Svijet 02.02.2023.

Ukrajinci opkoljeni u Bahmutu

ČITANJE: 6 minuta

Piše: Jelena Cerovina

Ru­ske i ukra­jin­ske je­di­ni­ce vo­de ro­vov­ske bor­be za Bah­mut. Ru­si tvr­de da su prak­tič­no op­ko­li­li grad i da ga dr­že u “pot­ko­vi­ci”. Osta­lo im je, ka­ko tvr­di voj­ni eks­pert i pot­pu­kov­nik LNR u pen­zi­ji An­drej Ma­roč­ko, još sve­ga 10 ki­lo­me­ta­ra da za­tvo­re obruč oko ovog gra­da, ko­ji Ru­si na­zi­va­ju Ar­tjo­movsk. Pre­ma nje­go­vim rije­či­ma, vi­še ne mo­že bi­ti rije­či o pla­ni­ra­nom po­vla­če­nju ukra­jin­skih tru­pa ko­je se na­la­ze u sa­mom mje­stu. Je­di­ni put ko­jim Ki­jev snab­dije­va svo­je je­di­ni­ce u Bah­mu­tu pod stal­nim je na­pa­di­ma ru­skih sna­ga.

Za­u­zi­ma­nje, ili ka­ko Ru­si ka­žu, oslo­ba­đa­nje Bah­mu­ta za ru­sku ar­mi­ju je po­seb­no zna­čaj­no jer će, ka­ko je za pro­gram “So­lo­vjov uži­vo” ob­ja­snio voj­ni eks­pert i pu­kov­nik Vi­ta­lij Ki­se­ljov, po­slije oslo­bo­đe­nog So­le­da­ra omo­gu­ći­ti da se ukra­jin­ska gru­pa u ovom dije­lu fron­ta raz­bi­je na dva dije­la.

Ukra­jin­ci su u oče­ki­va­nju do­pre­ma­nja obe­ća­nih ten­ko­va sa Za­pa­da ne­dav­no tra­ži­li i bor­be­ne avi­o­ne F-16, a sa­da ho­će i dro­no­ve. Sa­vjet­nik mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va An­ton Ge­ra­ščenk ka­že da ukra­jin­ska voj­ska tre­ba da se fo­ku­si­ra na ma­sov­nu upo­tre­bu bes­pi­lot­nih le­tje­li­ca, ko­je su efi­ka­sni­je od obe­ća­nih ame­rič­kih ten­ko­va “abrams”.

“Da­ju nam 31 tenk ‘abrams’ u vrijed­no­sti od 400 mi­li­o­na do­la­ra. Za ovu cije­nu mo­že se pro­iz­ve­sti 400.000 dro­no­va ka­mi­ka­za. Sva­ki od dro­no­va mo­že da po­ne­se ki­lo­gram eks­plo­zi­va. Ako na­ši pi­lo­ti bu­du do­volj­no ob­u­če­ni, mo­ći će da uni­šta­va­ju sva ne­pri­ja­telj­ska oklop­na vo­zi­la na uda­lje­no­sti od ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra”, na­pi­sao je Ge­ra­ščen­ko na svom Te­le­gra­mu.

Na­po­me­nuo je da upo­tre­ba te­ških dro­no­va ko­ji le­te no­ću da­je “od­lič­ne re­zul­ta­te” u uni­šta­va­nju teh­ni­ke. Pre­ma nje­go­vim rije­či­ma, dro­no­vi ko­šta­ju iz­me­đu 10.000 i 30.000 do­la­ra, što je sit­ni­ca u po­re­đe­nju s dru­gim vr­sta­ma na­o­ru­ža­nja.

Ame­rič­ka kom­pa­ni­ja “Dže­ne­ral ato­miks” pred­lo­ži­la je Ukra­ji­ni ku­po­vi­nu dva dro­na “ri­per MQ-9” za do­lar, ali bi za is­po­ru­ku bi­lo po­treb­no 10 mi­li­o­na do­la­ra, pi­še “Vol­strit džor­nal” po­zi­va­ju­ći se na iz­vo­re u kom­pa­ni­ji. Ka­ko se na­vo­di u član­ku, ta­kav prijed­log je iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je “Lin­de­nom blu” pro­šle sed­mi­ce iz­nio ata­šeu za od­bra­nu ukra­jin­ske am­ba­sa­de u Va­šing­to­nu.

Pre­ma rije­či­ma di­rek­to­ra Spolj­no­o­ba­ve­štaj­ne slu­žbe Ru­si­je Ser­ge­ja Na­ri­ški­na, Za­pad ši­ri obim i vr­ste voj­ne teh­ni­ke ko­ja se is­po­ru­ču­je ki­jev­skom re­ži­mu, uklju­ču­ju­ći udar­no ofan­ziv­no na­o­ru­ža­nje.

“Lo­gi­ka je da su SAD i nji­ho­vi sa­ve­zni­ci od­luč­ni da ra­tu­ju pro­tiv Ru­si­je do po­sljed­njeg Ukra­jin­ca”, re­kao je on za Sput­njik.

Na­ri­škin ocje­nju­je da NA­TO po­di­že ulog u su­ko­bu u Ukra­ji­ni sa­nja­ju­ći o stra­te­škom po­ra­zu Ru­si­je, ali po­ru­ču­je da se te že­lje ali­jan­se ne­će ostva­ri­ti.

U pri­log ovoj tvrd­nji da je na­o­ru­ža­va­nje Ukra­ji­ne sve in­ten­ziv­ni­je go­vo­ri i od­lu­ka Ber­li­na ko­ji pla­ni­ra ku­po­vi­nu PVO si­ste­ma ko­je je pret­hod­no po­slao Ki­je­vu. Nje­mač­ka na­mje­ra­va da za svo­je oru­ža­ne sna­ge ku­pi osam PVO si­ste­ma “iris-t”, pre­nio je Roj­ters, po­zi­va­ju­ći se na do­ku­ment.

U sa­op­šte­nju agen­ci­je na­vo­di se da je riječ o si­ste­mi­ma ze­mlja-va­zduh, sred­njeg do­me­ta. Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Nje­mač­ke po­tvr­di­lo je agen­ci­ji da pla­ni­ra da spo­ra­zum o ku­po­vi­ni ovih PVO si­ste­ma iz­ne­se na usva­ja­nje u par­la­men­tu.

Pred­sjed­nik Austri­je Alek­san­dar van der Be­len bio je ju­če u Ki­je­vu. Na Tvi­te­ru je ob­ja­vio fo­to­gra­fi­ju s pe­ro­na že­lje­znič­ke sta­ni­ce.

Ukra­jin­ski pred­sjed­nik Vo­lo­di­mir Ze­len­ski na­ja­vio je u svom naj­no­vi­jem vi­deo-obra­ća­nju da još ni­je za­vr­šio sa smje­na­ma vi­so­kih zva­nič­ni­ka i da će sva­ko ko ne ra­di po stro­gim stan­dar­di­ma bi­ti ot­pu­šten. Pro­šle sed­mi­ce Ze­len­ski je re­a­go­vao na iz­vje­šta­je o ko­rup­ci­ji, 11 mje­se­ci od po­čet­ka ra­ta, ot­pu­šta­njem vi­še od de­set funk­ci­o­ne­ra.

Oznake: Bahmut, Rusija, Ukrajina