Vijesti 08.09.2016.

Pročitajte detalje konkursa za smještaj studenata u Banjaluci

ČITANJE: 8 minuta

JU Studentski centar ”Nikola Tesla” Banjaluka, raspisao je juče konkurs za smještaj studenata u akademskoj 2016/2017. godini.

U konkursu je navedeno da studente očekuje 1.166 kreveta.

U nastavku Vam donosimo detaljne uslove konkursa.

I

Pravo konkurisanja imaju redovni studenti ustanova u Banjaluci upisanih u Registar visokoškolskih ustanova, u skladu sa odlukom o mreži ustanova studentskog standarda – osnovni dodiplomski studij (studij I ciklusa) i master studij (studij II ciklusa) državljani BiH i Republike Srbije, čije je stalno mjesto boravka izvan grada Banjaluke udaljeno dvadest (20) i više kilometara.

Student master studija nema pravo na smještaj u slučaju da na određeno ili neodeđeno vrijeme zasnuje radni odnos. Konkurisati mogu samo studenti na master studijama koji redovno upisuju godinu studija (ne apsolventi).

Student koji uporedo studira dva ili više fakulteta, može konkurisati za smještaj u JU Studentski centar „Nikola Tesla” Banjaluka  kao student starije godine studija, odnosi se na oba ciklusa studija.

Student koji je u prethodnoj akademskoj godini koristio usluge smještaja kao student prve godine studija, upisom na drugi fakultet gubi pravo na konkurs za smještaj u tekućoj godini, kao  student prve godine.

Novoupisani studenti – brucoši imaju pravo konkurisanja ako u momentu konkurisanja ne prelaze 23 godine starosti.

Studenti koji obnavljaju apsolventski staž, nemaju pravo da konkurišu za prijem studenata na smještaj u JU Studentski centar „Nikola Tesla” Banjaluka.

II

Prilikom konkurisanja student treba dostaviti:

1.Prijavu na konkurs za smještaj u JU Studentski centar „Nikola Tesla” Banjaluka (potražiti na blagajni u I paviljonu i popuniti prvu stranu).

2.Ovjerene fotokopije svjedočanstava od prvog do četvrtog razreda i diplome o završenoj srednjoj školi (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija).

3.Uvjerenje o upisu na fakultet (godine ili zimskog semestra) prvi put, u akademskoj 2016/2017. godini.

4.Uvjerenje o ukupnom broju odslušanih ispita tokom studija, broju položenih ispita sa prosječnom ocjenom i godinom studija, kao i broj obnova tokom studija (za studente starijih godina studija sa oba ciklusa).

Studenti prve godine master studija obavezni su dostaviti uvjerenje sa ukupnom prosječnom  ocjenom sa prethodnog ciklusa studija kao i broj obnova ako su imali.

5.Uvjerenje ili obavještenje o stalnom mjestu boravka – CIPS.

6.Uvjerenje o invalidnosti i Uvjerenje o civilnoj žrtvi rata, izdato od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za studente ratne vojne invalide i studente civilne žrtve rata od I do X kategorije.

7.Uvjerenje o invalidnosti roditelja; Uvjerenje o civilnoj žrtvi rata izdato od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za studente djecu RVI VRS i civilne žrtve rata od I do VI kategorije.

8.Izvod iz matične knjige umrlih (za studente bez roditelja).

9.Uvjerenje nadležnog organa izdato od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, o pogibiji  ili nestanku roditelja-borca VRS.

10.Ovjerena kućna lista (za studente korisnike socijalne pomoći i  studente iz čije porodice studira dva i više studenata).

11.Uvjerenje o upisu na fakultet člana porodice (brat, sestra redovni sutudenti Univerziteta) u akademskoj 2016/17. ili 2015/2016. godini-prvi put (za novo upisane studente).

Uvjerenje o upisu na fakultet člana porodice (brat, sestra, redovni studenti na javnim fakultetima koji redovno upisuju prvi put tekuću godinu studija) u akademskoj 2016/17. godini prvi put (za studente starijih godina).

12.Rješenje o korišćenju socijalne pomoći izdato od nadležnog organa, Centra za socijalni rad uz dostavljeni dokaz o posljednjoj uplati (ček). Ovo se odnosi na samog studenta ili roditelja studenta.

13.Rješenje o statusu osobe sa invaliditetom izdato od nadležnog organa Centra za socijalni rad.

14.Student master studija (studij II ciklusa) dužni su dokazati da nisu zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme (Uvjerenje iz Poreske Uprave RS).

15.Potvrdu Službe smještaja o ispunjavanju uslova za prijavu na konkurs (da su izmirene obaveze prema Studentskom centru, da protiv studenta nije izrečena disciplinska mjera a prema članu IX stav 5 Konkursa).

16.Potvrda ili uvjerenje sa zavoda sa zapošljavanje (biroa) da su jedan ili oba roditelja nezaposlena.

17.Potvrda iz udruženja višečlanih porodica (za studente iz višečlanih porodica „4 plus“)

Originali ili ovjerene kopije originalnih dokumenata ne smiju biti stariji od šest (6) mjeseci računajući od dana konkurisanja za smještaj. Ovjerena kopija dokumenta, bez obzira na datum ovjere, neće biti važeća ako je original stariji od šest (6) mjeseci (osim tačke 2 i 8).

III

Prijave na konkurs podnose se:

1.Za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija od 9.9.2016. godine do 23.9.2016. godine.

2.Za ostale studente od 9.9.2016. godine do 21.10.2016. godine.

IV

Nezvanični rezultati konkursa biće objavljeni:

1.Za studente koji prvi put upisuju prvu godinu do 26.9.2016. godine.

2.Za ostale studente do 24.10.2016. godine.

Rok za prigovore na nezvanične rezultate je pet (5) dana od dana objavljivanja rezultata.

Prigovori se upućuju isključivo na dokumentu kojeg možete preuzeti na recepciji I paviljona.

V

Zvanični rezultati konkursa biće objavljeni:

1.Za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija do 30.9.2016. godine, a useljenje počinje od 3.10.2016. godine.

2.Za ostale studente do 31.10.2016. godine, a useljenje počinje od 1.11.2016. godine i traje do 11.11.2016. godine.

VI

Rang liste se utvrđuju na osnovu sledećih kriterijuma:

A) Bodovanje po osnovu uspjeha i socijalnog statusa

1.Uspjeh u studiju (prethodnom školovanju)                                                                 do 50 bodova

2.Student bez oba roditelja                                                                                                12 bodova

3.Student dijete palog i nestalog borca VRS                                                                   10 bodova

4.Student bez jednog roditelja                                                                                            6 bodova

5.Student RVI VRS i student civilna žrtva rata od I doV kategorije                            8 bodova

6.Student RVI VRS i student civilna žrtva rata od VI do X kategorije                         3 boda

7.Student sa invaliditetom                                                                                                      8 bodova

8.Student dijete RVI VRS i civilne žrtve rata od I doVI kategorije                                3 boda

9.Student ili roditelj korisnik socijalne pomoći                                                                  5 bodova

10.Jednom obnovljena godina u toku studija – (minus)                                                   1 bod

11.Dva puta obnovljena godina u toku studija – (minus)                                                  3 boda

12. Tri puta obnovljena godina – (minus)                                                                            7 bodova

13. Više od tri puta obnovljena godina – (minus)                                                               10 bodova

14.Studenti čija su oba roditelja nezaposlena                                                                       2 boda

15.Studenti čiji je jedan roditelj nezaposlen                                                                          1 bod

16.Studenti iz višečlanih porodica (4 i više)                                                                         4 boda

Bodovanje po ovom osnovu, a od tačke 2 do tačke 9, vrši se na osnovu samo jednog od navedenih kriterijuma.

Bodovanje uspjeha iz srednje škole vrši se tako što se prosječna ocjena množi faktorom 10.

Bodovanje uspjeha za studente viših godina (za I i II ciklus studija) vrši se na osnovu sljedeće formule:

(PI/BO) + (PO h 10) + (GS h 0,35) gdje je:

PI – broj položenih ispita

BO – broj odslušanih ispita u toku studija

PO – prosječna ocjena

GS – godina studija

Bodovanje za studente prve godine master studija vrši se tako što se prosječna ocjena, izračunata od svih prosječnih ocjena sa dosadašnjeg studija, množi faktorom 10.

B) Bodovanje po osnovu broja studenata iz jedne porodice

1.Student iz čije porodice redovno studira tri i više studenata (uključujući i studenta koji konkuriše) ……………………………………………………………………. 4 boda

2.Student iz čije porodice redovno studiraju dva studenta (uključujući i studenta koji konkuriše) …………………………………………………………………………..2 boda

V) Bodovanje po osnovu udaljenosti mjesta prebivališta studenta do Ustanove

1.Student čije je mjesto prebivališta udaljeno od   20 – 100 km    …………. 0,1  boda

2.Student čije je mjesto prebivališta udaljeno od 100 – 200 km    …………. 0,2  bod

3.Student čije je mjesto prebivališta udaljeno preko     200 km   ………….. 0,3  bod

VII

Studenti koji su u prethodnim akademskim godinama, prema spisku JU Studentskog centra, iz bilo kojih razloga ustupali svoje krevete drugim studentima, suprotno članu 11 stav 1 Zakona o studentskom standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 34/08) i članu 58 stav 1 Statuta JU Studentskog centra „Nikola Tesla“ Banjaluka, ukupan broj bodova umanjiće se za pedeset (50) bodova.

VIII

Ukupan broj osvojenih bodova jednak je zbiru A+B+V (stav 1) za studente prve godine.

Ukupan broj osvojenih bodova jednak je zbiru A+B+V za studente viših godina.

IX

Studentima prve godine studija I ciklusa biće dodjeljeno 19% od ukupnih raspoloživih kapaciteta (kreveta).

Studentima master studija (II ciklusa) biće dodjeljeno 3% od ukupno raspoloživih kapaciteta (kreveta), tako što će prvoj godini master studija biti dodijeljeno 2% kreveta, a drugoj godini master studija 1% kreveta.

Studentima sa invaliditetom (sa oba ciklusa studija) dodjeljuje se 14 kreveta, od ukupnog broja raspoloživih kapaciteta za smještaj.

Studentima sa privatnih fakulteta se dodjeljuje 6 kreveta.

Nakon sačinjavanja rang liste 2% raspoloživog  kapaciteta mjesta, Upravni odbor će na osnovu posebne odluke  dodijeliti studentima starijih godina studija po principu socijalnog statusa studenata i njegovog uspjeha na osnovu posebne liste.

Studenti apsolventi obavezni su mjesečno dostavljati uvjerenje sa fakulteta o regulisanju svog statusa i unaprijed uplatiti mjesečnu naknadu za boravak u JU Studentskom centru „Nikola Tesla” Banjaluka u visini navedenoj u ugovoru.

Student koji nije izmirio obaveze prema JU Studentskom centru „Nikola Tesla” Banjaluka (do 01.07.2016. godine) za prethodnu godinu i student protiv koga je izrečena disciplinska mjera, nema pravo da konkuriše za smještaj.

Prijave na konkurs podnose se JU Studentskom centru „Nikola Tesla” Banjaluka, Majke Jugovića br. 1, lično ili preko trećeg lica, uz obavezan uvid u indeks. Studenti prve godine studija, a kojima indeks nije izrađen, mogu konkurisati bez indeksa.

(Mojabanjaluka.info)