Politika 19.10.2022.

POZVAO NA USKRAĆIVANJE PODRŠKE ŠMITU: Stevandić pisao potpredsjednici odbora za vanjske poslove EU

ČITANJE: 2 minute

Kristijan Šmit, kojeg Savjet Bezbjednosti UN i Republika Srpska ne priznaju za Visokog predstavnika u BiH pozvan je da se obrati pred Oborom za vanjske poslove EU i da tamo obrazloži odluke koje je donio, a koje se tiču izmjena Izbornog zakona BiH.

Tim povodom, predsjednik Ujedinjene Srpske, dr Nenad Stevandić, pismeno se obratio Željani Zovko, potpredsjednici Odbora, u kom joj je ukazao na mnoge nepravilnosti i očigledna kršenja svojih ovlaštenja od strane kancelarije OHR tokom proteklih godina, i tom prilikom pozvao da Odbor uskrati podršku Kristijanu Šmitu.

U pismu se između ostalog navodi da, prema Aneksu 10 Sporazuma o civilnoj provedbi mirovnog rješenja, ni jedan Visoki predstavnik, nema nadležnosti da mijenja Ustave entiteta, da se bavi nadležnostima države i entiteta, kao i da nema nadležnost smjenjivanja demokratski izabranih predstavnika bilo kog nivoa vlasti.

Stevandić navodi da, donoseći svoje odluke, Visoki predstavnici se pozivaju na na članove 2. i 5. Aneksa 10, te na zaključke tzv. Bonskih ovlaštenja, a po tim odlukama oni nemaju pravnu osnovu nametanja zakona.

Stevandić dodaje da je Parlamentarna skupština Savjeta Evrope u svojoj rezoluciji iz 2004. godine, ustanovila da Visoki predstavnik ima apsolutnu moć nad ovlaštenjima u BiH, te da se suprotno svakom demokratskom principu postavlja za donosioca odluka, koje nisu podložne ni odgovornosti ni opravdanju donosioca, i kao takve ne podliježu žalbi.

S druge strane, Stevandić u pismu navodi da je Venecijanska komisija u svojoj studiji ukazala na kršenje osnovnog demokratskog prava u BiH, a to je da narod bira zakonodavnu vlast, i da joj se nameće spoljašnji faktor u vidu Visokog predstavnika koji na najgrublji način krši demokratska načela i donosi odluke koje ni redovni ni Ustavni sudovi ne mogu da ospore, jer ne žele da prime predmete koji u pitanje dovode nadležnosti institucije OHR.

Baveći se pitanjem legitimnosti Kristijana Šmita, Stevandić napominje da se dogovorom stranih potpisnica Aneksa 10, Visoki predstavnik može imenovati rezolucijom Savjeta Bezbjednosti UN, i da Šmit nije izabran na taj način, i da stoga, ne može da se smatra Visokim predstavnikom u BiH.

„S obzirom da su visoki predstavnici u BiH djelovali protivno međunarodnom pravu, da su prekoračili ovlaštenja iz Aneksa 10 i Bonska ovlaštenja, da su kršili ljudska prava, da postojanje i djelovanje visokog predstavnika prema stavovima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope je nepomirljivo sa demokratskim principima, a prema stavovima Venecijanske komisije protivno Prvom Protokolu uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, da gospodin Kristijan Šmit nije izabran u skladu sa Aneksom 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i da je postojanje i djelovanje visokog predstavnika suprotno članu 2. Ugovora o Evropskoj uniji, pozivam vas da vi i vaše kolege iz Odbora za vanjske poslove uskratite podršku gospodinu Kristijanu Šmitu i da predložite hitno zatvaranje Kancelarije Visokog predstavnika u BiH.” zaključuje se u pismu Nenada Stevandića.

(N.S)