ugo­vor (NSC) Pi­te­ra Om­cig­ta i po­pu­li­stič­ki Po­kret gra­đa­na po­ljo­pri­vred­ni­ka (BBB), ob­ja­vio je Vil­ders.

Taj spo­ra­zum ne uklju­ču­je od­lu­ku o na­red­nom pre­mi­je­ru, a Vil­ders je po­ru­čio da će raz­go­vo­ri o od­go­va­ra­ju­ćem kan­di­da­tu bi­ti „po­kre­nu­ti ka­sni­je”, pre­no­si „Po­li­ti­ko”.

Če­ti­ri stran­ke za­tra­ži­le su od li­de­ra pre­go­vo­ra o for­mi­ra­nju vla­de Ri­čar­da van Zvo­la da po­mog­ne u for­mi­ra­nju nji­ho­vog ka­bi­ne­ta, što je on pri­hva­tio.

U skla­du s no­vom ulo­gom Van Zvo­la, oče­ki­va­lo bi se da po­sta­ne na­red­ni pre­mi­jer, ali je no­vi­na­ri­ma sa­op­štio da je „ka­te­go­rič­ki” od­bio tu po­zi­ci­ju, ja­vlja „NL tajms”.

Oznake: Gert Vilders