Magazin 19.08.2020.

PREMIJERA: Serija “Kosti” pred gledaocima od 21. novembra

ČITANJE: 3 minute

Se­ri­ja “Ko­sti”, ko­ja je dru­gi dio tri­lo­gi­je či­ja rad­nja je smje­šte­na u Ba­nja­lu­ku, pre­mi­jer­no će bi­ti pri­ka­za­na 21. no­vem­bra 2020. go­di­ne u 20 ča­so­va na Pr­vom pro­gra­mu Ra­dio-te­le­vi­zi­je Sr­bi­je. Iza pro­jek­ta sto­je “Bo­so­no­ga pro­duk­ci­ja” i RTS.

Se­ri­ja je sni­ma­na to­kom 2019. go­di­ne pre­ma sce­na­ri­ju Ni­ko­le Pe­ja­ko­vi­ća, u re­ži­ji Sa­še Haj­du­ko­vi­ća, dok pro­duk­ci­ju pot­pi­su­je Bran­ki­ca Jan­ko­vić.

– Go­to­vo go­di­nu da­na smo pro­ve­li u mon­ta­ži, na­sto­je­ći da sva­ki mi­nut fi­nal­nog sa­dr­ža­ja sa­vr­še­no pri­ka­že su­ro­vost re­al­no­sti ko­ju “Ko­sti” no­se. Zna­mo da pu­bli­ka ši­rom re­gi­je s ne­str­plje­njem iš­če­ku­je na­šu se­rij­sku pri­ču, a sa­da mo­gu sa si­gur­no­šću re­ći – “Ko­sti” će bi­ti te­ške, ali i bru­tal­no stvar­ne – re­kao je Haj­du­ko­vić.

Oko­sni­cu pri­če či­ne dva li­ka s istim ime­nom – Ko­sta, ko­ji se na raz­li­či­te na­či­ne i sva­ki u svom svi­je­tu bo­re za op­sta­nak u si­ste­mu u ko­jem su pot­pu­no ra­zo­re­ne po­ro­dič­ne, dru­štve­ne i kul­tur­ne vri­jed­no­sti. Dok Ko­sta Go­vo­ru­ša, iz­bje­gli­ca iz Kra­ji­ne, po­ku­ša­va da sa se­strom Kri­sti­nom ne­ka­ko pre­ži­vi ba­ve­ći se kre­če­njem, Ko­sta Ga­jić mir­no gra­di ka­ri­je­ru u li­je­pom dru­štvu svo­je že­ne Zo­ri­ce. Da “sve ima tač­ku pu­ca­nja” do­ka­zu­ju dvo­ji­ca ju­na­ka ko­ji sva­ki na svoj na­čin i sva­ki u svo­je vri­je­me ima­ju lič­nu osve­tu.

Glav­ne ulo­ge tu­ma­če Jo­vo Mak­sić, Lju­bi­ša Sa­va­no­vić, Dra­gan Mi­ća­no­vić, Alek­san­dar Đu­ri­ca, Bo­ris Isa­ko­vić, Mi­li­ca Ja­nev­ski, Ni­ko­la Pe­ja­ko­vić, Ni­ko­la Ra­ko­če­vić, De­jan Aći­mo­vić, Lea Se­ku­lić i Ni­ko­li­na Fri­ga­nović.

(SB/banjaluka.net)