Biznis 04.01.2019.

REKORDAN PRIHOD Poreska uprava RS prikupila 2,4 milijarde KM

ČITANJE: 5 minuta

Poreska uprava Republike Srpske je u 2018. godini na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,440 milijardi maraka, što predstavlja rekordnu naplatu javnih prihoda od osnivanja Poreske uprave RS, tj. od 2002. godine.

“Poreska uprava RS je u cijeloj prošloj godini zadržala pozitivan trend u naplati javnih prihoda, a što se može pripisati svakodnevnim aktivnostima koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti, a koje su usmjerene prije svega na terenske kontrole i redovnu naplatu, ali i na dalje jačanje usluga poreskim obveznicima i modernizaciju svog poslovanja. Pored toga, implementacijom novog Integrisanog informacionog sistema omogućeno nam je automatsko izdavanje opomena, kao i izrada rješenja prinudne naplate, što je svakako imalo pozitivan efekat na naplatu javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave RS.”, saopćeno je iz ove entitetske uprave.

Tako je naplata javnih prihoda u prošloj godini veća za četiri posto u odnosu na 2017. godinu, odnosno naplaćeno je 87,3 miliona maraka više, uz zadovoljavajući rast naplate i direktnih poreza i doprinosa, ali i ostalih javnih prihoda.

Kada su u pitanju direktni porezi, u 2018. godini su naplaćeni u iznosu od 492,6 miliona maraka, što je za 26 miliona KM ili šest procenata više nego godinu dana ranije. Najveći rast naplate u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dobit kojeg je naplaćeno 220,8 miliona KM ili gotovo 28 miliona maraka više.

Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 229,2 miliona maraka što je 5,1 milion KM manje u odnosu na 2017. godinu. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS.

Naplata poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara u prošloj godini iznosila 14,9 miliona KM ili četiri procenta više u odnosu na godinu ranije. Također, povećana je i naplata poreza na nepokretnosti, koji je u 2018. godini naplaćen u iznosu od 27,6 miliona KM, što je za 2,5 miliona KM ili 10 procenta više u odnosu na 2017. godinu.
Doprinosi su u prošloj godini naplaćeni u iznosu od 1,513 milijardi KM, što je za 36,6 miliona KM ili dva procenta više nego u 2017. godini.

Tako je za Fond PIO naplaćeno 861,1 milion maraka ili 62,2 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 539,1 milion maraka što je manje za šest procenta u odnosu na uporedni period.

Manja naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja može se objasniti činjenicom da su sredstva po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iz Budžeta Republike Srpske za nezaposlena lica i za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca, prošle godine doznačena Fondu zdravstvenog osiguranja u vidu transfera, a ne preko računa javnih prihoda kako je to bio slučaj u prethodnim godinama, pa je otuda došlo do manjeg iznosa naplate preko računa javnih prihoda RS u 2018. godini.

Pored toga, rast je zabilježen kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite koja je iznosila 72,5 miliona KM ili 20 posto više, dok su prihodi po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje naplaćeni u iznosu od 35,3 miliona KM ili 13 procenata manje. Naime, Zakonom o doprinosima koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine stopa doprinosa za dječju zaštitu je povećana za 0,2 posto, dok je istovremeno stopa doprinosa za osiguranje nezaposlenosti umanjena za 0,2 posto, što je uticalo na povećanje prihoda Fonda za dječju zaštitu RS, odnosno na smanjenje prihoda Zavoda za zapošljavanje RS u prošloj godini.

Kod ostalih javnih prihoda, u 2018. godini ostvarena je naplata od 411,8 miliona KM, što je za četiri posto ili 16,1 milion maraka više nego u 2017. godini. Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 237,5 miliona maraka, što je za 8,6 miliona maraka ili tri posto manje. Naime, glavni razlog manje naplate odnosi se na činjenicu da je Javno preduzeće “Šume RS” u februaru 2017. godine uplatilo značajan iznos po osnovu naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta.

Inače, u 2018. godini, po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 27,9 miliona maraka ili 11 procenata više, dok su naplaćeni prihodi po osnovu kazni u posmatranom periodu iznosili 19,1 milion KM ili devet posto manje.

Kada je u pitanju ovaj segment javnih prihoda, treba istaći i da su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 72,9 miliona maraka, što je za šest posto više nego 2017. godine. Veća naplata zabilježena je i kod koncesionih naknada koje su u 2018. godini naplaćene u iznosu od 54,4 miliona KM, što je za 55 posto više nego u uporednom periodu.

Što se tiče zaostalih obaveza po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, u 2018. godini naplaćene su u iznosu od 22.254.241 KM, što je povećanje od 8,7 miliona maraka.

Inače, u 2018. godini na području RS registrovano je 1.246 poreskih obveznika-pravnih lica i 2.872 poreska obveznika-preduzetnika, dok su istovremeno odjavljena 434 poreska obveznika-pravna lica i 994 poreska obveznika-preduzetnika.

“Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije”, kaže se na kraju saopćenja.

(klix)