Magazin 13.11.2019.

Stručno vođenje kroz postavku “Zemljotres u Banjaluci”

U Kul­tur­nom cen­tru Ban­ski Dvor u Izložbe­nom sa­lo­nu Sve­ti­sla­va – Ti­se Mi­lo­sav­lje­vića da­nas u 18 časo­va održaće se stručno vođenje kroz pos­tav­ku izložbe “Ze­mljo­tres u Ba­nja­lu­ci 1969: So­li­dar­nost, obno­va i iz­gra­dnja”.

Ova izložba je za­je­dnički pro­je­kat Ar­hi­va Re­pu­bli­ke Srpske, Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti Re­pu­bli­ke Srpske i Udruženja ar­hiv­skih ra­dni­ka Re­pu­bli­ke Srpske, a re­ali­zo­va­na je pod po­kro­vi­telj­stvom gra­da Ba­nja­lu­ke.

Is­to­rij­sko-ar­hiv­ski aspekt pos­tav­ke ko­ji čine is­to­rij­ski ma­te­ri­ja­li u vi­du fo­to­gra­fi­ja, ar­hi­te­kton­ski na­crti, građevin­ski pro­je­kti, no­vin­ske na­slo­vni­ce, raz­gle­dni­ce, ma­pe i do­ku­men­ta pred­sta­viće mr Vla­dan Vu­kliš, vi­ši ar­hi­vis­ta i po­moćnik di­re­kto­ra Ar­hi­va Re­pu­bli­ke Srpske.

Umje­tnički se­gment izložbe ko­ji obu­hva­ta oda­bra­na dje­la iz ko­le­kci­je Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti RS, ko­ja su u Ba­nja­lu­ku pris­pje­la u akci­ji so­li­dar­nos­ti li­ko­vnih umje­tni­ka Ju­go­sla­vi­je i svi­je­ta pu­bli­ci će pred­sta­vi­ti Ma­ša Čavić, kus­tos­ki­nja Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti Re­pu­bli­ke Srpske.

(Nezavisne)