Vijesti 09.08.2016.

Za rekonstrukciju i izgradnju elektro mreže više od 6,8 miliona maraka

ČITANJE: 2 minute

Gradska uprava Grada Banjaluka je  veoma zainteresovana za aktivnosti koje se provode na području grada u vezi sa sanacijom i modernizacijom elektro mreže.

Iako Grad nema nadležnosti nad preduzećem Elektrokrajina, na posljednjem skupštinskom zasjedanju odbornici su raspravljali i usvojili Informaciju o stanju elektrodistribitvne mreže na području grada Banjaluke.

– Zbog stanja na terenu i potreba da se obezbijedi kvalitetno snabdijevanje električnom energijom kako privrednih subjekata tako i domaćinstava, zatražili smo od Elektrokrajine i dobili informaciju o stanju elektrodistributivne mreže na području grada kako bi mogli vidjeti ne samo sadašnju situaciju već i potrebe za nova ulaganja – istakao je gradonačelnik Slobodan Gavranović.

Prema informaciji koju je Skupština grada usvojila 28. jula, u periodu od 2013. do 2015. godine, u rekonstrukciju i izgradnju elektrodistributivne mreže na području Banje Luke izdvojeno je više od 6,8 miliona KM.

Preduzeće Elektrokrajina, koje je nosilac ovog posla, u posljednje tri godine je svoje aktivnosti sanacije i izgradnje mreže uglavnom usmjerilo u prigradska i ruralna područja. Međutim, proces elektrifikacije u ruralnim područjima nije moguće realizovati u kratkom vremenskom periodu. Takođe, poplave koje su pogodile grad 2014. godine nanijele su velike štete infrastrukturi, te je Elektrokrajina bila primorana na vanredne intervencije što se negativno odrazilo i na dinamiku radova u ruralnim područjima.

– Usljed čestih kvarova i problema sa naponom dešavaju se kvarovi na kućanskim aparatima, a zbog dužih nestanaka električne energije nerijetko se ljudima otapaju zamrzivači. Loše snabdijevanje električnom energijom u pojednim dijelovima seoskog područja grada onemogućava i razvoj bilo kakvih privrednih kapaciteta – kaže Gavranović.

Inače, nedavno je završen proces prenosa vlasništva nad dva dalekovoda i dvije trafo-stanice koji se nalaze u sastavu Poslovne zone Ramići, te je Elektrokrajina započela posao izrade projekta za sanaciju distributivne mreže kako bi je dovela u stanje pogonske iskoristivosti za priključenje novih korisnika, odnosno investitora u PZ Ramići.

Što se tiče stanja mreže u urbanom dijelu grada, u informaciji se navodi da je ono znatno povoljnije. Konstantno se radi na prelasku na 20 kilovoltni napon kako bi se preduzeće pripremilo za izgradnju novih trafo-stanica čime će se zadovoljiti potrebe postojećih kupaca kao i potrebe priključaka novih korisnika.

Pored ulaganja u elektro mrežu, u Elektrokrajini stalno rade i na smanjenju distributivnih gubitaka. U informaciji je naveden primjer Elektrodistribucije Banja Luka gdje su 2010. godine gubici bili 19,93 %, a do 2015. godine su smanjeni i sada iznose 12,77 %. Radi se o najvećem napretku u tom segmentu poslovanja u odnosu na ostale radne jedinice, te pokazuje opredijeljenost Elektrokrajine da unaprijedi stanje elektro mreže na području grada.