Vijesti 19.05.2022.

Zakon o osnivanju alimentacionog fonda ide pred poslanike RS

ČITANJE: 1 minuta

Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece, kojim je, između ostalog, predviđeno i osnivanje alimentacionog fonda, danas je razmatrala Vlada RS i uputila ga u skupštinsku proceduru.

– Cilj ovog zakona je podrška Republike Srpske djeci čiji dužnici obaveze izdržavanja ne plaćaju ili neredovno plaćaju izdržavanje, kao i efikasnije ostvarivanje prava djeteta na izdržavanje – rečeno je “Nezavisnim novinama” iz Ministarstva porodice, omladine i sporta RS.

Kako nam je rečeno, pravo na privremeno izdržavanje od strane Fonda ima dijete čiji dužnik obaveze izdržavanja, na osnovu izvršne isprave, ne izvršava ili djelimično izvršava obavezu izdržavanja, na način da nisu plaćena tri mjesečna obročna davanja i više mjesečnih obročnih davanja izdržavanja u posljednjih 12 mjeseci uzastopno ili sa prekidima, računajući od dana kada je pokrenut izvršni postupak.

Zakonom je, između ostalog, definisano da se pravo na privremeno izdržavanje priznaje djetetu od dana podnošenja zahtjeva Fondu. Novčani iznos privremenog izdržavanja određuje se u visini iznosa određenog  u izvršnoj ispravi, a postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje Fond pokreće na zahtjev zakonskog zastupnika djeteta, ili na zahtjev organa starateljstva.

(A. S.)