Stručno vođenje kroz postavku “Zemljotres u Banjaluci”

U Kul­tur­nom cen­tru Ban­ski Dvor u Izložbe­nom sa­lo­nu Sve­ti­sla­va – Ti­se Mi­lo­sav­lje­vića da­nas u 18 časo­va održaće se stručno vođenje kroz pos­tav­ku izložbe “Ze­mljo­tres u Ba­nja­lu­ci 1969: So­li­dar­nost, obno­va i iz­gra­dnja”.

Ova izložba je za­je­dnički pro­je­kat Ar­hi­va Re­pu­bli­ke Srpske, Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti Re­pu­bli­ke Srpske i Udruženja ar­hiv­skih ra­dni­ka Re­pu­bli­ke Srpske, a re­ali­zo­va­na je pod po­kro­vi­telj­stvom gra­da Ba­nja­lu­ke.

Is­to­rij­sko-ar­hiv­ski aspekt pos­tav­ke ko­ji čine is­to­rij­ski ma­te­ri­ja­li u vi­du fo­to­gra­fi­ja, ar­hi­te­kton­ski na­crti, građevin­ski pro­je­kti, no­vin­ske na­slo­vni­ce, raz­gle­dni­ce, ma­pe i do­ku­men­ta pred­sta­viće mr Vla­dan Vu­kliš, vi­ši ar­hi­vis­ta i po­moćnik di­re­kto­ra Ar­hi­va Re­pu­bli­ke Srpske.

Umje­tnički se­gment izložbe ko­ji obu­hva­ta oda­bra­na dje­la iz ko­le­kci­je Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti RS, ko­ja su u Ba­nja­lu­ku pris­pje­la u akci­ji so­li­dar­nos­ti li­ko­vnih umje­tni­ka Ju­go­sla­vi­je i svi­je­ta pu­bli­ci će pred­sta­vi­ti Ma­ša Čavić, kus­tos­ki­nja Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti Re­pu­bli­ke Srpske.

(Nezavisne)

VIŠKOVIĆ OBEZBIJEDIO 3.000 KM: Jedanaestočlanoj porodici Đuričić iz Dervente uručena pomoć

Jedanaestočlanoj porodici Đuričić iz Dervente danas je uručeno rješenje za jednokratnu pomoć od 3.000 KM, koju je za renoviranje porodične kuće obezbijedio predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Porodica Đuričić je 3. januara postala bogatija za još jednog člana Damjana, deveto dijete u porodici koje je ujedno i prva beba rođena u Derventi ove godine.

DODIK SA VUČIĆEM: Srbija će slijediti stav RS o Dejtonskom sporazumu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će bilo kakva priča o promjeni Dejtonskog sporazuma predstavljati smrtnu presudu BiH i da bi to značilo da Republika Srpska više nije u BiH. “Republika Srpska nema namjeru razgovarati o bilo čemu osim o povratku na izvorni Dejtonski sporazum i ustavne nadležnosti”, rekao je Dodik

VANDALIZAM: Išaran tek obnovljeni bedem tvrđave Kastel

Tek obnovljeni bedem tvrđave Kastel našao se na meti vandala, koji su ga išarali, navedeno je na Facebook stranici Grada Banjaluka. “I ovim putem, pozivamo sugrađane da zajedno čuvamo javnu imovinu, u ovom slučaju – kulturno-istorijski spomenik koji je jedan od simbola Banjeluke”, navedeno je u objavi. Tek obnovljeni bedem tvrđave Kastel našao se na

SARAJLIJA UHAPŠEN ZBOG DŽEPARENJA Osumnjičen za više od 20 krađa novčanika u Banjaluci

Banjalučka policija uhapsila je danas Harisa Bajrovića (43) iz Sarajeva osumnjičenog za više od 20 krađa novčanika na području Banjaluke. Nakon hapšenja Bajrović je sproveden na kriminalističku obradu. Srpskainfo saznaje da je Bajrović suočen sa neoborivim dokazima za sada priznao više od 20 krađa novčanika u periodu od 2018. godine do danas, te da bi

BANSKI DVOR: Promocija monografije o vjerskim objektima nacionalnih manjina u BiH

Monografija ,,Vjerski objekti nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini’’ čiji je suizdavač Univerzitet u Banjaluci, održaće se u Vijećnici Kulturnog centra ,,Banski dvor’’, 24. januara sa početkom u 20 časova. – Monografija se bavi istraživanjem sakralne arhitekture nacionalnih manjina kao najznačajnijem materijalnom tragu njihovog vjekovnog boravka u BiH. S obzirom na složenost teme i prisustvo

Na proljeće gradnja fudbalskog terena kod „Delte“

Gradnja fudbalskog igrališta sa vještačkom travom, koja će riješiti problem gradskih klubova sa nedostatkom adekvatnog mjesta za treninge, počeće na proljeće. Za prvu fazu ovog posla, već je izabran izvođač radova, za koje će iz budžeta biti izdvojeno oko 200.000 KM. – Riječ je o prvoj fazi radova na gradnji novog savremenog fudbalskog terena sa