Vijesti 17.03.2021.

PRESUDA: Grad i stara “Toplana” moraju da plate Đoki Davidoviću 1,8 miliona KM

ČITANJE: 5 minuta

Okružni privredni sud Banjaluka presudio je da Grad Banjaluka i stara „Toplana“ treba da isplate firmi „Ekvator“ iznos od 1,79 miliona maraka za zemljište na Starčevici, na kojem je napravljena rejonska kotlovnica, otkriva portal Capital.

Vlasnik firme „Ekvator“ je Đorđo Đoko Davidović. On je vlasnik i poslovnog centra „Ekvator“ u centru Banjaluke, a trenutno gradi naselje Novi Borik uz Vrbas.

Grad Banjaluka i „Toplana“ tuženi 2018.

Naime, „Ekvator“ je 2018. godine tužio Grad i „Toplanu“ za dug od 1,5 miliona KM za zemljište u naselju Starčevica.

Sud je odlučio da je Davidović treba da dobije iznos od 1.427.400 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 31. decembra 2020. godine pa do isplate, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Djelimično je usvojen i zahtjev za naknadu izgubljene zakupnine u iznosu od 366.254 KM.

Iz obrazloženja presude, koja je u posjedu Capitala, vidjivo je da je Grad rejonsku kotlovnicu gradio na zemljištu na kojem je bio upisan kao vlasnik.

Međutim, istovremeno su vođeni sudski sporovi u vezi sa vlasništvom nad tim zemljištem, s čim je Grad bio upoznat.

Nekretnina je u međuvremenu promijenila više vlasnika, a 2015. godine, dok su još trajali sporovi, kupila je firma „Ekvator“ za 174.439 KM na način da je to isplatila davanjem dva stana u naselju Novi Borik.

Spor oko vlasništva je okončan presudom iz 2016. godine kojom je zemljište vraćeno licima koji su bili vlasnici prije nacionalizacije, a posljedica je bila i da se kao krajnji kupac te zemlje upiše Davidović, odnosno „Ekvator“.

Kao krajnja cijena koju on plaća za zemljište, dajući stanove, navedena je cifra od 295.591 KM.

Zatim je Đoko Davidović 2017. zemljište prodao firmi „Led projekt“ za 1,23 miliona, da bi godinu kasnije isto kupio, po istoj cijeni.

Ministarstvo dalo dozvole

Iz presude je vidljivo da je Skupština grada Banjaluka, dok su još trajali sporovi oko zemljišta, 2014. godine dala saglasnost da se gradi kotlovnica na spornom zemljištu na Starčevici i da „Toplana“ plaća Gradu mjesečnu naknadu za ustupljenu lokaciju.

Sud je naveo da je kotlovnica izgrađena uprkos činjenici da su i „Toplana“ i Grad znali da se na predmetnoj parceli vodi spor, kao i da je predugovorom „Ekvator“ to kupio i o tome više puta dopisom obavještavao Grad i „Toplanu“, tražeći sastanak.

Đoko Davidović je, naime, predlagao da Grad otkupi parcelu za 1,2 miliona ili da plaća mjesečno 10.000 KM plus PDV do konačnog otkupa.

Grad mu je odgovorio da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo lokacijske uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu dok je Grad bio upisan kao vlasnik zemljišta, i to sve u periodu 2014-2016. godina.

Odgovor „Toplane“ i Grada na Davidovićevu tužbu

„Toplana“ je u odgovoru na tužbu kojom „Ekvator“ zahtijeva od nje i Grada da plate više od milion za zemljište na kojem je rejonska kotlovnica, navela da je tužbeni zahtjev neosnovan.

Istakli su da je „Toplana“ 2014. godine zaključila sa Gradom ugovor o osnivanju prava građenja i da ne može plaćati naknadu za korišćenje istog zemljišta i „Ekvatoru“ i Gradu.

Grad je u odgovoru na tužbu rekao da je predmetnu nekretninu stekao na osnovu relevantnih propisa. Istakli su da je SO Banjaluka još 1978. godine oduzela zemljište od ranijih vlasnika u svrhu izgradnje naselja Starčevica, a da je za spornu parcelu postignut dogovor sa tadašnjim vlasnicima da im se isplati naknada od 638.293 dinara, što je i urađeno, a Grad upisan kao vlasnik.

Međutim, 2010. godine se pojavljuje lice koje na osnovu ugovora iz 1985. godine o doživotnom izdržavanju ranijih vlasnika traži povrat zemlje, što RUGIP 2013. godine odbija, ali u ponovljenom postupku 2015. godine odlučuje drugačije i prestaje državno vlasništvo na spornom zemljištu.

Zatim se pokreću sudski sporovi koji su okončani 2016. godine kada je Grad konačno i izgubio predmetnu parcelu.

Grad je osporio i ugovor kojim je Đoko Davidović, odnosno „Ekvator“ u međuvremenu kupio parcelu od lica koja nisu bili vlasnici. Zbog toga je u julu 2019. uložio protivtužbu.

I Grad i „Toplana“ tražili su da se tužba „Ekvatora“ odbaci.

„Ekvator“: Grad na sve upozoren

Iz „Ekvatora“ su naveli da ostaju kod tužbenog zahtjeva i da je sud već utvrdio ništavnost ugovora iz 2014. o građenju kotlovnice, sklopljenog između Grada i „Toplane“

Na ročištu su istakli da je još 2013. godine stavljena zabilježba da se vodi spor oko zemljišta i da je notar o tome upoznao Grad i „Toplanu“.

Sud: „Ekvator“ ima pravo na zemljište

„Cijeneći svaki dokaz zasebno i sve dokaze zajedno, sud je odlučio kao u izreci presude“, naveo je sudija Igor Dabić.

Istakao je da je činjenica da su prvobitni vlasnici bili fizička lica koja su svoje nekretnine prodale drugim licima, a kasnije i „Ekvatoru“ za koji je nesporno da je sada vlasnik predmetne nekretnine.

„Budući da povrat i uspostava prijašnjeg stanja nije moguća, to tužitelju pripada pravo da traži naknadu za oduzete nekretnine“, naveo je sudija.

Visinu naknade sud je utvrdio na osnovu nalaza vještaka, te obavezao „Toplanu“ i Grad da 1,42 miliona KM „Ekvatoru“ plate solidarno.

Djelimično je usvojen i zahtjev za naknadu izgubljene zakupnine u iznosu od 366.254 KM.

(SB)