Biznis 08.03.2016.

RiTE Ugljevik: Pogrešna primjena prava na štetu preduzeća

ČITANJE: 8 minuta
elektrana
Rukovodstvo Rudnika i Termoelektrane /RiTE/ Ugljevik ocijenilo je danas da je u vezi sa sudskim sporovima koje protiv ovog preduzeća vode takozvana “treća lica” došlo do pogrešne primjene prava na štetu preduzeća, koje se sada suočava sa presudama za naknadu navodne štete kompanijama “Tereks inženjering”, “Šico” i “Kontinental”.

Na osnovu jedne od tih presuda, RiTE Ugljevik je 29. februara na račun “Šice” prebacilo više od dva i po miliona KM.

RiTE ocjenjuje da posebnu specifičnost ovim predmetnim postupcima daje činjenica da Preduzeće neće moći da, putem eventualnog protivizvršnog postupka, ostvari povrat svojih sredstava, imajući u vidu da su pomenuti privredni subjekti pred likvidacijom, odnosno da nemaju aktive iz koje bi Preduzeće moglo naplatiti svoje potraživanje.

U saopštenju RiTE Ugljevik daje na uvid hronologiju o sva tri sudska spora koja su protiv preduzeća pokrenule ove komapnije.

-Uz puno uvažavanje pravosuđa i njegove ustavne pozicije, odnosno nezavisnosti i nepristrasnosti suda, u cilju prezentovanja informacija značajnih za poslovanje preduzeća, primorani smo izvijestiti javnost o sudskim postupcima u kojima je po ocjeni Mješovitog Holdinga `Elektroprivreda Republike Srpske` Matično preduzeće ad Trebinje – Zavisno preduzeće `Rudnik i Termoelektrana` ad Ugljevik, došlo do pogrešne primjene prava na štetu preduzeća- navodi se u saopštenju ovog preduzeća.

Riječ je, navode u RiTE Ugljevik, o sudskim postupcima koji se vode po tužbama kompanije “Tereks inženjering” Bijeljina, vrijednost spora 2.250.800 KM, zatim “Šico end kompani” Bijeljina, vrijednost spora 1.340.494 KM i preduzeća “Kontinental” Ugljevik, vrijednost spora 2.289.1680 KM, svi protiv preduzeća kao tužene strane.

-Navedeni sudski postupci pokrenuti su zahtjevom za naknadu štete na ime navodne obične štete i navodne izgubljene dobiti”, kažu u RiTE Ugljevik i dodaju da je tokom 2003. godine preduzeće sprovodilo postupke nabavke radova na izvođenju pomoćnih radova /otkrivke/ na površinskom kopu “Bogutovo Selo” Ugljevik putem javnog oglasa broj 54 i 75- kažu u RiTe.

Predmetni postupci nabavke su sprovođeni po tada važećem Zakonu o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova /”Službeni glasnik RS” broj: 20/2001/, kao i sa principima racionalnog trošenja javnih sredstava u skladu sa odgovarajućim mjerama Vlade Republike Srpske u postupku konsolidacije stanja u “Elektroprivredi Republike Srpske”.

Za sve radnje u predmetnom postupku nabavke, Vlada Republike Srpske, odnosno resorna ministarstva, kao i organi Matičnog preduzeća su dali potrebne saglasnosti.

-Kako je Vlada Srpske svojim zaključkom od 29. septembra 2003. godine `zadužila` Preduzeće da proizvodnju uglja i otkrivke do kraja tekuće godine vrši sopstvenom mehanizacijom i da u tom cilju preduzme odgovarajuće mjere radi obezbjeđenja sredstava i nabavke nedostajuće mehanizacije, Preduzeće nije pristupilo zaključenju ugovora sa učesnicima u postupcima nabavke broj 54 i 75, to jeste sa kompanijama `Tereks`, `Šico` i `Kontinental`, jer je još bio u toku postupak nabavke i imenovani nisu bili pozvani na zaključenje ugovora- navodi se u saopštenju.

U saopštenju se pojašnjava da ta lica nisu bila pozvana jer su sve radnje koje su do tada preduzete u postupku javne nabavke, imale karakter pregovora, odnosno u momentu donošenja Zaključka Vlade Republike Srpske od 29. septembra 2003. godine nisu bili ni definisani svi bitni elementi eventualnih budućih ugovora.

S obzirom na sve ovo, imenovana privredna društva nisu preduzela nijednu radnju na izvođenju radova na površinskom kopu “Bogutovo Selo” Ugljevik, odnosno njihove mašine nisu nijednog trenutka bile angažovane na tom površinskom kopu.

-Jednostavno rečeno, nikada nisu otkopali ni kubni metar jalovine na kopu `Bogutovo Selo` Ugljevik po navedenim postupcima javnih nabavki, niti angažovali ljudstvo i mehanizaciju- navodi se u saopštenju RiTe Ugljevik.

U RiTE Ugljevik kažu da su kompanije “Kontinental” 2003. godine, “Šico” 2005. i “Tereks” 2006. godine pokrenuli predmetne sudske postupke koji su i danas u toku, sa istim tužbenim zahtjevima koji se temelje na istom činjeničnom i pravnom osnovu.

-Po pitanju predmetnih postupaka nesporno je da su sudovi imali različito viđenje osnovanosti tužbenih zahtjeva i da su donosili različite odluke pri čemu su zakonske zatezne kamate na iznose postavljene u tužbenim zahtjevima sve vrijeme tekle, tako da su dostigle iznose navodnog glavnog duga- navode u ovom preduzeću.

U saopštenju se navodi da se, posmatrajući posljednje prvostepene presude donesene pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, nesporno može zaključiti da je došlo do izrazito različitog pristupa prilikom rješavanja predmetnih tužbenih zahtjeva.

-Tako imamo situaciju da se tužbeni zahtjevi baziraju na istim osnovima, odnosno istom činjeničnom i pravnom stanju, a da je u postupku po tužbi `Kontinentala` prvostepeni sud djelimično usvojio tužbeni zahtjev tužioca i tuženog obavezao da tužiocu nadoknadi štetu u vidu izgubljene koristi u iznosu od 1.140.124 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 16. decembra 2003. godine, pa do konačne isplate- navodi se u saopštenju.

Postupak po žalbi tuženog pred Višim privrednim sudom u Banjaluci je u toku.

Po tužbi “Tereksa” u toku je žalbeni postupak po žalbi tužioca pred Višim privrednim sudom u Banjaluci, na presudu Okružnog privrednog suda u Bijeljini kojom je odbijen tužbeni zahtjev “Tereksa” u cijelosti, kao neosnovan.

-U međuvremenu tokom 2014. godine je pokrenut i izvršni – protivizvršni postupak od strane tražioca izvršenja, odnosno Preduzeća, koji je u fazi odlučivanja pred Osnovnim sudom u Bijeljini- navodi se u saopštenju.

U postupku po tužbi kompanije “Šico”, prvostepeni sud je usvojio tužbeni zahtjev i obavezao tuženog da tužitelju isplati iznos od 1.199.812 KM sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos počev od 15. juna 2007. godine pa do konačne isplate i dosudio tužitelju parnične troškove u iznosu od 80.790 KM.

Odlučujući po žalbi tuženog, Viši privredni sud u Banjaluci je 28. aprila odbio žalbu tuženog i potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 13. februara 2015. godine.

Na ovu presudu je uložena revizija od strane tuženog po kojoj je Vrhovni sud Republike Srpske donio presudu kojom je revizija odbijena, čime je potvrđena presuda Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 13. februara 2015. godine i presuda Višeg privrednog suda u Banjaluci od 28. aprila 2015. godine.

Preduzeće je na Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske od 19. januara 2016. godine izjavilo apelaciju Ustavnom sudu BiH u kojoj je takođe podnijelo i zahtjev za donošenje privremene mjere, to jest obustavljanje od izvršenja presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 13. februara 2015. godine i presude Višeg privrednog suda u Banjaluci od 28. aprila 2015. godine, do okončanja postupka po apelaciji pred Ustavnim sudom BiH.

U međuvremenu je pokrenut i izvršni postupak od strane tužioca, tražioca izvršenja “Šico”, pa je rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 8. jula 2015. godine određeno izvršenje, i to pljenidvom novčanih sredstava na svim računima Preduzeća.

Protiv ovog rješenja od strane izvršenika uložen je prigovor po kome je 21. septembra 2015. goodine od Suda doneseno Rješenje kojim se prigovor izvršenika odbija kao neosnovan, čime su stvoreni svi preduslovi za izvršenje Rješenja o izvršenju, odnosno pljenidbi novčanih sredstava na svim računima preduzeća u iznosu koji sa kamatam i trškovima postupka iznosi oko 2.502.010 KM, a što je i učinjeno na bazi naloga Suda od 2. oktobra 2015. godine.

Viši privredni sud u Banjaluci je odbio žalbu Preduzeća kao izvršenika izjavljenu na rješenje Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 21. februara 2016. godine, nakog čega je Okružni privredni sud u Bijeljini 26. februara 2016. godine izdao Nalog bankama da izvrše prebacivanje sredstava koja su zaplijenjena putem Naloga od 2. oktobra 2015. godine, sa računa Preduzeća na račun “Šice”.

Sredstva Preduzeća od 2.502.010 KM su dana 29. februara 2016. godine prebačena sa računa Preduzeća na račun “Šice”.

RiTE ocjenjuje da posebnu specifičnost predmetnim postupcima daje činjenica da Preduzeće neće moći da, putem eventualnog protivizvršnog postupka, ostvari povrat svojih sredstava, imajući u vidu da su pomenuti privredni subjekti pred likvidacijom, odnosno da nemaju aktive iz koje bi Preduzeće moglo naplatiti svoje potraživanje.

Preduzeće je putem više informacija – obavještenja upućenih sudovima Republike Srpske koji rješavaju u predmetnim postupcima, kao i Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvu pravde Republike Srpske i “Elektroprivredi Republike Srpske” uputilo apel za preduzmimanje mjera i aktivnosti iz njihove nadležnosti, kako bi se Preduzeće koje obavlja djelatnost od opšteg interesa zaštitilo od negativnih posljedica u predmetnim postupcima.

Preduzeće smatra da su predmetni tužbeni zahtjevi kako po osnovu, tako i po visini istih, u cijelosti neosnovani, u prilog čega nedvosmisleno govori činjenica da kompanije “Tereks”, “Šico” i “Kontinental” nikada nisu preduzele niti jednu radnju na površinskom kopu Preduzeća.

U saopštenju se navodi da je, u periodu od 2003. godine do danas, RiTE Ugljevik nabavila novu rudarsku mehanizaciju, čime su stvoreni uslovi da se proizvodnja na kopu “Bogutovo Selo” Ugljevik, organizuje isključivo vlastitim snagama, čime je prestala potreba za angažovanjem izvođača radova na otkrivci.

-Umjesto da takav pristup organizaciji proizvodnje u Radnoj jedinici `Rudnik` bude pozdravljen, Preduzeće ima slučaj da se 12 godina kasnije suočava sa presudama za naknadu navodne štete trećim licima sa kojima nikada nije zaključen ugovor o izvođenju radova, to jest koje po spornom postupku javne nabavke nisu po pitanju otkrivke uradili nikakav posao, nisu dali ni gram otkrivke, niti su angažovali mehanizaciju i radnike- zaključuje se u saopštenju RiTE Ugljevik.

(ATV)