Vijesti 29.09.2022.

VLADA SRPSKE: Prihvaćena Inicijativa za osnivanje opštine Omarska

ČITANJE: 8 minuta

Vlada Republike Srpske, na današnjoj sjednici, prihvatila je Informaciju o ispunjenosti uslova za osnivanje Opštine Omarska.

Vlada Republike Srpske je nakon razmatranja Inicijative Odbora za osnivanje opštine Omarska, Elaborata o opravdanosti teritorijalne promjene, mišljenja Skupštine grada Prijedor i mišljenja Komisije za davanje mišljenja o ispunjenosti uslova za osnivanje opštine Omarska, prihvatila Inicijativu za osnivanje opštine Omarska, te je zadužila Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da izradi Nacrt zakona o osnivanju Opštine Omarska i uputi Vladi Republike Srpske na razmatranje.

Komisija za davanje mišljenja o ispunjenosti uslova za osnivanje opštine Omarska imenovana Rješenjem Vlade Republike Srpske, prethodno je dala obrazloženo pozitivno miljenje o Inicijativi Odbora za osnivanje Opštine Omarska i o Elaboratu o opravdanosti teritorijalne promjene, odnosno o ispunjenosti uslova za osnivanje opštine Omarska. Prema Iicijativi, područje opštine Omarska činilo bi 12 naseljenih mjesta.

Vlada Republike Srpske je stanovišta da postoji opravdana potreba da se izgradi i urbanizuje centar između Prijedora i Banjaluke, a koji ima sve geostrateške i prirodne pretpostavke da postane opština po evropskim standardima, kao i da će osnivanje opštine Omarska dovesti do pozitivnih rezultata po materijalni i svaki drugi položaj građana, preduzeća i drugih organizacija područja nove opštine, a što pokazuje i procijenjeni budžet Opštine Omarska od oko 6.000.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, usvojila je Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, kojom se uređuje način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja izazvanog SARS-CoV-2 (kovid 19), za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom.

Ovom Uredbom propisuje se primjena epidemioloških mjera u Republici Srpskoj koje su propisane i važećom Uredbom o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, a koja prestaje da važi 30. septembra 2022. godine.

Prijedlog da se produže propisane epidemiološke mjere prethodno je dostavio ЈZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, s obzirom na to da je u Republici Srpskoj, u skladu sa parametrima koji se prate u vezi sa kovidom 19, trenutno stabilna epidemiološka situacija.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, a prestaje da važi 31. decembra 2022. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem lica za podršku učeniku sa smetnjama u razvoju, odnosno asistenata u kalendarskoj 2023. godini, u skladu sa kojom je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva u iznosu od 3.500.000,00 KM za finansiranje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju za narednu kalendarsku godinu.

Ministarstvo je do sada odobrilo da se u školskoj 2022/2023. godini finansira 440 asistenata koji će učenicima pružati tehničku podršku u periodu dok traje nastava.

U tekućoj školskoj godini odobreni su asistenti za učenike koji imaju nalaz i mišljenje stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju sa smetnjama kao što su: autizam i elementi autizma, daunov sindrom sa pratećim smetnjama, lako oštećenje intelektualnog funkcionisanja (LOIF), umjereno oštećenje intelektualnog funkcionisanja (UOIF), tjelesno oštećenje i hronično oboljenje, višestruke smetnje, oštećenje sluha, oštećenje vida, epilepsija, oštećenje govorno-glasovne komunikacije, mješoviti specifični poremećaji razvoja, granična inteligencija i sa drugim smetnjama.

Kako bi omogućilo kvalitetnije i pristupačnije vaspitanje i obrazovanje učenicima sa smetnjama u razvoju, Ministarstvo prosvjete i kulture od školske 2010/2011. godine finansira asistente, koji su se do 2017. godine od kada je angažovanje asistenata definisano Zakonom, prioritetno odobravali za učenike sa autizmom i, u pojedinačnim slučajevima, asistente za učenike sa teškim smetnjama u razvoju (učenici sa višestrukim smetnjama u razvoju, nepokretni učenici potpuno zavisni od pomoći drugog lica).

Novim Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju definisano je da Ministarstvo može odobriti angažovanje asistenta i za učenika sa rijetkim bolestima, na zahtjev škole uz mišljenje doktora medicine specijaliste.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 582.117,16 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 197 radnika iz 27 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva iz ove odluke se obezbjeđuju iz Budžeta Republike Srpske a raspoređuju se na sljedeći način: Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 582.117,16 KM, od čega je iznos od 342.995,51 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 163 radnika iz preduzeća A.D. za proizvodnju drveta „Prenja” iz Karanovca, a drugi dio sredstva u iznosu od 239.121,65 KM je predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 34 radnika iz 26 preduzeća koji su se prijavili na Јavni poziv Fonda PIO Republike Srpske, otvoren do 31.12.2022. godine, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas na Strategiju razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina.
Strategija razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godine predstavlja nastavak izgradnje savremene i konkurentski snažne trgovinske mreže sa primjenom inovativnih i tehnoloških dostignuća koje će omogućiti visoku efikasnost i produktivnost trgovinskog sektora Republike Srpske.

Značaj trgovinskog sektora u ekonomskom rastu i razvoju Republike Srpske ogleda se u značajnom udjelu u strukturi BDP-a, značajnom stopom rasta i udjelom u strukturi zaposlenih, saopšteno je iz Vlade Srpske.

Pored navedenog, značajna uloga trgovinskog sektora predstavlja i poboljšanje konkurentske pozicije domaćih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu i kontinuirani razvoj potencijala domaće trgovine, u skladu sa regionalnim i globalnim trendovima u lancima snabdijevanja. Povećanje proizvodnih i trgovinskih performansi domaćih proizvodnih i trgovinskih subjekata predstavlja jednu od fundamentalnih karakteristika efikasnog i dobro koncipiranog trgovinskog sektora.

U skladu sa dugoročnom razvojnom orijentacijom tržišta i trgovinskog sektora Republike Srpske, Strategijom se determinišu sljedeći strateški ciljevi razvoja trgovine u Republici Srpskoj:

1. Izgradnja i unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira trgovinskog sektora, odnosno unapređenje trgovine putem novih zakonskih rješenja i izgradnje kapaciteta trgovinskog sektora;
2. Unapređenje konkurentnosti domaćih proizvoda i razvoj potencijala domaće trgovine, koje podrazumijeva unapređenje aktivnosti brendiranja domaćih proizvoda, aktivnosti na razvijanju svijesti potrošača o kupovini domaćih proizvoda i stimulisanje tražnje za domaćim proizvodima;
3. Unapređenje zaštite potrošača, odnosno institucionalnu podršku u zaštiti potrošača na tržištu i razvoj i unapređenje podrške udruženjima za zaštitu potrošača.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dopunama Odluke o ustanovljavanju lovišta u Republici Srpskoj, kojom je podržana inicijativa Lovačkog udruženja “Smolin” iz Blatnice kod Teslića, a kojom su proširene granice sportsko-rekreacionog lovišta „Smolin“ na dio teritorije privrednog lovišta „Borja“ u površini od 8500 ha.

Lovačko udruženje „Smolin“ uspješno provodi sve mjere uzgoja, zaštite i korištenja divljači kao i sve mjere uređenja lovišta propisane lovnom osnovom koja je za ovo lovište donesena za period od 2016-2026. godine.

Posebno je podnosilac inicijative naglasio da su postigli dogovor sa ЈPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac, kao korisnikom privrednog lovišta „Borja“ za navedeno proširenje lovišta.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske kao zajmoprimca kod Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat „Energetska efikasnost u javnim objektima“, u iznosu do 4.500.000 evra.
Cilj Projekta je sprovođenje mjera za unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima radi smanjenja potrošnje energije, povećanja komfora i ostvarivanja ušteda u budžetu.

EBRD učestvuje u projektu „Energetska efikasnost u javnim objektima” kroz pružanje dugoročnog finansiranja Fondu u obliku komercijalnog kredita do 4.500.000 evra. Sredstva će se koristiti za finansiranje mjera za unapređenje energetske efikasnosti u do dvadeset (20) javnih objekata, uključujući finansiranje građevinskih radova, izrade projektne dokumentacije, nadzora i drugih potrebnih konsultantskih usluga.

EBRD je obezbijedio ivesticioni grant u iznosu od 1.000.000 evra iz Evropske unije u okviru Regionalnog programa energetske efikasnosti, kao i 590.000 evra za tehničku pomoć za pripremu projekta, što ukupno iznosi 35% grant sredstva u odnosu na iznos kredita.

Projekat podrazumijeva unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima u Republici Srpskoj, prije svega u objektima iz oblasti prosvjete i zdravstva, a obuhvata sprovođenje sljedećih energetski efikasnih mjera: izolacija zidova i krova, zamjena stolarije i bravarije, zamjena krovnog pokrivača, intervencije na sistemu grijanja i rasvjete i sl. Očekivani efekti unapređenja energetske efikasnosti u javnim objektima su: smanjenje potrošnje energije, ostvarenje ušteda u budžetu, povećanje komfora u objektima, smanjenje emisija štetnih gasova i pokretanje privredne aktivnosti u sektoru građevinarstva.

(SB)

Oznake: Vlada RS