Politika 09.12.2020.

Utvrđen Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2021-2023.

ČITANJE: 2 minute

Vlada Republike Srpske je utvrdila danas Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023. godine, koji definiše 20 reformskih mjera u osam strukturnih oblasti.

Program ekonomskih reformi daje pregled sveukupnog okvira i ciljeva politika Vlade Republike Srpske, makroekonomskog i fiskalnog okvira, te ključnih prepreka za konkurentnost i rast, i prijedloge mjera za njihovo otklanjanje.

U periodu 2021-2023. godine biće nastavljene inicijative i reformski procesi koji su započeti u prethodnom periodu, imajući u vidu da se radi o složenim i opsežnim višegodišnjim reformskim procesima, čija će implementacija doprinijeti realizaciji glavnih ciljeva politika Vlade Republike Srpske.

U cilju prevazilaženja negativnih uticaja pandemije virusa korona na poslovanje privrede, Prijedlogom programa ekonomskih reformi planirano je jačanje podrške prerađivačkoj industriji, oporavku preduzetništva i aktivnostima u oblasti turizma.

U oblasti poljoprivrede i usluga, u narednom trogodišnjem periodu nastaviće se sa sprovođenjem aktivnosti na unapređenju konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada Republike Srpske će nastaviti sa sprovođenjem reformi u oblasti tržišta energije i transporta, uključujući restrukturiranje Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj.

Jedan od glavnih ciljeva politika u narednom programskom periodu ostaje sprovođenje reforme zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, kao i aktivnosti u oblasti povećanja efikasnosti tržišta rada i unapređenja usklađenosti obrazovanja sa tržištem rada.

Takođe, biće nastavljeno uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naučnoistraživačkim i inovacionim potencijalom u Republici Srpskoj.
Posebna pažnja biće posvećena nastavku reforme Inspektorata Republike Srpske i inspekcija svih nivoa vlasti Republici Srpskoj i smanjenje učešća izdataka za tekuću potrošnju u javnoj upravi.

Pored toga, sistemski će se raditi na jačanju povjerenja poslovnih subjekata i građana kroz aktivnosti na rastu integriteta poreskih i kontrolnih organa, koje su u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske.U cilju smanjenja sive zone u prikazivanju prometa, Vlada Republike Srpske započeće implementaciju novog sistema fiskalnih kasa, koji bi trebalo u potpunosti da bude u primjeni od 2022. godine.

Vlada Republike Srpske prepoznala je potrebu da se izvrši reforma sektora javnih preduzeća u Republici Srspkoj, te će u narednom periodu izraditi Akcioni plan za reformu javnih preduzeća.

Prijedlog programa ekonomskih reformi je izrađen na osnovu Metodologije i Smjernica Evropske komisije, a okvir za njegovu izradu su: Program rada Vlade Republike Srpske za mandatni period 2018-2022. godine, Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022.
godine, Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, kao i Procjena Evropske komisije na PER za period 2020-2022. U toku procesa izrade analize stanja i definisanja nacrta reformi su vršene konsultacije sa socijalnim partnerima.

(banjaluka.net)